Medlemmar

Medlemmar i Motala Ströms Vattenvårdsförbund är bland annat industrier, jordbruk och kommuner som bedriver tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet inom Motala Ströms avrinningsområde. Medlemsantalet förändras ständigt allteftersom företag startas och läggs ned eller tillverkningen förändras. Att vara medlem i MSV är ett sätt att uppfylla kravet på recipientkontroll som tillsynsmyndigheten ställer i tillståndet för miljöfarlig verksamhet.

Villkor för medlemskap i Motala Ströms Vattenvårdsförbund, ekonomisk förening (§ 4 i förbundets stadgar)

"Till medlem antas företag, kommuner, föreningar och övriga intresserade som har intresse av vattendragskontroll och dylikt inom Motala ströms avrinningsområde samt övriga delar av Östergötlands län och som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligande av föreningens ändamål. Ansökan om inträde prövas av styrelsen." Den senaste medlemsförteckningen finns under fliken Medlemslista. Information om hur man blir medlem finns under fliken Medlemsinfo/Bli medlem.