Motala ström – vattentäkt och avloppsdike på 1950-talet

Motala Ströms Vattenvårdsförbund bildades 1955 som en följd av en längre tids oro för det allt smutsigare vattnet i Motala ström. Landshövdingen i Östergötlands län, Carl Hamilton, inbjöd representanter för kommuner och större industrier till en diskussion om lämpliga åtgärder. I inbjudan beskrev han situationen så här:

”Motala ström med Boren, Roxen och Glan samt Svartån och Stångån jämte biflöden och anslutande sjöar tjänstgör som mottagare av stora mängder avloppsvatten från såväl samhällen som industrier. Ca 90 procent av allt avloppsvatten från de kommunala anläggningarna inom länet ledes till recipientsystemet. De avloppsvattenmängder som tillföras från industrierna kan för närvarande icke exakt angivas men är betydande.”

Samtidigt som Strömmen fick ta emot orenat avloppsvatten utgjorde den då, liksom idag, vattentäkt för alla tätorter längs sträckan. Ett av de mycket påtagliga problemen som detta medförde var den svåra paratyfusepidemin 1953. Resultatet av mötet, som hölls i Linköpings stadshus den 22 juni 1955, blev Motala Ströms Vattenvårdsförbund – MSV. Under de första åren ägnade man sig åt bakteriologiska undersökningar och enklare fysikaliskkemiska kontroller. Samtidigt genomfördes kampanjer inom förbundet för ökade reningsinsatser, vilket innebar en successiv förbättring av förhållandena i vattendragen.

Vad har hänt under 50 år?

Sedan förbundet bildades har stora förändringar skett.

  • Kunskapen om förhållandena i vattensystemen har ökat i takt med förbättringar av undersökningsmetoderna. Det finns nu stora möjligheter att bedöma föroreningssituationen i sjöar och vattendrag för att avgöra vilka insatser som behöver göras för att minska påverkan från mänskliga aktiviteter.
  • Industrier och kommuner, liksom enskilda personer, har blivit medvetna om behovet av att skydda naturen, vilket inneburit att motivationen för att begränsa föroreningarna blivit bättre.
  • Lagstiftningen har förändrats och skärpts under årens lopp och man har nu prövningsskyldighet för verksamheter som påverkar miljön. För den som förorenar sjöar och vattendrag ställs krav på att medverka i en så kallad recipientkontroll, som avser att klarlägga vattensystemens tillstånd. I stället för att det enskilda företaget eller kommunen kontrollerar vattnet inom sitt närområde är det praktiskt att recipientkontrollen utförs av ett vattenvårdsförbund. Kontrollen inom Östergötlands län och de delar av Motala ströms avrinningsområde som ligger i Jönköpings, Örebro och Kalmar län utförs inom ramen för MSV. Genom att samordna kontrollen av vattensystemen inom MSV får man en samlad bild av situationen och därmed ett bra underlag för miljöarbetet. Det blir dessutom billigare. Inom landet finns ett 70-tal vattenorganisationer som sysslar med recipientkontroll. MSV är en av de äldsta och är sedan 1999 en ekonomisk förening.

Det är 50 år sedan förbundet startade ett kontrollprogram som liknar dagens program. Det är många år med mätningar och analyser av ett stort avrinningsområde. Detta uppmärksammades av förbundet och en jubileumsrapport arbetades fram. Rapporten finns här:

50-årsrapport

Den finns även under Resultat/Övriga rapporter. Kontakta gärna sekretariatet om du vill ha en 50årsrapport i tryckt version.