Här hittar ni 2014 års sammanställning av den genomförda recipientkontrollen i Motala Ströms Vattenvårdsförbund. ALcontrol skötte provtagning, analys och sammanställning av resultaten. Resultaten kan laddas ned i länkarna bredvid. Under 2014 provtogs nära 100 provpunkter. Man har tittat på vattenkemi, klorofyll, metaller och växtplankton. Förutom detta har man tittat på metallinnehåll i abborre och blåmussla, se bilagorna 9 och 10.

I bilaga 11 finns faktabladen för 2014 med sammanställda resultat för varje station, som även hittas under fliken Kartsök ovan.

 

Framsida 2014