KVARTALSRAPPORT 1 2015 Januari-Mars

KVARTALSRAPPORT 1, Januari-Mars 2015

Årets vinter var mild och våren kom redan i slutet av februari som bjöd på en rekordvarm avslutning. Även början av mars var ovanligt mild men vårvärmen kom av sig senare under månaden. Flödena var relativt normal och då snön var sparsam kom ingen större vårflod.

Under kvartalet januari t.o.m. mars provtogs vattenkemi i vattendrag och kust samt åtta stycken sjöar inom avrinningsområdet. Isläget varierade mellan provpunkterna i sjöarna och vid kusten. Samtliga prover kunde tas från båt med undantag för kustpunkterna Va03 INRE VALDERMARSVIKEN och Va11 KAGGEBOFJÄRDEN samt sjöarna Ms05 KRÖN, SÖ01 ASPLÅNGEN och Ks02 KISASJÖN.

År med milda vintrar och under vårperioden präglas framförallt vattendragen av förhöjd grumlighet. Det på grund av att stora nederbördsmängder orsakar kraftig avrinning och erosion av omgivande marker. Vid flera provpunkter var turbiditeten (grumligheten) förhöjd i framförallt januari men även på många håll i februari. Högst var grumligheten i GB30 LJURA BÄCK (220 FNU) i februari följt av Vd01 TÅKERNSA UTL (68 FNU) och Sö01 ASPLÅNGEN (65 FNU).

Stor avrinning orsakar läckage av näringsämnen och då framförallt av fosfor som ofta är partikelbundet, men även av kväve. Något högre fosfor- och fosfatfosforhalter än normalt uppmättes vid flera stationer och provtagningsdjup vid kusten i februari. Generellt bedömdes halterna som mycket höga mot övervägande höga vid samma provtagning året innan. Dock låg halterna nära gränsen mellan de två bedömningarna höga och mycket höga halter.

Syretillståndet i bottenvattnet vid kusten var genomgående högre än bedömningen låga syrehalter. Inga förhöjda fosforhalter uppmättes i bottenvattnet jämfört med vid ytan, vilket ofta är ett tecken på syrefria förhållanden vid bottnen.

Metallhalterna var generellt låga till mycket låga. Måttligt höga bly och kopparhalter uppmättes dock i Sö04 STORÅNS UTL, likaså uppmättes måttligt höga kopparhalter i Va07 BYNGARENS UTL.

I övrig uppmättes inga anmärkningsvärda resultat.

[wpfilebase tag=file id=359 tpl=thumbnail /]

Posted in Kvartalsrapporter.