KVARTALSRAPPORT 4, Okt-Dec 2014

KVARTALSRAPPORT 4, Oktober – December 2014

Hösten präglades av ovanligt milt väder med tidvis stora nederbördsmängder vilket gjorde att perioder av högt vattenstånd förekom samtliga månader. Året som helhet kan beskrivas som ett rekordvarmt år men avslutades dock med några riktig kalla dygn mellan jul och nyår.

Under kvartalet oktober t.o.m. december undersöktes vattenkemi i vattendrag, ett fåtal sjöar samt vid kusten (oktober och december) inom avrinningsområdet.

Vättern

Öd01 DISEVIDÅN präglades liksom tidigare av hög turbiditet (grumlighet), speciellt grumligt var det i oktober och december. I övrig noterades inga anmärkningsvärda resultat i området.

Motala ströms sydvästra vattenråd

Södra delen av området präglas av skogmark och tillförseln av humusämnen (svårnedbrytbart organiskt material) till vattendragen är stor, någonting som framförallt påverkar vattnets färg. Vid stationerna 6 SVARTÅN NEDSTR. ANNEBERG, 306 NEDSTRÖMS SJÖALYCKESJÖN, 617 LILLÅN samt i 16 SVARTÅNS UTL. RALÅNGEN var vattnet starkt färgat i december. Vid stationerna 306 och 616 var även halten organiskt material mycket hög. I 902 LILLÅN uppmättes den högsta kvävehalten för året i oktober vilken bedömdes som mycket hög.

I vattendragen i slättområdet mellan Mjölby och Linköping, framförallt Li17 KAPELLÅN och Li14 LILLÅN, var grumligheten hög under kvartalet och speciellt hög var den i oktober. Området präglas av jordbruksmark och vid höga flöden sker erosion från omgivande marker, speciellt under hösten då marken ligger blottad. Fosfor är partikelbundet så även dessa halter var ovanligt höga i framförallt oktober och november. Kvävehalten var också den mycket hög och till och med extremt hög i Li17 KAPELLÅN i oktober. Extremt höga kvävehalter uppmättes även i Mö02 SKENAÅN i november och december.

Stångåns vattenråd

Stångåns vattenråds södra och mellersta delar domineras av skogsområden, medan det i den norra delen präglas av jordbrukmark. Näringshalten är relativt låg. Den nederbördsrika hösten återspeglades i starkt färgat vatten vid flera provpunkter i december (MS01 STORBRO, MS07 VERVELÅN, Lå01 KISAÅN och Ki02 KISASJÖNS UTL.) I Li15 STÅNGÅN, NYKVARN uppmättes mycket höga fosforhalter i samband med starkt grumligt vatten i november.

Finspångsåarnas vattenråd

Landskapet i området domineras av skogsmark, vilket genererar stora mängder humusämnen. Området karaktäriseras därmed av starkt färgat vatten samt höga till mycket höga halter av organiskt material (mätt som TOC), vilket även var fallet under detta kvartal. Starkast färgat var vattnet generellt i december.

Övre Motala ströms vattenråd

Inga anmärkningsvärt höga halter noterades i området med undantag för starkt grumligt vatten i Li15 ROXEN i oktober och i Li07 ROXEN S i november. Li16 SVIESTADÅN är stark påverkad av omkringliggande jordbruksverksamhet och erosion från omgivande marker vilket resulterade i generellt mycket höga näringshalter och starkt grumligt vatten.

Nedre Motala ströms och Bråvikens vattenråd

Inga anmärkningsvärda halter uppmättes i områdets vattendrag under kvartalet med undantag för starkt färgat vatten i Fi07 DOVERNS UTLOPP i november och december. Den tätortsnära GB30 LJURA BÄCK präglas liksom tidigare av starkt grumligt vatten, mycket höga kväve- och mycket höga till extremt höga fosforhalter.

Vid kusten var fosfor- och fosfatfosforhalten hög till mycket hög i yt- och bottenvattnet vid samtliga provpunkter vid en bedömning enligt bedömningsgrunderna för fosfor och fosfatfosfor under vintern.

Söderköpings vattenråd

Vattnet var starkt grumligt vid flertalet provpunkter i Storån och dess biflöden. Området domineras av jordbrukmarker och fosforhalterna bedömdes som extremt höga vid Sö02 STORÅN BROKVARN och Sö04 STORÅNS UTLOPP under kvartalet.

SLÄTBAKEN tar emot Storåns näringsrika vatten och både kväve- och fosforhalterna var mycket höga i hela vattenkolumnen vid Sö06 i december baserat på bedömningsgrunder för vinter. Fosforhalten var förhöjd i bottenvattnet (250 µg/l i oktober och 140 µg/l i december) samtidigt som syrgashalten var mycket låg i november men i december bedömdes den som den mindre hög. Låga syrgashalter leder till att fosfor släpper från sedimentet och orsakar interngödning.

Kustlandets vattenråd

Fosforhalten varierade mellan höga och mycket höga halter i bottenvattnet och generellt mellan medelhöga och höga i ytvattnet. I Va03 VALDERMARSVIKEN INRE var fosforhalterna dock mycket höga i ytvattnet i december. I Sö13 TRÄNNÖFJÄRDEN var fosforhalten i bottenvattnet i november kraftigt förhöjt (370 µg/l). Vid provtagningstillfället var dock syrgashalten hög men har vid tidigare provtagning varit mycket låg vilket indikerar att det troligen rör sig om läckage av fosfor från sedimentet.

[wpfilebase tag=file id=12 tpl=thumbnail /]

Posted in Kvartalsrapporter.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *