KVARTALSRAPPORT 4 okt-dec 2021

OKTOBER – DECEMBER

Oktober präglades av förhållandevis normalt väder för årstiden. November bjöd på en kall avslutning och i december var temperaturen många dagar under minusstrecket även om mildare väder också svepte in då och då.

Grundvattennivåerna i både små och stora magasin vara mycket under eller under det normala i oktober. I små magasin ökade nivåerna till överlag under de normala till normala i slutet av december men var fortsatt mycket under de normala till under de normala i stora magasin.

Under kvartalet, oktober till och med december, provtogs samtliga stationer i rinnande vatten och kust inom avrinningsområdet samt tre stationer i sjöar.

Under kvartalet uppmättes extremt höga kvävehalter i Mö02 SKENAÅN (10 000 µg/l i nov). Extremt höga fosforhalter noterades i Li16 SVIESTADSÅN (140 µg/l i dec) och Sö04 STORÅNS UTLOPP (220 µg/l i nov).

Vid flera platser noterades hög turbiditet/grumlighet, ofta tillsammans med höga närsaltshalter. Den högsta turbiditeten uppmättes i Sö04 STORÅNS UTLOPP (130 FNU i nov) där även årets högst fosforhalt uppmättes, följt av Va12 VINDÅN (41 FNU i okt). Vid följande stationer uppmättes en turbiditet som var ≥ 30 FNU: Gb30 LJURA BÄCK och Sö12 STORÅN TÅBY.

Kuststationerna provtogs i oktober och december. Vid kusten uppmättes förhöja fosforhalter i ytvattnet vid någon av provtagningarna vid stationerna GB07 HERSTABERG, Sö06 SLÄTBAKEN, Sö13 TRÄNNÖFJÄRDEN och Va03 VALDEMARSVIKENS INRE. Den högsta fosforhalten i ytvattnet noterades i Sö06 SLÄTBAKEN (75 µg/l i dec). Den högsta fosforhalten i bottenvattnet noterades i oktober i Sö06 SLÄTBAKEN (260 µg/l) följt av Va08 ORREN (250 µg/l) och No01 ARKÖSUNDET (210 µg/l). Övriga fosforhalter i bottenvattnet var ≤ 84 µg/l.

De högsta kvävehalterna i ytvattnet noterades i oktober i GB07 HERSTABERG (810 µg/l) och Sö06 SLÄTBAKEN (800 µg/l).

Låg syrehalt (5,7 – 2,9 mg/l) vid kusten uppmättes i bottenvattnet vid No01 ARKÖSUNDET i oktober Mycket låg syrehalt noterades i Sö06 SLÄTBAKEN, Va03 VALDERMARSVIKEN INRE och Va08 ORREN, samtliga i oktober.

Metallhalterna var generellt låga till mycket låga. Måttligt höga kopparhalter uppmättes dock i Fi05 EMMAÅN, Fi07 DOVERNS UTLOPP och Va07 BYNGARENS UTLOPP i oktober och december. I Sö04 STORÅNS UTL uppmättes måttligt hög kopparhalt i november då även blyhalt var måttligt hög.

I övrigt uppmättes inga anmärkningsvärda resultat.

KVARTALSRAPPORT 4 Okt-dec 2021 (243.7 KiB)

Posted in Kvartalsrapporter, Nyhet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.