KVARTALSRAPPORT 1 jan-mars 2021

JANUARI-MARS

Januari och februari år 2021 var förhållandevis normala vintermånader med periodvis minusgrader och snö. Slutet av februari och början av mars bjöd dock på en tidig vår med riktigt höga temperaturer men därefter blev det återigen svalare med normala temperaturer för månaden. Nederbördsmängderna i januari och mars var förhållandevis normala medan det kom lite mindre nederbörd i februari. Grundvattennivåerna var i januari normala till över de normala i små magasin och mycket under till normala i stora magasin. I mars var situationen ungefär densamma men de stora magasinen hade fyllts på en del och endast ett litet område hade nivåer mycket under de normala.

Under kvartalet januari t.o.m. mars provtogs samtliga stationer i rinnande vatten och kust med avseende på vattenkemi samt ett antal sjöar. Det var is på flertalet sjöar och ett antal kustpunkter vid provtagningen i februari. Yd01 ÖSTRA LÄGERN prov togs inte vid ordinarie provpunkt på grund av dålig is. GB16 BRÅVIKEN Ö LÖNÖ togs 500-700 m från provpunkten på grund av dålig is nära fartygsleden. Va03 VALDEMARSVIKEN INRE togs från bryggan ca 75 m från provpunkt på grund av dålig is.

Dammreparation pågår sedan i november 2019 vid Li13 SVARTÅN SVARTÅFORS, provpunkten har tillfälligt flyttats 100 m uppströms.

pH-värde och alkalinitet för februari har streckats för ett antal stationer på grund av problem vid analys på lab. Se kommentarer i fliken fyskem.

Extremt höga kvävehalter uppmättes i Öd01 DISEVIDÅN (januari), Mö02 SKENAÅN (januari – mars), Li17 KAPELLÅN (februari), Li14 LILLÅN (februari) och Li13 SVARTÅN SVARTÅFORS (januari). Extremt höga fosforhalter uppmättes i Öd01 DISEVIDÅN (januari), Li17 KAPELLÅN (februari), Li14 LILLÅN (februari), Li13 SVARTÅN SVARTÅFORS (januari), GB30 LJURA BÄCK (februari), Sö12 STORÅN TÅBY (februari), Sö01 ASPLÅNGEN (februari, yta och botten), Sö02 STORÅN BROKVARN (februari) och Sö04 STORÅNS UTL (februari). Förhöjda närsaltshalter vid flera av provplatserna i rinnande vatten under denna del av året förklaras av att jordbruksmarker ligger blottade, vilket leder till ökat näringsläckage vid större regnmängder eller snösmältning. Vid flera platser noterades hög turbiditet/grumlighet, ofta tillsammans med höga närsaltshalter. Den högsta turbiditeten uppmättes i februari Li17 KAPELLÅN (61 FNU).

Vid kusten uppmättes mycket höga fosforhalter i ytvattnet vid SÖ06 SLÄTBAKEN, Sö13 TRÄNNÖFJÄRDEN och Va03 VALDERMARSVIKEN INRE. Mycket höga kvävehalter i ytvattnet noterades i SÖ06 SLÄTBAKEN och Va03 (VALDEMARSVIKEN INRE). Syretillståndet i bottenvattnet vid kusten var tillfredsställande vid samtliga stationer (> 8,6 mg/l). Undantaget var Va08 ORREN där syrehalten uppmättes till 3,7 mg/l vilket bedöms som låg halt och Sö06 SLÄTBAKEN där syrehalten bedömdes som mindre hög (8,3 mg/l).

Metallhalterna var vid flertalet platser låga till mycket låga. Måttligt hög kopparhalt uppmättes dock i Li13 SVARTÅN SVARTÅFORS, Va07 BYNGARENS UTLOPP, Sö04 STORÅNS UTLOPP och Åt09 HÅCKLASJÖNS UTLOPP. Måttligt hög zinkhalt uppmättes i Li13 SVARTÅN SVARTÅFORS, Sö04 STORÅNS UTLOPP och Åt09 HÅCKLASJÖNS UTLOPP. I Sö04 STORÅNS UTL uppmättes även en måttligt hög blyhalt.

I övrigt uppmättes inga anmärkningsvärda resultat.

KVARTALSRAPPORT 1 Jan-mar 2021 (200.3 KiB)

Posted in Kvartalsrapporter.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.