KVARTALSRAPPORT 2 apr-jun 2020

APRIL – JUNI

Kvartalet inleddes med en generellt mild, torr och blåsig april. I maj kom det mer typiska aprilvädret med lägre temperaturer och en del nederbörd. Mot slutet av månaden mättes det dock upp sommartemperaturer som fortsatte in i juni som blev rekordvarm på många håll.

Grundvattennivåerna var i april och maj under de normala i små magasin och nära de normala till under de normala i stora magasin i avrinningsområdet. I juni var nivåerna i små magasin överlag under de normala medan de var mycket under de normala vid kusten. Nivåerna i stora magasin var överlag mycket under de normala.

Under kvartalet april t.o.m. juni provtogs samtliga stationer i rinnande vatten och kust (juni) med avseende på vattenkemi samt tre sjöar.

Från och med år 2019 provtas GB07 HERSTABERG som en kustpunkt och inte som vattendrag på grund av hög salthalt. Li17 KAPELLÅN har flyttats ca 1,5 km uppströms, på grund av att den tidigare punkten ofta var igenväxt vilket gjorde att prov inte kunde tas. Dammreparation pågår sedan i november 2019 vid Li13 SVARTÅN SVARTÅFORS, provpunkten har tillfälligt flyttats 100 m uppströms.

Det förekom inte några extremt höga kvävehalter i sjöar och vattendrag under denna period. Extremt höga fosforhalter noterades dock i Li17 KAPELLÅN, Li14 LILLÅN, Li16 SVIESTADSÅN, Gb30 LJURA BÄCK och Åt09 HÅCKALSJÖNS UTL i juni. I Sö02 STORÅN BROKVARN uppmättes extremt hög fosforhalt i maj och i Sö04 STORÅNS UTLOPP i maj och juni. Anmärkningsvärt hög ammoniumkvävehalt uppmättes i MS04 STÅNGÅN VIMMERBY i juni (2000 µg/l).

Vid flera platser noterades hög turbiditet/grumlighet, ofta tillsammans med höga närsaltshalter. Vid följande stationer uppmättes en turbiditet som var >20 FNU: Gb30 LJURA BÄCK, Sö02 STORÅN BROKVARN, Sö11 STROLÅNGEN UTL, Sö03 HÄLLAÅN och Sö04 STORÅNS UTLOPP. 

I 902 LILLÅN noterades syrefattigt tillstånd under juni. I Åt09 HÅCKLASJÖNS UTL, MS07 STÅNGÅN VERVELÅN samt i Li17 KAPELLÅN rådde svagt syretillstånd. I ytterligare 16 provpunkter var syretillståndet svagt till måttligt i juni (varav en var bottenvattnet i sjön Glan, Gb03) medan det var syrerikt i övriga punkter.

Vid kusten uppmättes mycket hög fosforhalt i ytvattnet vid No01 ARKÖSUNDET. Mycket hög kvävehalt i ytvattnet noterades i den nya punkten GB07 HERSTABERG och i Sö06 SLÄTBAKEN. Syretillståndet i bottenvattnet vid kusten var tillfredsställande vid flertalet stationer, men i Sö13 TRÄNNÖFJÄRDEN, Va08 ORREN och Va11 KAGGEBOFJÄRDEN noterades låg syrehalt. Vid följande stationer noterades mycket hög klorofyllhalt: GB07 HERSTABERG, GB11 BRÅVIKEN PAMPUSFJÄRDEN, GB20 BRÅVIKEN Ö ESTERÖN och Sö06 SLÄTBAKEN.

Metallhalterna var vid flertalet platser låga till mycket låga. Måttligt hög kopparhalt uppmättes dock i Li05 STÅNGÅN NYKVARN, Fi05 EMMAÅN, Åt09 HÅCKLASJÖNS UTLOPP, Fi07 DOVERNS UTLOPP, Va07 BYNGARENS UTLOPP och Sö04 STORÅNS UTLOPP. Måttligt hög blyhalt förekom i Va07 BYNGARENS UTLOPP och Sö04 STORÅNS UTLOPP.

I övrigt uppmättes inga anmärkningsvärda resultat.

Posted in Kvartalsrapporter.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.