Eventuell gruva vid Norra kärr- samarbete yttranden

LRF planerar att yttra sig i ansökningsprocessen för en eventuell gruva vid Norra Kärr, om fler medlemmar ska yttra sig och vill samarbeta så kan de höra av sig till Gabriella på e-post: cahlingabriella@gmail.com

 

 

Andelsfördelning i förbundet

Andelsfördelning (182.0 KiB)

 

 

Inkomna handlingar under året

Här samlas rubrikerna på de handlingar som kommit in till förbundet, datumet anger när handlingen kom in. Vill ni veta mer hör av er till sekretariatet (sekretariat@motalastrom.org).

 • 2021-11-08 Digitalt VAK (nationella konferensen Vatten Avlopp Kretslopp), 16-17 mars 2022

 

 • 2021-10-28 E22 Förbifart Söderköping, samråd vattenverksamhet Storån

 

 • 2021-10-07 Missiv och remiss kring urvalet av ansvarsarter för Södermanland

 

 • 2021-10-07 Granskning av Motala kommuns nya översiktsplan, ÖP 2040

 

 • 2021-10-07 Missiv och remiss kring urvalet av ansvarsarter för Södermanland

 

 • 2021-09-20 Remiss: Program för samordnad nationell övervakning i Vättern.

 • 2021-09-06 Samråd om utökat tillstånd, Slottshagens reningsverk, Norrköping

 

 

 • 2021-06-18 Länsvattendag i Jönköping 5 oktober 9-16, anmäl senast 28 september

 

 • 2021-06-16 Informationsbrev inför limniska sedimentundersökningar i sjön Glan

 

 • 2021-04-13 Information om samråd avseende Econovas planerade verksamhet på del av fastigheten Borg 14:40, Norrköpings kommun, Östergötlands län, enligt 6 kap. miljöbalken

 

 • 2021-03-19 Remiss regional vattenförsörjningsplan för Jönköpings län

  Missiv Remiss RVFP (188.2 KiB)

 • 2021-03-10 Inbjudan till samråd om vattenförvaltningen från Vättervårdsförbundet

  Inbjudan Samråd VVF (403.6 KiB)

 

 

 • 2021-01-14 Inbjudan till samråd angående ansökan om förnyat tillstånd, Skärlunda bergtäkt, Norrköpings kommun.

 

 

 

 • 2020-10-08, Förslag till program för regional miljöövervakning Östergötlands län

  RMÖ (92.3 MiB)

 

 • 2020-10-02, Samråd ny översiktsplan Motala kommun, Samråd pågår mellan 5/10-4/12 2020

 

 • 2020-09-14, Örebro län tar in synpunkter på sitt regionala miljöövervakningsprogram. På uppdrag av Naturvårdsverket gör samtliga länsstyrelser för närvarande en revision av den regionala miljöövervakningen inför nästa programperiod åren 2021-2026. Länsstyrelsen i Örebro län har tagit fram ett förslag till program för regional miljöövervakning i Örebro län 2021-2026 som skickades för synpunkter till Naturvårdsverket 15 juni 2020. Förslag till program för regional miljöövervakning i Örebro län 2021-2026PDF. Under samma tid som Naturvårdsverket granskar programförslaget tar vi tacksamt emot synpunkter även från övriga aktörer som är berörda av resultaten från den regionala miljöövervakningen. Senast 15 oktober vill vi ha era synpunkter via epost till: orebro@lansstyrelsen.se

 

 

 • Inbjudan till länsvattendag från Länsstyrelsen i Jönköpings län

  Länsvattendag (272.6 KiB)

 

 • Dom meddelad i ärende "Ansökan om tillstånd till anläggande av kanalförbindelse, byggnader i vatten, bryggor, GC-bro, kajförstärkningsarbete samt tillfällig sänkning av grundvattennivån och bortledning av grundvatten m.m. inom fastigheterna Saltängen 1:1 m.fl, Norrköpings kommun (M 3918-17)" samt "Ansökan om tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken till utfyllnad i vattenområde på fastigheterna Saltängen 1:1 och Sylten 4:1, Norrköpings kommun (M 3397-18)".