KVARTALSRAPPORT 3 jul-sep 2020

JULI – SEPTEMBER
Kvartalet inleddes med en ovanligt kylig juli månad med lite mer nederbörd än vanligt i den västra delen av avrinningsområdet och lite mindre längs med kusten. I augusti kom sommarvärmen och även september blev en behaglig sensommarmånad. Nederbörden var sparsam på de flesta håll i både augusti och september. Grundvattennivåerna var under eller mycket under de normala i avrinningsområdet under kvartalet.

Från och med år 2019 provtas GB07 HERSTABERG som en kustpunkt och inte som ett vattendrag på grund av hög salthalt. Li17 KAPELLÅN har flyttats ca 1,5 km uppströms tidigare provpunkt då den punkten ofta var igenväxt vilket gjorde att prov inte kunde tas.

Under kvartalet, juli till och med september, provtogs samtliga stationer inom avrinningsområdet (vattendrag, sjöar och kust).

De högsta ammoniumkvävehalterna under kvartalet noterades i 6 SVARTÅN NEDSTR ANNEBERG (1500 µg/l i augusti) och KS02 KISASJÖN NORRA DELEN (1200 µg/l i bottenvattnet i augusti). Inga kvävehalter överskred gränsen för extremt höga halter. Extremt höga fosforhalter noterades i vattendragen Li16 SVIESTADSÅN, GB30 LJURA BÄCK och Åt09 HÅCKLASJÖNS UTLOPP samt i ytvattnet i sjöarna Mö03 HARGSJÖN, Sö01 ASPLÅNGEN och Åt07 SÖDRA TEDEN. Även bottenvattnet i sjöarna 4B HAMNARYDSSJÖN, Sö01 ASPLÅNGEN och 606 NOEN påvisades extremt höga fosforhalter.

Vid flera platser noterades hög turbiditet/grumlighet, ibland tillsammans med höga närsalthalter. Vid följande stationer i rinnande vatten uppmättes en turbiditet som var >20 FNU: 306 NEDSTRÖMS SJÖALYCKESJÖN, Mo09 HÄTTORPSÅN och Sö12 STORÅN TÅBY. Flera sjöar hade hög grumlighet i samband med mycket höga eller extremt höga halter av klorofyll.

Konduktiviteten var något förhöjd vid Sö04 STORÅNS UTL (56 mS/m) och Gb08 LINDÖ (135 mS/m) i augusti. Gb08 LINDÖ är kraftigt saltvattenpåverkad.

Syrefria eller nästan syrefria förhållanden noterades i bottenvattnet i flera sjöar: 4B HAMNARYDSSJÖN, 606 NOEN, 36 SOMMEN NORDÖSTRA, MS30 BODASJÖN, MS22 ÖREN, KS02 KISASJÖN NORRA DELEN, Li21 JÄRNLUNDEN, Åt06 ÄRLÅNGEN, Fi06 BÖNNERN, Hj06 AVERN, Fi11 NÄFSSJÖN och Fi12 DOVERN CENTRALA DELEN.

Kuststationerna provtogs i juli och augusti. Vid kusten uppmättes mycket höga fosforhalter i ytvattnet vid stationerna GB11 BRÅVIKEN PAMPUSFJÄRDEN och GB20 BRÅVIKEN Ö ESTERÖN samt GB07 HERSTABERG. Mycket höga fosforhalter förekom vid botten vid samtliga stationer i augusti och vid flertalet stationer i juli. Mycket höga kvävehalter i ytvattnet noterades i GB07 HERSTABERG, GB11 BRÅVIKEN PAMPUSFJÄRDEN, GB20 BRÅVIKEN Ö ESTERÖN, No01 ARKÖSUNDET och Sö06 SLÄTBAKEN.

Syretillståndet i bottenvattnet var lågt vid GB07 HERSTABERG, GB11 BRÅVIKEN PAMPUSFJÄRDEN GB20 BRÅVIKEN Ö ESTERÖN, No01 ARKÖSUNDET, Sö14 HAFJÄRDEN, Va05 VALDERMARSVIKEN YTTRE och Va08 ORREN. Mycket låg syrehalt noterades vid minst ett provtagningstillfälle under juli och augusti vid Sö06 SLÄTBAKEN, Sö13 TRÄNNÖFJÄRDEN, Va03 VALDERMARSVIKEN INRE och Va11 KAGGEBOFJÄRDEN.

Klorofyllhalten var mycket hög i augusti i samtliga stationer, undantaget GB11 BRÅVIKEN PAMPUSJÄRDEN, GB20 BRÅVIKEN Ö ESTERÖN, SÖ14 HAFJÄRDEN och Va10 ÅLÖSUNDET. I juli var klorofyllhalten mycket hög endast i GB20 BRÅVIKEN Ö ESTERÖN, GB16 BRÅVIKEN Ö LÖNÖ och Sö06 SLÄTBAKEN.

Metallhalterna var genomgående låga till mycket låga. Måttligt höga kopparhalter uppmättes dock i Fi05 EMMAÅN, Fi07 DOVERNS UTLOPP, Va07 BYNGARENS UTLOPP samt i Sö04 STORÅNS UTLOPP.

I övrigt uppmättes inga anmärkningsvärda resultat.

Posted in Kvartalsrapporter.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.