Eventuell gruva vid Norra kärr- samarbete yttranden

LRF planerar att yttra sig i ansökningsprocessen för en eventuell gruva vid Norra Kärr, om fler medlemmar ska yttra sig och vill samarbeta så kan de höra av sig till Gabriella på e-post: cahlingabriella@gmail.com

 

 

Andelsfördelning i förbundet

Inkomna handlingar

Här samlas rubrikerna på de handlingar som kommit in till förbundet, datumet anger när handlingen kom in. Vill ni veta mer hör av er till sekretariatet (sekretariat@motalastrom.org).

2023-11-20 Samrådsremiss för Slottshagen 1:1 och Slottshagen 1:10 (Johannisborgsförbindelsen), Norrköpings kommun

2023-11-14 Vindpark Hycklinge Inbjudan till samråd, SM_SE_hycklinge

2023-10-24 Utställning av Kinda kommuns Vattentjänstplan, Kinda kommun

2023-10-09 Webbinarium om Jordbruksverkets utlysning Vattenvårdsplaner

2023-09-05 Remiss gällande kompletterande bilaga till bevarandeplan för Vättern, Länsstyrelsen Jönköping

2023-08-28 Samråd ytvattenuttag ur Vättern, Mjölby kommun

2023-08-15 Tips om  Nationell konferens om bevarande av stormusslor som Länsstyrelsen i Södermanlands län arrangerar på Karlstads universitet i Oktober. Länk till anmälan hittar ni nedan.

Nationell konferens om åtgärdsprogram för tjockskalig målarmussla och flodpärlmussla | Länsstyrelsen Södermanland (lansstyrelsen.se)

2023-08-29 Samråd av Kinda kommuns Vattentjänstplan, Kinda kommun

2023-07-13 Nulägesbeskrivning Vätterns två prövningsgrupper, NAP-samverkan, Länsstyrelsen Jönköping

2023-06-22 Leader Vättern avslutas

2023-06-21 Regional vattenförsörjningsplan för Örebro län 2023-2027 är antagen

2023-06-05 Samråd gällande nytt tillstånd för Kisa avloppsreningsverk, Kinda kommun

2023-05-23 Underrättelse om granskning för detaljplan för del av fastigheten Sylten 4:1 med närområde (Johannisborgsförbindelsen) inom Sylten, Saltägen, Slottshagen och Risängen i Norrköping, Norrköpings kommun

2023-05-17 Inbjudan till webinarium om internbelastning av fosfor i sjöar 13 juni 10-11:30, Länsstyrelsen Örebro

2023-04-26 Inbjudan till samråd angående miljötillstånd för Nodra Park, Norrköpings nya returpunkt och avfallsanläggning

2023-02-23 Remiss regional vattenförsörjningsplan Örebro län

2023-02-13 Förvarning Vättervårdsförbundets förbundsstämma 15 maj 2023

2023-02-13 Samråd för strandpromenad i Borensberg, Motala kommun, lämna synpunkter senast 5 mars

2023-02-09 Inbjudan till samråd inför tillståndsansökan, Jernbro Industrial Services AB, lämna synpunkter senast 2 mars 2023

2023-01-12 Inbjudan till avgränsningssamråd inför ansökan om miljöfarlig verksamhet för vinkraftspark Orreklint i Åtvidabergs och Västerviks kommuner, Östergötlands län och Kalmar län, synpunkter senast 10 februari

2022-12-22 Förlängning av svarstid för dialog nulägesbeskrivning Vättern södra (PG 67_5) och Vättern norra (PG 67_9). Svarstiden förlängs till och med 28 februari

2022-12-09 Dialog Nulägesbeskrivning Vättern södra (PG 67_5) och Vättern norra (PG 67_9), Länsstyrelserna i Jönköpings- Västra Götalands, -Örebro och Östergötlands län, vill ha synpunkter senast 20 januari Förslaget till nulägesbeskrivning finns publicerad på Länsstyrelsen i Jönköpings läns hemsida: https://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/miljo-och-vatten/atgarder-och-verksamheter-i-vatten/dammar-och-vattenkraftverk/nationell-plan-for-moderna-miljovillkor-for-vattenkraftverk/dialog-om-nulagesbeskrivning-inom-nap-vattern.html

2022-10-24 Förlängs arbetstid för gällande tillstånd att anlägga hamn för fritidsbåtar i Motalaviken, MMD Växjö

2022-10-14 Möjlighet att lämna synpunkter på Trafikverkets ansökan om att anlägga bro över Storån i samband med byggande av förbifart E22 i Söderköpings kommun, Växjö Tingsrätt, mark- och miljödomstolen, lämna synpunkter senast 21 nov 2022.

2022-10-13 Inbjudan till samråd, Siemens Energy AB, lämna synpunkter senast 6 nov 2022

2022-09-27 Inbjudan till workshop revidering av vattenvårdsplanen för Vättern, Vättervårdsförbundet

2022-06-22 Save the date: Vätterndagen 20 september 2022 i Askersund, Vättervårdsförbundet

2022-06-20 Nyhetsbrev Grön infrastruktur i Sörmland, Länsstyrelsen i Södermanland

2022-06-17 Spara datumen 15-16 mars för VAK 2023 i Helsingborg, VA-guiden

2022-06-15 Samrådsremiss för: Detaljplan för del av fastigheten Sylten 4:1 med närområde (Johannisborgsförbindelsen) inom Sylten, Saltängen, Slottshagen och Risängen i Norrköping, Norrköpings kommun

2022-06-01 Avgränsningssamråd enligt miljöbalken inför ansökan om vattenverksamhet, Johannisborgsförbindelsen, bro över Motala ström, Norrköpings kommun

2022-04-08 Förbundsstämma Vätternvårdsförbundet 2022, tisdag den 10 maj på Borghamn Strand, anmälan senast 1 maj

2022-03-25 Digitalt möte om invasiva arter 24 maj, sista anmälningsdag 1 april, Länsstyrelsen i Jönköpings län

2022-03-22 VA-guiden utbildningar under våren/Nyheter från redaktionen

2022-03-17 Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 7 mars- Val av ombud till bolagsstämma för Motala Ströms vattenvårdsförbund, Norrköpings kommun

2022-03-08 Sista chansen att anmäla dig till VAK 2022

2022-02-08 Medlemmarna i Vätternvårdsförbundet ombeds att reservera tisdagen den 10 maj för ordinarie förbundsstämma.

2021-12-21 Nyhetsbrev grön infrastruktur, Länsstyrelsen Södermanlands län

2021-12-20 Samråd ny ÅVC Vimmerby

2021-12-16 Publicering av regional vattenförsörjningsplan för Jönköpings län

2021-11-08 Digitalt VAK (nationella konferensen Vatten Avlopp Kretslopp), 16-17 mars 2022

2021-10-28 E22 Förbifart Söderköping, samråd vattenverksamhet Storån

2021-10-07 Missiv och remiss kring urvalet av ansvarsarter för Södermanland

2021-10-07 Granskning av Motala kommuns nya översiktsplan, ÖP 2040

2021-10-07 Missiv och remiss kring urvalet av ansvarsarter för Södermanland

2021-09-20 Remiss: Program för samordnad nationell övervakning i Vättern.

2021-09-06 Samråd om utökat tillstånd, Slottshagens reningsverk, Norrköping

2021-06-22 Vätternliv.se  lanserad (kunskapsportal om Vättern)

2021-06-18 Länsvattendag i Jönköping 5 oktober 9-16, anmäl senast 28 september

2021-06-16 Informationsbrev inför limniska sedimentundersökningar i sjön Glan

2021-04-13 Information om samråd avseende Econovas planerade verksamhet på del av fastigheten Borg 14:40, Norrköpings kommun, Östergötlands län, enligt 6 kap. miljöbalken