Hur du blir medlem

Motala Ströms vattenvårdsförbunds viktigaste roll är att driva ett recipientkontrollprogram för sina medlemmars räkning. Programmet ska uppfylla medlemmarnas krav på kontroll av verksamhetens effekt på miljön. Förbundet genomför dock inte utsläppskontroll från enskilda verksamheter.

För att bli medlem börjar man med att kontakta sekretariatet. Därifrån skickas ett medlemserbjudande ut tillsammans med information om andelsfördelning och en anmälningsblankett. Blanketten fylls i och skickas tillbaka till sekretariatet. Man får då en bekräftelse att handlingarna är mottagna. Det är styrelsen som beslutar om medlemskap och detta görs på det nästkommande styrelsemötet. Efter att man beslutats få medlemskap skickas en faktura för innevarande års kostnader ut.

Avgifter

Motala Ströms Vattenvårdsförbund finansierar verksamheten med medlemsavgifter och vattendragskontrollavgifter så kallade VDK-avgifter. Medlemsavgiften är 300 kr/år och VDK-avgiften varierar beroende på medlemmens utsläpp. En mindre djurgård har 1 andel och större industrikoncerner kan ha upp till 40 andelar. 1 andel ligger för närvarande på mellan 5 000-6 000 kr. Beslut om antalet andelar fattas i samband med erbjudan om medlemskap. Förbundets skrivelse om andelsfördelning finns under styrdokument här.

Förutom medlemsavgift och VDK-avgift betalar man även in en insats i förbundet på 1 000 kr. Detta är en engångskostnad som man sedan återfår vid utträde ur förbundet.