KVARTALSRAPPORT 4 okt -dec 2020

OKTOBER-DECEMBER

Kvartalet präglades av milt väder och temperaturer över de normala. Både november och december var rekordvarma på många platser. Under december förekom endast enstaka dagar med temperaturer under 0 grader. En hel del nederbörd föll under hösten, lite mindre i november men desto mer i december. Grundvattennivåerna gick från att vara mycket under eller under det normala i oktober till att vara under de normala till normala i slutet av december. Generellt var vattennivåerna i sjöar och vattendrag höga i december och översvämningar förekom, vilket i flera fall bidrog till kraftigt förhöjda närsaltshalter.

Under kvartalet, oktober till och med december, provtogs samtliga stationer i rinnande vatten och kust inom avrinningsområdet samt ett tre stationer i sjöar.

Under kvartalet uppmättes extremt höga kvävehalter i Öd01 DISEVIDÅN (6500 µg/l i dec), Mö02 SKENAÅN (5300 µg/l i nov och 8600 µg/l i dec), Li14 LILLÅN (5600 µg/l i dec), SÖ12 STORA TÅBY (6400 µg/l i dec), Sö02 STORÅN BROKVARN (5200 µg/l i dec) och Sö04 STORÅNS UTL (5200 µg/l i dec).

Extremt höga fosforhalter noterades i Li17 KAPELLÅN (110 µg/l i dec), Li16 SVIESTADSÅN (260 µg/l i nov och 130 µg/l i dec), Sö12 STORÅN TÅBY (130 µg/l i okt och 320 µg/l i dec), Sö02 STORÅN BROKVARN (190 µg/l i okt och 400 µg/l i dec), Sö03 HÄLLAÅN (260 µg/l i dec) och Sö04 STORÅNS UTLOPP (130 µg/l i okt och 340 µg/l i dec).

Vid flera platser noterades hög turbiditet/grumlighet, ofta tillsammans med höga närsaltshalter. Den högsta turbiditeten uppmättes i Sö02 STORÅN BROKVARN och Sö04 STORÅNS UTLOPP (båda 280 FNU) i december tillsammans med årets högsta fosforhalter. Vid följande stationer uppmättes en turbiditet som var > 80 FNU: Gb30 LJURA BÄCK, Sö12 STORÅN TÅBY och Sö03 HÄLLAÅN.

Kuststationerna provtogs i oktober och december. Vid kusten uppmättes förhöja fosforhalter i ytvattnet vid någon av provtagningarna vid stationerna Va03 VALDEMARSVIKENS INRE, Sö13 TRÄNNÖFJÄRDEN, Sö06 SLÄTBAKEN, GB20 BRÅVIKEN Ö ESTERÖN, GB11 BRÅVIKEN PAMPUSFJÄRDEN och vid GB07 HERSTABERG. Den högsta fosforhalten i ytvattnet noterades i Va03 VALDEMARSVIKENS INRE (110 µg/l i dec). Den högsta fosforhalten i bottenvattnet noterades i Sö06 SLÄTBAKEN i oktober (470 µg/l) följt av Va03 VALDERMARSVIKEN INRE (250 µg/l) och Va08 ORREN (210 µg/l), även dessa noterades i oktober. De högsta kvävehalterna i ytvattnet noterades i Sö06 SLÄTBAKEN (610 µg/l i dec), Va03 VALDERMARSVIKEN INRE (640 µg/l i dec) och GB07 HERSTABERG (720 µg/l i okt och 820 µg/l i dec).

Låg syrehalt (5,7 – 2,9 mg/l) vid kusten uppmättes i bottenvattnet vid Sö06 SLÄTBAKEN, Sö13 TRÄNNÖFJÄRDEN, Va03 VALDERMARSVIKEN INRE, Va08 ORREN och Va11 KAGGEBOFJÄRDEN (samtliga i okt).

Metallhalterna var generellt låga till mycket låga. Måttligt höga kopparhalter uppmättes dock i Fi07 DOVERNS UTLOPP och Va07 BYNGARENS UTLOPP i oktober och december. I Sö04 STORÅNS UTL uppmättes måttligt hög kopparhalt samtliga tre månader men även en hög blyhalt i december. Måttligt hög zinkhalt noterades i ÅT09 HÅCKLASJÖNS UTLOPP i december.

I övrigt uppmättes inga anmärkningsvärda resultat.

4 Okt-dec 2020 (244.4 KiB)

Posted in Kvartalsrapporter.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.