KVARTALSRAPPORT 1 jan-mars 2020

JANUARI-MARS
Under januari och februari var det ovanligt milt för årstiden, någon period med snö kom aldrig. Mars hade temperaturer som var mer lika de normala. Nederbördsmängderna samtliga tre månader var förhållandevis normala. Grundvattennivåerna var i januari nära de normala i små magasin och under de normala i stora magasin. I mars hade det fyllts på en del vatten och nivåerna var generellt över de normala i små magasin.

Under kvartalet januari t.o.m. mars provtogs samtliga stationer i rinnande vatten och kust med avseende på vattenkemi samt ett antal sjöar. Det var ingen is på någon av sjöarna eller kustpunkterna vid provtagningen i februari.

Från och med år 2019 provtas GB07 HERSTABERG som en kustpunkt och inte som vattendrag på grund av hög salthalt. Li17 KAPELLÅN har flyttats ca 1,5 km uppströms, på grund av att den tidigare punkten ofta var igenväxt vilket gjorde att prov inte kunde tas. Dammreparation pågår sedan i november 2019 vid Li13 SVARTÅN SVARTÅFORS, provpunkten har tillfälligt flyttats 100 m uppströms.

Svartån svämmade över omgivande marker vid flera provpunkter under kvartalet: 6 SVARTÅN NEDSTR ANNEBERG och 16 SVARTÅNS UTL I ROXEN i februari och Bo04 SVARTÅN HULTERSTAD och Mö01 SVARTÅN ALBACKEN i mars.

Extremt höga kvävehalter uppmättes i Öd01 DISEVIDÅN (februari) och Mö02 SKENAÅN (januari – mars). Extremt höga fosforhalter uppmättes i Li14 LILLÅN (mars), Mo09 HÄTTORPSÅN (februari), Li16 SVIESTADSÅN (februari), GB30 LJURA BÄCK (februari), SÖ03 ASPLÅNGEN (yta och botten i februari), Sö02 STORÅN BROKVARN (februari) och Sö04 STORÅNS UTL (januari – mars). Förhöjda närsaltshalter vid flera av provplatserna i rinnande vatten under denna del av året förklaras av att jordbruksmarker ligger blottade, vilket leder till ökat näringsläckage vid större regnmängder eller snösmältning. Vid flera platser noterades hög turbiditet/grumlighet, ofta tillsammans med höga närsaltshalter. Den högsta turbiditeten uppmättes i mars i Gb30 LJURA BÄCK (220 FNU).

Vid kusten uppmättes mycket höga fosforhalter i ytvattnet vid flera stationer: GB07 HERSTABERG, GB11 BRÅVIKAN PAMPUSFJ, GB20 BRÅVIKEN Ö ESTERÖN, SÖ06 SLÄTBAKEN, Sö13 TRÄNNÖFJÄRDEN och Va03 VALDERMARSVIKEN INRE. Mycket höga kvävehalter i ytvattnet noterades i GB07 HERSTABERG och SÖ06 SLÄTBAKEN. Syretillståndet i bottenvattnet vid kusten var tillfredsställande vid samtliga stationer. Den lägsta syrehalten uppmättes i Va11 KAGGEBOFJÄRDEN (6,3 mg/l).

Metallhalterna var vid flertalet platser låga till mycket låga. Måttligt hög kopparhalt uppmättes dock i Fi07 DOVERNS UTLOPP, Va07 BYNGARENS UTLOPP och Sö04 STORÅNS UTLOPP. I Sö04 STORÅNS UTL var kopparhalten i januari till och med hög (12 µg/l). Måttligt hög blyhalt noterades i Sö04 STORÅNS UTLOPP och måttligt hög zinkhalt i Åt09 HÅCKLASJÖNS UTLOPP.

I övrigt uppmättes inga anmärkningsvärda resultat.

Posted in Kvartalsrapporter.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.