KVARTALSRAPPORT 1, Januari-Mars 2016

KVARTALSRAPPORT 1, Januari – Mars 2016

Januari inledde året med kyla och snö och bjöd på vackert vinterväder. Vintern blev dock kort då milt väder präglade större delen av februari, vilket tidvis gav höga flöden som en följd av både snösmältning och stora regnmängder. I mars dominerade plusgraderna på dagtid medan nätterna var kalla. Detta gjorde att eventuellt kvarvarande snö smälte långsamt och inga kraftigare vårflöden uppmättes.

Under kvartalet januari till och med mars provtogs vattenkemi i vattendrag och kust samt åtta stycken sjöar inom avrinningsområdet. Isläget varierade vid provtagningarna i sjöar och vid kust. Samtliga kustprover kunde tas från båt, undantaget Va03 INRE VALDERMARSVIKEN och Sö13 TRÄNNÖFJÄRDEN som togs från is. Provtagningen i sjöarna skedde generellt från is, undantaget Bo01 och 34 som både ligger i SOMMEN. På grund av dåliga isar togs proverna i Sö06 INRE SLÄTBAKEN och Sö13 TRÄNNÖFJÄRDEN i mars och i Va11 KAGGEBOFJÄRDEN i april.

Under vår och milda vintrar ökar generellt grumligheten i vattendragen på grund av att snösmältning och/eller stora nederbördsmängder orsakar kraftig avrinning och erosion av omgivande marker. Vid flera provpunkter var turbiditeten (grumligheten) förhöjd i framförallt februari och mars. Högst grumlighet (starkt grumligt vatten) noterades i bland annat Sö04 STORÅNS UTLOPP, Va12 VINDÅN, Sö01 ASPLÅNGEN, Sö03 HÄLLAÅN och Sö02 STORÅN BROKVARN.

Stor avrinning orsakar läckage av näringsämnen, framförallt av fosfor som ofta är partikelbundet, men även av kväve. De högsta fosforhalterna (extremt höga halter) uppmättes i Sö01 ASPLÅNGEN, både i ytan och vid botten, följt av Sö04 STORÅNS UTLOPP (på gränsen till extremt höga halter). Den högsta kvävehalten noterades i Mö02 SKENAÅN i februari (7400 µg/l, extremt höga halter). Fosfor och fosfatfosforhalterna vid kusten var generellt mycket höga vid provtagningen i februari, undantaget Va11 KAGGEBOFJÄRDEN där de var lägre.

Syretillståndet i bottenvattnet vid kusten var genomgående högre än bedömningen ”mindre hög halt” (näst bäst på femgradig skala). Inga kraftigt förhöjda fosforhalter uppmättes i bottenvattnet jämfört med vid ytan, vilket ofta är ett tecken på syrefria förhållanden vid botten.

Metallhalterna var generellt låga till mycket låga. Måttligt höga bly- och kopparhalter uppmättes dock i Sö04 STORÅNS UTLOPP, likaså uppmättes måttligt höga kopparhalter i Va07 BYNGARENS UTL.

I övrig uppmättes inga anmärkningsvärda resultat.

Här kan man ladda ned data i excelformat:

[wpfilebase tag=file id=447 tpl=thumbnail /]

Posted in Kvartalsrapporter.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *