Eventuell gruva vid Norra kärr- samarbete yttranden

LRF planerar att yttra sig i ansökningsprocessen för en eventuell gruva vid Norra Kärr, om fler medlemmar ska yttra sig och vill samarbeta så kan de höra av sig till Gabriella på e-post: cahlingabriella@gmail.com

 

 

Andelsfördelning i förbundet

Andelsfördelning (182.0 KiB)

 

 

Inkomna handlingar under året

Här samlas rubrikerna på de handlingar som kommit in till förbundet, datumet anger när handlingen kom in. Vill ni veta mer hör av er till sekretariatet (sekretariat@motalastrom.org).

2022-09-27 Inbjudan till workshop revidering av vattenvårdsplanen för Vättern, Vättervårdsförbundet

Inbjudan Workshop Vattenvårdsplan (849.0 KiB)

2022-06-22 Save the date: Vätterndagen 20 september 2022 i Askersund, Vättervårdsförbundet

2022-06-20 Nyhetsbrev Grön infrastruktur i Sörmland, Länsstyrelsen i Södermanland

2022-06-17 Spara datumen 15-16 mars för VAK 2023 i Helsingborg, VA-guiden

2022-06-15 Samrådsremiss för: Detaljplan för del av fastigheten Sylten 4:1 med närområde (Johannisborgsförbindelsen) inom Sylten, Saltängen, Slottshagen och Risängen i Norrköping, Norrköpings kommun

2022-06-01 Avgränsningssamråd enligt miljöbalken inför ansökan om vattenverksamhet, Johannisborgsförbindelsen, bro över Motala ström, Norrköpings kommun

2022-04-08 Förbundsstämma Vätternvårdsförbundet 2022, tisdag den 10 maj på Borghamn Strand, anmälan senast 1 maj

2022-03-25 Digitalt möte om invasiva arter 24 maj, sista anmälningsdag 1 april, Länsstyrelsen i Jönköpings län

2022-03-22 VA-guiden utbildningar under våren/Nyheter från redaktionen

2022-03-17 Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 7 mars- Val av ombud till bolagsstämma för Motala Ströms vattenvårdsförbund, Norrköpings kommun

2022-03-08 Sista chansen att anmäla dig till VAK 2022

2022-02-08 Medlemmarna i Vätternvårdsförbundet ombeds att reservera tisdagen den 10 maj för ordinarie förbundsstämma.

2021-12-21 Nyhetsbrev grön infrastruktur, Länsstyrelsen Södermanlands län

2021-12-20 Samråd ny ÅVC Vimmerby

2021-12-16 Publicering av regional vattenförsörjningsplan för Jönköpings län

2021-11-08 Digitalt VAK (nationella konferensen Vatten Avlopp Kretslopp), 16-17 mars 2022

2021-10-28 E22 Förbifart Söderköping, samråd vattenverksamhet Storån

2021-10-07 Missiv och remiss kring urvalet av ansvarsarter för Södermanland

2021-10-07 Granskning av Motala kommuns nya översiktsplan, ÖP 2040

2021-10-07 Missiv och remiss kring urvalet av ansvarsarter för Södermanland

2021-09-20 Remiss: Program för samordnad nationell övervakning i Vättern.

2021-09-06 Samråd om utökat tillstånd, Slottshagens reningsverk, Norrköping

2021-06-22 Vätternliv.se  lanserad (kunskapsportal om Vättern)

2021-06-18 Länsvattendag i Jönköping 5 oktober 9-16, anmäl senast 28 september

2021-06-16 Informationsbrev inför limniska sedimentundersökningar i sjön Glan

2021-04-13 Information om samråd avseende Econovas planerade verksamhet på del av fastigheten Borg 14:40, Norrköpings kommun, Östergötlands län, enligt 6 kap. miljöbalken

2021-03-19 Remiss regional vattenförsörjningsplan för Jönköpings län

Missiv Remiss RVFP (188.2 KiB)

2021-03-10 Inbjudan till samråd om vattenförvaltningen från Vättervårdsförbundet

Inbjudan Samråd VVF (403.6 KiB)

2021-02-11 Vättervårdsförbundets årsstämma 11 maj

Vättervårdsförbundet Stämma (505.4 KiB)

2021-01-14 Inbjudan till samråd angående ansökan om förnyat tillstånd, Skärlunda bergtäkt, Norrköpings kommun.

2020-12-18

Nyhetsbrev Grön Infrastruktur (496.4 KiB)