KVARTALSRAPPORT 3 jul-sep

JULI – SEPTEMBER

Juli inledde med varmt och relativt torrt väder men slutet av månaden var sval och efterföljande augusti präglades av kyla och regn. I början av september kom sommarvärmen åter men avslutades med lägre temperaturer och en del nederbörd.

Grundvattennivåerna under kvartalet var överlag under de normala i stora magasin men under till nära de normala i små magasin.

Under kvartalet, juli till och med september, provtogs samtliga stationer inom avrinningsområdet (vattendrag, sjöar och kust). Det regniga vädret i augusti medförde att många sjöar var omblandade vid provtagningen i augusti.

De högsta ammoniumkvävehalterna under kvartalet uppmättes i 6 HAMNARYDSSJÖNS bottenvatten i augusti (2200 µg/l) följt av 6 SVARTÅN NEDSTR ANNEBERG (2100 µg/l i augusti). Inga kvävehalter överskred gränsen för extremt höga halter. Extremt höga fosforhalter uppmättes i vattendragen GB30 LJURA BÄCK och Åt09 HÅCKLASJÖNS UTLOPP samt i ytvattnet i sjöarna Sö01 ASPLÅNGEN och Åt07 SÖDRA TEDEN. Även bottenvattnet i sjöarna 4B HAMNARYDSSJÖN, Åt06 ÄRLÅNGEN och Sö01 ASPLÅNGEN påvisades extremt höga fosforhalter.

Vid flera platser noterades hög turbiditet/grumlighet, ibland tillsammans med höga närsalthalter. Vid följande stationer i rinnande vatten uppmättes en turbiditet som var >20 FNU: Mo09 HÄTTORPSÅN, Åt07 SÖDRA TEDEN och GB30 LJURA BÄCK. Vissa sjöar hade hög grumlighet i samband med mycket höga eller extremt höga halter av klorofyll.

Konduktiviteten var förhöjd i Gb08 LINDÖ (130 mS/m) i augusti, stationen är kraftigt saltvattenpåverkad.

Syrefria eller nästan syrefria förhållanden uppmättes i bottenvattnet i flera sjöar: 4B HAMNARYDSSJÖN, 606 NOEN, 36 SOMMEN NORDÖSTRA, MS30 BODASJÖN, MS22 ÖREN, KS02 KISASJÖN NORRA DELEN, Li21 JÄRNLUNDEN, Åt06 ÄRLÅNGEN, Fi11 NÄFSSJÖN, Fi12 DOVERN CENTRALA DELEN och GB03 GLAN.

Kuststationerna provtogs i juli och augusti. Vid kusten uppmättes mycket höga fosforhalter i ytvattnet vid stationerna GB07 HERSTABERG, GB11 BRÅVIKEN PAMPUSFJÄRDEN, No01 ARKÖSUNDET, Sö13 TRÄNNÖFJÄRDEN, Sö14 HAFJÄRDEN, Va03 VALDERMARSVIKEN INRE och Va05 VALDERMARSVIKEN YTTRE. Mycket höga fosforhalter förekom vid botten vid samtliga stationer i augusti och vid flertalet stationer i juli. Undantag var VA10 ÅLÖSUNDET där fosforhalten var hög i augusti.  Mycket höga kvävehalter i ytvattnet uppmättes i GB07 HERSTABERG, GB11 BRÅVIKEN PAMPUSFJÄRDEN, GB20 BRÅVIKEN Ö ESTERÖN, No01 ARKÖSUNDET, Sö06 SLÄTBAKEN, Sö13 TRÄNNÖFJÄRDEN och Va11 KAGGEBOFJÄRDEN.

Syretillståndet i bottenvattnet var lågt i GB11 BRÅVIKEN PAMPUSFJÄRDEN, GB20 BRÅVIKEN Ö ESTERÖN, GB16 BRÅVIKEN Ö LÖNÖ och No01 ARKÖSUNDET. Mycket låg syrehalt noterades vid minst ett provtagningstillfälle under juli och augusti vid GB07 HERSTABERG, Sö06 SLÄTBAKEN, Sö13 TRÄNNÖFJÄRDEN, Sö14 HAFJÄRDEN, Va03 VALDERMARSVIKEN INRE, Va08 ORREN och Va11 KAGGEBOFJÄRDEN.

Klorofyllhalten var mycket hög i juli och/eller i augusti i samtliga stationer. Med några undantag var klorofyllhalterna högre i augusti jämfört med i juli då augusti präglades av mer ostadigt och svalare väder.

Metallhalterna var genomgående låga till mycket låga. Måttligt höga kopparhalter uppmättes dock i Fi07 DOVERNS UTLOPP, Va07 BYNGARENS UTLOPP samt i Sö04 STORÅNS UTLOPP.

I övrigt uppmättes inga anmärkningsvärda resultat.

Kvartalsrapport 3 Jul-sep 2021 (234.0 KiB)

Posted in Kvartalsrapporter, Nyhet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.