KVARTALSRAPPORT 2, April-Juni 2016

KVARTALSRAPPORT 2, April  – Juni 2016

Första halvan av april bjöd på vårvärme och flera soliga dagar medan den andra halvan blev betydligt svalare med ostadigare väder. I april var flödet i östra Götaland under det normala liksom grundvattennivån. Under maj månad har vattenflödena i Götaland varit låga. Torrt varmt väder över hela landet i juni innebar att flödena sakta avtog. Varma perioder under månaden värmde upp ytvattnet och nära kusterna noterades rätt höga ytvattentemperaturer. Månadsmedelvärdet för vattenståndet var under det normala och juni månad blev något varmare än normalt i hela landet.

Under kvartalet april till och med juni undersöktes vattenkemi i vattendrag och kust samt tre sjöstationer inom avrinningsområdet.

Våren präglas vanligtvis av minskande närsalter i samband med att tillväxtsäsongen börjar och växter och plankton tar upp stora mängder kväve och fosfor. Fosfor är till stor del partikelbundet och stora regnmängder och omfattande avrinning orsakar därmed läckage av näringsämnet. Även läckage av kväve sker vid stor avrinning men vanligtvis inte i lika stor omfattning som för fosfor. Precis som i fjol uppmättes kvartalets högsta fosforhalter (extremt höga) i Gb30 LJURA BÄCK (110 µg/l) och i LI16 SVIESTADSÅN (120 µg/l) tillsammans med stark grumlighet. Den högsta grumligheten noterades i området kring Söderköping i juni tillsammans med mycket höga fosforhalter i Sö12 STORÅN TÅBY (17 FNU), Sö02 STORÅN BROKVARN (19 FNU), Sö11 STROLÅNGEN UTLOPP (23 FNU), Sö03 HÄLLAÅN (20 FNU), Sö04 STORÅNS UTLOPP (21 FNU). Det var även särskilt grumligt i Va12 VINDÅN (23 FNU) och 28 SVARTÅN NEDSTRÖMS SÄBYSJÖN (19 FNU) i juni.

Konduktiviteten var förhöjd i Sö04 STORÅNS UTLOPP i juni på grund av bland annat förhöjda värden för natrium, magnesium, sulfat och kalium. I juni fanns indikationer på avloppspåverkan i 6 SVARTÅN NEDSTRÖMS ANNEBERG, 306 NEDSTRÖMS SJÖALYCKESJÖN och 902 LILLÅN  genom förhöjda värden av bland annat ammoniumkväve, alkalinitet och konduktivitet.

Vid kusten minskade framförallt fosforhalten i juni jämfört med provtagningen i februari som en följd av upptag av växtplankton. Höga eller mycket höga fosforhalter förekom dock vid ett eller flera djup vid vardera kuststation i juni varav de högsta i bottenvattnen vid Va08 ORREN (180 µg/l), Sö06 SLÄTBAKEN (130 µg/l) och Sö13 TRÄNNÖFJÄRDEN (92 µg/l) .

Syretillståndet i bottenvattnet vid kusten varierade mellan låga, mindre höga eller höga syrehalter, med undantag för i Sö13 TRÄNNÖFJÄRDEN och Va08 ORREN där syrehalterna var mycket låga (1,5 respektive 2,6 mg/l). Där förekom förhöjda fosfor-halter i bottenvattnet (Sö13: 92 µg/l, Va08: 180 µg/l) jämfört med i ytan (Sö13: 19 µg/l, Va08: 15 µg/l) vilket indikerar fosforläckage från sedimentet orsakat av låga syrehalter.

Metallhalterna var generellt låga till mycket låga. Måttligt höga kopparhalter uppmättes dock i Sö04 STORÅNS UTLOPP, Va07 BYNGARENS UTLOPP, DOVERNS UTLOPP Fi07 samt Åt09 HÅCKLASJÖNS UTLOPP.

I övrigt uppmättes inga anmärkningsvärda resultat.

Här kan man ladda ned data i excelformat:

[wpfilebase tag=file id=463 tpl=thumbnail /]

Posted in Kvartalsrapporter.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *