KVARTALSRAPPORT 2, April – Juni 2015

April bjöd på torrt väder och temperaturer över de normala. Månaden avslutades dock med relativt kyligt väder. Det svala vädret höll i sig i större delen av maj då det även föll rekordstora regnmängder. Juni inledde sommaren men svalt och ostadigt väder men med vissa solglimtar. De stora nederbördsmängderna gjorde att vattennivåerna var över de normal i avrinningsområdet både i april och maj medan de var normala, men på vissa platser över de normal, i juni.

Under kvartalet april t.o.m. juni provtogs framförallt vattendrag och kustlokaler (juni), endast 3 sjöar undersöktes.

Den milda vintern avlöstes av en regnig vår och på många platser fortsatte grumligheten att vara förhöjd både i april, maj och juni. Grumligheten uppgick dock inte till vinterns höga värden. Den högsta grumligheten noterades i området kring Söderköping i april Sö04 STORÅNS UTL (49 FNU) och Sö02 STORÅN BROKVARN (45 FNU) samt i GB30 LJURA BÄCK (33 FNU) i juni.

Våren präglas vanligtvis av minskande närsalter i samband med att tillväxtsäsongen börjar och växter och plankton tar upp stora mängder kväve och fosfor. Vid en jämförelse av första kvartalets data och det andra kvartalet syntes inte denna trend lika tydligt som vanligt för framförallt fosfor vid många stationer, vilket förklaras av de stora regnmängderna  underframförallt maj. Fosfor är till stor del partikelbundet och stora regnmängder och omfattande avrinning orsakar därmed läckage av näringsämnet. Även läckage av kväve sker vid stor avrinning men vanligtvis inte i lika stor omfattning som för fosfor. Högsta fosforhalterna som uppmättes under kvartalet i området var i Gb30 LJURA BÄCK (130 µg/l) och i LI16 SVIESTADSÅN (120 µg/l).

Vid kusten minskade framförallt fosforhalten markant från provtagningen i februari jämfört med provtagningen i juni, som en följd av upptag av växtplankton. Även för kväve syntes en minskning från provtagningen i februari jämfört med i juni. I GB11 BRÅVIKEN PAMPUSFJ. och GB20 BRÅVIKEN Ö ESTERÖN syntes dock ingen sådan minskning.

Syretillståndet i bottenvattnet vid kusten var genomgående högre än bedömningen låga syrehalter, med undantag för i Va08 ORREN där syrehalten var mycket låg (1,8 mg/l). Där syntes även förhöjda fosforhalter i bottenvattnet (150 µg/l) jämfört med vid ytan (24 µg/l) vilket indikerar fosforläckage från sedimentet någonting som sker vid syrefria förhållanden.

Metallhalterna var generellt låga till mycket låga. Måttligt höga bly -och kopparhalter uppmättes dock i Sö04 STORÅNS UTL, likaså uppmättes måttligt höga kopparhalter i Va07 BYNGARENS UTL. Även i 30 TRANÅS ARV och ÅT09 HÅCKLASJÖNS UTLOPP uppmättes måttligt höga kopparhalter under kvartalet.

I övrig uppmättes inga anmärkningsvärda resultat.

Här kan man ladda ned det data som finns för 2015 så här långt:

[wpfilebase tag=file id=419 tpl=thumbnail /]

Posted in Kvartalsrapporter.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *