KVARTALSRAPPORT 2 apr-jun 2021

APRIL – JUNI

Kvartalet inleddes med typiskt aprilväder med regn och svalt väder blandat med varmare perioder. Våren lät vänta på sig då maj överlag var kyligare än normalt och nederbörden relativt stor. Juni däremot blev en riktig sommarmånad med varmt väder och lite nederbörd. Vid väderstationen i Målilla (en av väderstationerna som använd för att beskriva vädret inom MSVs avrinningsområde) uppmättes den högsta junitemperaturen för landet (34,6 grader).

Grundvattennivåerna under kvartalet var överlag under de normala i stora magasin men nära de normala i små magasin. I juni var nivåerna i små magasin till och med över de normala i de norra delarna av avrinningsområdet.

Under kvartalet april t.o.m. juni provtogs samtliga stationer i rinnande vatten och kust (juni) med avseende på vattenkemi samt tre sjöar.

Av de undersökta punkterna uppmättes extremt hög kvävehalt endast i Mö02 SKENAÅN (april och maj, i juni var halten på gränsen till extremt hög). Extremt hög fosforhalt noterades i Li17 KAPELLÅN (juni), Li14 LILLÅN (juni), Li16 SVIESTADSÅN (juni) samt i Sö02 STORÅN BROKVARN (april och juni). Förhöjd ammoniumkvävehalt uppmättes i 6 SVARTÅN NEDSTR ANNEBERG (2000 µg/l) i juni.

Vid flera platser noterades hög turbiditet/grumlighet, ofta tillsammans med höga närsaltshalter. Vid följande stationer uppmättes en turbiditet som var >20 FNU: Vd01 TÅKERNS UTL, Sö02 STORÅN BROKVARN, Sö11 STROLÅNGEN UTL, Sö03 HÄLLAÅN och Sö04 STORÅNS UTLOPP. På flera platser var halterna som högst i april i samband med nederbörd.

I 902 LILLÅN noterades syrefattigt tillstånd i juni. Svagt syretillstånd uppmättes i juni även i 16 UTLOPP I RALÅNGEN, 22 NEDSTRÖMS FINNARYD, 24 NEDSTRÖMS GRIPENBERG, 306 NEDSTRÖMS SJÖALYCKESJÖN, Li14 LILLÅN och Li17 KAPELLÅN. I ytterligare 11 provpunkter var syretillståndet måttligt i juni (varav en var bottenvattnet i sjön Roxen, Li15) medan det var syrerikt i övriga punkter.

Vid kusten uppmättes mycket hög fosforhalt i ytvattnet i Sö06 SLÄTBAKEN. Mycket hög kvävehalt i ytvattnet noterades i GB07 HERSTABERG, GB11 BRÅVIKEN PAMPUSFJÄRDEN, GB20 BRÅVIKEN Ö ESTERÖN och i Sö06 SLÄTBAKEN. Syretillståndet i bottenvattnet vid kusten var tillfredsställande vid flertalet stationer, men i No01 ARKÖSUNDET, Sö06 SLÄTBAKEN, Sö13 TRÄNNÖFJÄRDEN, Va08 ORREN och Va11 KAGGEBOFJÄRDEN noterades låg syrehalt. Vid följande stationer noterades mycket hög klorofyllhalt: GB07 HERSTABERG, GB11 BRÅVIKEN PAMPUSFJÄRDEN, GB20 BRÅVIKEN Ö ESTERÖN, GB16 BRÅVIKEN Ö LÖNÖ och Sö06 SLÄTBAKEN.

Metallhalterna var vid flertalet platser låga till mycket låga. Måttligt hög kopparhalt uppmättes dock i Li13 SVARTÅN SVARTÅFORS, MS21 VERVELÅN, Fi07 DOVERNS UTLOPP, Va07 BYNGARENS UTLOPP, Sö04 STORÅNS UTLOPP och Åt09 HÅCKLASJÖNS UTLOPP. Måttligt hög zinkhalt förekom i MS21 VERVELÅN och Åt09 HÅCKLASJÖNS UTLOPP.

I övrigt uppmättes inga anmärkningsvärda resultat.

KVARTALSRAPPORT 2 Apr-jun 2021 (219.9 KiB)

Posted in Kvartalsrapporter.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.