KVARTALSRAPPORT 4, Oktober-December 2015

KVARTALSRAPPORT 4,  Oktober – December 2015

Det torra och varma vädret som präglat september fortsatte in i oktober och nederbördsmängderna var rekordlåga på många platser.  November blev en mer händelserik vädermånad och värmerekord noterades på flera platser. Efter två torra månader kom nu även rikligt med nederbörd. November avslutades med flera stormar bland annat Gorm som berörde Östergötland.  Även december präglades av ovanligt varmt väder med flera oväder som passerade. Nederbördsmängderna var förhållandevis normal för månaden och de höga temperaturerna gjorde att det endast föll som regn.

Under kvartalet oktober till och med december provtogs samtliga vattendrag och kuststationer med avseende på vattenkemi.

Närsaltshalterna var förhållandevis normala för årstiden. Extremt höga fosforhalter uppmättes vid fyra stationer Li14 LILLÅN, Li16 SVIESTADSÅN, GB30 LJURA BÄCK och Sö04 STORÅNS UTLOPP. Högst var halten vid Li16 SVIESTADSÅN (130 µg/l). Extremt hög kvävehalt uppmättes i Mö02 SKENAÅN (6800 µg/l). Dessa näringshalter var dock inte ovanligt höga för de aktuella stationerna.

Kraftigt förhöjda fosforhalter i bottenvattnet jämfört med vid ytan noterades i oktober i kuststationerna Sö06 SLÄTBAKEN, Va08 ORREN och Va11 KAGGEBOFJÄRDEN där även syrehalterna i bottenvattnet var mycket låga (<0,2 mg/l). Låga syrgashalter leder till att fosfor släpper från sedimentet och orsakar interngödning. Låga syrehalter uppmättes även i Va03 VALDERMARSVIKEN  INRE men där noterades inga förhöjda fosforhalter.

Då nederbördmängderna under början av hösten (september och oktober) överlag var mycket sparsamma ledde regnmängderna i november och december inte till några extremt höga flöden och vattnets färg (mätt som absorbans) och grumlighet (mätt som turbiditet) var förhållandevis normala för årstiden.  Även halten av näringsämnen, framförallt fosfor, ökar generellt vid höga flöden och ökad avrinning från omgivande marker men även här var nivåerna förhållandevis normala.

Metallhalterna var generellt låga till mycket låga. Måttligt höga kopparhalter uppmättes dock i Li05 STÅNGÅN NYKVARN vid provtagningen i oktober. Liksom tidigare uppmättes även måttligt höga kopparhalter i Fi07 DOVENS UTLOPP, Va07 BYNGARENS UTL, Sö04 STORÅNS UTL och ÅT09 HÅCKLASJÖNS UTLOPP flertalet månader. Måttligt höga zinkhalter förekom i Åt09 HÅCKLASJÖNS UTLOPP i både oktober och december.

I övrig uppmättes inga anmärkningsvärda resultat.

Här kan man ladda ned en excelfil med alla data:

[wpfilebase tag=file id=427 tpl=thumbnail /]

Posted in Kvartalsrapporter.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *