KVARTALSRAPPORT 3, Juli-September 2014

KVARTALSRAPPORT 3, Juli-September 2014

Efter en sval start kom sommaren med besked i början av juli och temperaturen i sjöar och hav steg snabbt till över 20 grader. Juli var på de flesta ställen mycket torr och i Linköping var det den torraste julimånaden sedan år 1901. Även augusti inleddes med fint och torrt väder i Östergötland med omnejd. Andra delen av augusti blev dock betydligt kyligare och regnigare med lokala översvämningar som följd. Det fina värdet kom tillbaka i september som bjöd på varmt och vackert sensommarväder med endast enstaka regniga dagar. Grundvattennivåerna och vattennivån i sjöarna var relativt normala för årstiden i juli och augusti.

Under kvartalet juli t.o.m. september provtogs vattenkemi i vattendrag, sjöar (augusti) och kust (juli och augusti) inom avrinningsområdet.

 

Vättern

Speciellt de oorganiska fraktionerna av näringsämnena kväve och fosfor var låga jämfört med resten av året, vilket beror på att dessa tas upp av växtligheten under tillväxtsäsongen. Totalfosforhalten var dock relativt hög vilket troligen beror på erosion från omgivningen marker, vilket indikeras av den förhöjda turbiditeten.

 

Motala ströms sydvästra vattenråd

Södra delen av området präglas av skogmark och tillförseln av humusämnen (svårnedbrytbart organiskt material) till vattendragen är stor, någonting som framförallt påverkar vattnets färg. I 4B HAMNARYDSSJÖN var fosforhalten extremt hög vid provtagningen i augusti. Samtidigt uppmättes syrefritt eller nästan syrefritt tillstånd i bottenvattnet, vilket indikerar att fosforläckage skett från sedimentet, någonting som ofta sker vid syrefria förhållanden. Även turbiditeten och absorbansen var kraftigt förhöjd vilket skulle kunna bero på utfällning av järn i provet vid kontakt med syre. Förekomst av alger observerades i sjön vid provtagningen och klorofyllhalten var mycket hög. Andra sjöar i området som hade en förhöjd klorofyllhalt var 18 RALÅNGEN och 26 SÄBYSJÖN där halten var mycket hög, medan den var hög i 8 VÄSSLEDASJÖN och 304 SKÄRSJÖSJÖN. Syrefria eller nästan syrefria förhållande noterades i sjön 606 NOEN och 34 SOMMEN NORDVÄSTRA.

 

I vattendragen i slättområdet mellan Mjölby och Linköping (MÖ02 SKENAÅN, Li17 KAPELLÅN, Li14 LILLÅN och Li13 SVARTÅN, SVARTÅFORS) uppmäts tidvis mycket höga kvävehalter under året men liksom väntat var de lägre under sommarmånaderna då växternas upptag är stort. Fosforhalten var dock emellanåt fortsatt mycket hög, med undantag för i Li13 SVARTÅN, SVARTÅFORS. Station Mö03 HARGSJÖN provtogs i augusti, rikligt med alger observerades i sjön och klorfyllhalten bedömdes som mycket hög.

 

Stångåns vattenråd

Stångåns vattenråds södra och mellersta delar domineras av skogsområden, medan det i den norra delen präglas av jordbrukmark. Näringshalten är relativt låg. I flera av sjöarna som provtogs i området rådde syrebrist i bottenvattnet: MS30 BODASJÖN, MS22 ÖREN, KS02 KISASJÖN, NORR DELEN, Li21 JÄRNLUNDEN och Åt06 ÄRLÅNGEN. Fosforhalten var generellt något högre i bottenvattnet jämfört med vid ytan, vilket är vanligt då fosfor tenderar att släppa från sedimentet vid syrefria förhållanden. Dock var fosforhalten kraftigt förhöjd endast i Åt06 ÄRLÅNGEN (260 µg/l).

Riklig förekomst av alger noterades vid provtagningen i sjön MS05 KRÖN och klorofyllhalten bedömdes vara mycket hög. Klorofyllhalten var även mycket hög i KS02 KISASJÖN, NORRA DELEN medan den var hög i ÅT06 ÄRLÅNGEN.

 

Finspångsåarnas vattenråd

Landskapet domineras av skogsmark, vilket genererar stora mängder humusämnen. Området karaktäriseras därmed av starkt färgat vatten samt höga till mycket höga halter av organiskt material (mätt som TOC). Flera sjöar provtogs i augusti och klorofyllhalten var generellt måttligt hög, med undantag för i Hj06 AVERN där den var hög.

 

Övre Motala ströms vattenråd

Sjön ÅT07 SÖDRA TEDEN är mycket näringsrik och vid provtagningen i augusti uppmättes här extremt höga fosforhalter och mycket hög klorofyllhalt (190 µg/l). Även vid provpunkterna i sjön ROXEN noterades höga klorofyllhalter i ytvattnet.

 

Nedre Motala ströms och Bråvikens vattenråd

Näringshalterna var förhållandevis normala i sjöar och vattendrag i området, jämfört med tidigare resultat. I sjön GB03 GLAN rådde syrefria eller nästan syrefria förhållanden i bottenvattnet i augusti vilket troligen resulterade i att fosforhalten var något förhöjd. Klorofyllhalten i sjöns ytvatten bedömdes som hög.

Vid kusten var kvävehalten medelhög i ytvattnet (0,5 m) vid stationerna i området med undantag för i GB11 BRÅVIKEN PAMPUSFJ. där den var hög men normal för provplatsen. Fosforhalt var mycket hög i bottenvattnet vid samtliga stationer, med undantag för i GB16 BRÅVIKEN Ö LÖNÖ i juli. Högst var halten i No01 ARKÖSUNDET i augusti (200 µg/l) då även syrehalten var mycket låg. Mycket låg syrehalt noterades även vid samma station och vid GB20 BRÅVIKEN Ö ESTERÖN i juli.

 

Söderköpings vattenråd

Vattnet var starkt grumligt vid flertalet provpunkter i Storån och dess biflöden samt i sjön SÖ01 ASPLÅNGEN. Området domineras av jordbrukmarker och fosforhalterna bedömdes vid flera platser som extremt höga. I sjön Sö01 ASPLÅNGEN var fosforhalten extremt hög i både yt- och bottenvattnet i augusti, då den även var extremt hög i STORÅN (provpunkterna Sö12, Sö02 och Sö04).

SLÄTBAKEN tar emot Storåns näringsrika vatten och kvävehalten varierade mellan hög till mycket hög i hela vattenkolumnen vid Sö06. Fosforhalten var förhöjd i bottenvattnet (100 µg/l i juli och 190 µg/l i augusti) samtidigt som syrgashalten var mycket låg, vilket indikerar fosforläckage från sedimentet.

 

Kustlandets vattenråd

Två kuststationer i detta område påvisades avsevärt förhöjda fosforhalter i bottenvattnet i samband med låga syrgashalter i både juli och augusti i Sö13 TRÄNNÖFJÄRDEN och Sö14 HAFJÄRDEN. Även i Va03 VALDERMARSVIKEN INRE var syrgashalterna låga men fosforhalten var inte påtagligt förhöjd.

 

Vindåns vattenråd

I Va11 KAGGEBOFJÄRDEN uppmättes de högsta fosforhalterna i bottenvattnet och högst var den i augusti (95 µg/l) då även syrgashalten var som lägst. Även den högsta kvävehalten under kvartalet uppmättes i bottenvattnet i augusti. I Va12 VINDÅN präglades vattnet, liksom tidigare, framförallt av starkt grumlighet.

Posted in Kvartalsrapporter.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *