KVARTALSRAPPORT 4, Okt-Dec 2016

KVARTALSRAPPORT 4, oktober – december 2016

Årets sista tre månader var ovanligt nederbördsfattiga och i både oktober och november var vattenståndet i Vättern rekordlågt (lägsta sedan år 1977 respektive 1976). Låga var även grundvattennivåerna och flödet i vattendragen i området, vilket de varit större delen av året. Medeltemperaturen för de sista tre månaderna var högre än normalt (0,5-1,5 grader) men inte rekordhöga.

Under kvartalet oktober t.o.m. december provtogs samtliga stationer i rinnande vatten och kust med avseende på vattenkemi samt ett fåtal sjöar.

I flera vattendrag syntes en förhöjd halt av näringsämnena kväve och fosfor i oktober och/eller december. Vid flertalet platser noterades samtidigt en förhöjd turbiditet och ibland även absorbans samt TOC. Detta påvisar avrinning från omgivande marker, troligen i samband med större regnmängder. Speciellt höga var kväve- och fosforhalterna vid Sö12 STORÅN TÅBY, SÖ02 STORÅN BROKVARN, samt även vid Öd01 DISEVIDÅN och Li14 LILLÅN avseende kväve och i Sö04 STORÅNS UTLOPP och GB30 LJURA BÄCK avseende fosfor. Vid 6 SVARTÅN, NEDSTR ANNEBERG åtföljdes den höga kvävehalten av kraftig förhöjd ammoniumkvävehalt, vilket indikerar påverkan av gödsel eller avloppsvatten. Förhöjda närsaltshalter vid flera av provplatserna i rinnande vatten under denna del av året kan förklaras av att tillväxtsäsongen är över och jordbruksmarker ligger blottade, vilket leder till ökat näringsläckage.

Syretillståndet i bottenvattnet vid kusten var generellt tillfredsställande. Undantaget var syrehalten i Sö06 SLÄTBAKEN och Va03 VALDEMARSVIKEN INRE i oktober då det rådde mycket låga syrehalt. Syrehalterna var dock åter tillfredsställande i december efter höstomblandningen. Även i Va08 ORREN uppmättes mycket låga syrehalter i oktober och december. På grund av djupet på > 60 m hade det ännu inte skett någon omblandning, och där med syresättning, av bottenvattnet i december. Speciellt vid Sö06 SLÄTBAKEN och Va08 ORREN förekom samtidigt förhöjda fosforhalter i bottenvattnet (Sö06: 410 µg/l (okt), Va08: 170 µg/l (okt) respektive 240 µg/l (dec)) jämfört med i ytan (Sö06: 29 µg/l (okt), Va08: 22 µg/l (okt) respektive 26 µg/l (dec)) vilket indikerar fosforläckage från sedimentet orsakat av låga syrehalter. Även vid VA03 VALDEMARSVIKEN INRE noterades samma fenomen men inte lika tydligt.

Metallhalterna var generellt låga till mycket låga. Måttligt höga kopparhalter uppmättes dock i Sö04 STORÅNS UTLOPP, Va07 BYNGARENS UTLOPP, Åt09 HÅCKLASJÖNS UTLOPP, DOVERNS UTLOPP Fi07 samt i GB02 EFTER SKÄRBLACKA. Måttligt höga blyhalter förekom i Sö04 STORÅNS UTLOPP, liksom måttligt höga zinkhalter i Va07 BYNGARENS UTLOPP, Åt09 HÅCKLASJÖNS UTLOPP och GB02 EFTER SKÄRBLACKA i december. Ett förhöjt kadmiumvärde (0,5 µg/l) uppmättes i Sö04 STORÅNS UTLOPP i december och halten bedömdes som hög. Rådata har kontrollerats för detta värde men inga felaktigheter har upptäckts. Övriga analysresultat vid provtagningstillfället var normala.

I övrigt uppmättes inga anmärkningsvärda resultat.

Här nedan kan man ladda ned en fil med samlat data från hela 2016 års analyser:

[wpfilebase tag=file id=472 tpl=thumbnail /]

Posted in Kvartalsrapporter.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *