Kvartalsrapport 1 2024 jan-mars

JANUARI-MARS
Januari inleddes med kallare väder än normalt och vintervädret fortsatte in i februari, men februari avslutades sedan med ovanligt milt väder. Temperaturen i mars var förhållandevis normal för årstiden.

Nederbördsmängderna i januari och mars var som förväntat, medan februari var en ovanligt nederbördsrik månad, vilket gjorde att vintern och våren präglades av kraftigt förhöjda flöden på många håll.

Grundvattennivåerna i små magasin var höga i januari i avrinningsområdet, för att övergå till ovanligt höga i februari och mars. Även i stora magasin var grundvattennivåerna ovanligt höga i mars.

Under kvartalet januari t.o.m. mars provtogs samtliga stationer i rinnande vatten och kust med avseende på vattenkemi samt ett antal sjöar. Provtagningssituationen med avseende på isläget var relativt svårt under vintern. Vid kusten kunde vissa stationer provtas från is medan andra var isfria i februari. Några kuststationer fick provtas först i mars. Sjön Sommen kunde inte provtas förrän i april på grunda av osäker is. Vid tre stationer var det så mycket vatten vid provtagningen i februari att det inte gick att ta något vattenprov då det inte gick att komma ut till provpunkten: 6 SVARTÅN, NEDSTRÖMS ANNEBERG, 22 SVARTÅN NEDSTRÖMS FRINNARYD och MS21 VERVELÅN.

Extremt hög kvävehalt uppmättes i Mö02 SKENAÅN (februari och mars) och extremt hög fosforhalt i Öd01 DISEVIDÅN (januari), Mö02 SKENAÅN (januari), Gb30 LJURA BÄCK (februari), Sö01 ASPLÅNGEN (yt- och bottenvatten i februari), Sö02 STORÅN BROKVARN (februari) och i Sö03 HÄLLAÅN (februari). Förhöjda närsaltshalter är vanligt i jordbruksområden den här tiden på året i samband med nederbörd och perioder av snösmältning. När marken ligger blottad sker lätt erosion och en stor avrinning från åkermark något som leder till ökat näringsläckage. Vid samtliga stationer där fosforhalten var extremt hög, samt vid ytterligare några stationer, noterades starkt grumligt vatten (även uttryckt som turbiditet). Den högsta turbiditeten uppmättes i Gb30 LJURA BÄCK (180 FNU) följ av Sö01 ASPLÅNGEN (78 FNU), båda i februari. I KS02 KISASJÖN NORRA DELEN noterade syrefritt eller nästan syrefritt tillstånd i bottenvattnet vid provtagningen i februari (0,8 mg/l). I 306 NEDSTRÖMS SJÖALYCKESJÖN bedömdes pH-värdet som surt (5,8) i januari (det var samma bedömning även i december 2023).

Vid kusten i februari uppmättes mycket höga fosforhalter i ytvattnet vid Sö06 SLÄTBAKEN, Sö13 TRÄNNÖFJÄRDEN och Va03 VALDEMARSVIKEN INRE. Mycket höga kvävehalter i ytvattnet noterades i GB07 HERSTABERG, GB11, BRÅVIKEN PAMPUSFJÄRDEN, GB20 BRÅVIKEN Ö ESTERÖN, Sö06 SLÄTBAKEN, Sö13 TRÄNNÖFJÄRDEN och Va11 KAGGEBOFJÄRDEN. Syretillståndet i bottenvattnet vid kusten var tillfredsställande vid flertalet stationer. Undantaget var Sö06 SLÄTBAKEN där syrehalten uppmättes till 5,0 mg/l vid botten, vilket bedömdes som låg halt.

Metallhalterna var vid flertalet provplatser låga till mycket låga. Hög blyhalt (3,4 µg/l) uppmättes i Gb30 LJURA BÄCK i februari och måttligt hög halt i Sö04 STORÅNS UTLOPP (januari). Måttligt hög kopparhalt noterades i februari i Gb30 LJURA BÄCK, Va07 BYNGARENS UTLOPP, Sö04 STORÅNS UTLOPP (även i februari och mars) och i Åt09 HÅCKLASJÖNS UTLOPP (Åt09). I Gb30 LJURA BÄCK var även zinkhalten måttligt hög i februari. I 30 TRANÅS ARV noterades en ovanlgit hög zinkhalt (29 µg/l), värdet ska kontrolleras.

I övrigt uppmättes inga anmärkningsvärda resultat.

Här nedan kan man ladda ned data i Excelformat:

Kvartalsrapport 1 jan-mar 2024 (1)

KVARTALSRAPPORT 4 2023 okt-dec

OKTOBER – DECEMBER
Oktober var förhållandevis sval men lokalt föll stora regnmängder. Vintern gjorde entré redan i slutet av november och kylan höll i sig under större delen av december. November blev på flera håll torrare än normalt medan det föll mer nederbörd än normalt på flera platser i december.

Grundvattennivån i små magasin gick från nära medel i oktober för att öka till hög i november och ganska hög till hög i december. I stora magasin var nivån ganska låg till nära medel i oktober för att öka till ganska hög i nära hälften av avrinningsområdet.

Under kvartalet, oktober till och med december, provtogs samtliga stationer i rinnande vatten och kust inom avrinningsområdet samt tre stationer i sjöar. I 22B SVARTÅN NEDSTRÖMS FRINNARYD kunde prov ej tas på grund högt vattenstånd i december. Då kylan och isen kom tidigt kunde inte sjöarna Li15 ROXEN och GB02 GLAN provtas i december på grund av osäkra isförhållanden, liksom kuststationerna GB20 BRÅVIKEN ÖSTRA ESTERÖN, Sö06 SLÄTBAKEN och Va11 KAGGEBOFJÄRDEN.

Under kvartalet uppmättes extremt hög kvävehalt i Mö02 SKENAÅN (6 000-10 000 µg/l), i Li14 LILLÅN (5 800 µg/l i oktober) och i Li16 SVIESTADSÅN (6 200 µg/l i oktober).

Extremt hög fosforhalt noterades i nio stationer. Högst var halten i Sö12 STORÅN TÅBY (320 µg/l i oktober). Vid övriga stationer, där halten bedömds som extremt hög, varierade den mellan 120-250 µg/l: Li17 KAPELLÅN, Li14 LILLÅN, Li16 SVIESTADSÅN, Gb30 LJURA BÄCK, Sö12 STORÅN TÅBY, Sö02 STORÅN BROKVARN, Sö03 HÄLLAÅN, Sö04 STORÅNS UTLOPP och Åt09 HÅCKLASJÖNS UTLOPP.

Vid flera platser noterades hög turbiditet/grumlighet, ofta tillsammans med höga närsaltshalter. Den högsta turbiditeten uppmättes i Sö12 STORÅN TÅBY (130 FNU i oktober) där även den högsta fosforhalten uppmättes. Vid följande stationer uppmättes en turbiditet som var ≥ 50 FNU: Sö04 STORÅNS UTLOPP, Sö02 STORÅN BROKVARN, Mo09 HÄTTORPSÅN, Sö03 HÄLLAÅN, Li16 SVIESTADSÅN och Li14 LILLÅN.

Kuststationerna provtogs i oktober och december, undantaget GB20 BRÅVIKEN ÖSTRA ESTERÖN, Sö06 SLÄTBAKEN och Va11 KAGGEBOFJÄRDEN som inte kunde provtas i december på grund av svåra isförhållanden.

Den högsta fosforhalten i ytvattnet noterades i GB07 HERSTABERG (45 µg/l, oktober) och i bottenvattnet i Sö06 SLÄTBAKEN (120 µg/l, oktober) följt av Va08 ORREN (63 µg/l, december). Den högsta kvävehalten i ytvatten noterades i Sö06 SLÄTBAKEN (950 µg/l) i oktober följt av GB07 HERSTABERG (570 µg/l) i december.

Mycket låg syrehalt (2,9 – 0 mg/l) uppmättes i bottenvattnet vid kuststationerna Sö06 SLÄTBAKEN i oktober. I Va03 VALDEMARSVIKENS INRE var syrehalten låg i oktober och i Va08 ORREN i oktober och december.

Metallhalterna var generellt låga till mycket låga. Måttligt hög kopparhalt uppmättes dock i Fi07 DOVERNS UTLOPP, Va07 BYNGARENS UTLOPP, Sö02 STORÅNS UTL och Åt09 HÅCKLASJÖNS UTL. I Sö04 STORÅNS UTL noterades även måttligt hög blyhalt och i Åt09 HÅCKLASJÖNS UTLOPP måttligt hög zinkhalt.

I övrigt uppmättes inga anmärkningsvärda resultat.
Kvartalsrapport 4 okt-dec 2023

KVARTALSRAPPORT 3 jul-sep 2023

JULI – SEPTEMBER
Efter en ovanligt varm juni månad blev juli och augusti avsevärt svalare, medan september blev förhållandevis varm. Både juli och augusti präglades av en hel del nederbörd med lokala regnrekord. September däremot var överlag torrare än normalt. Grundvattennivåerna i de små magasinen var under normal nivå i juli men ökade till mellan normal och mycket över normal nivå i avrinningsområdet i augusti. Även i september var nivån över till mycket över normal. I de stora magasinen var nivåerna under normalt i juli och augusti men normala i september.
Under kvartalet, juli till och med september, provtogs samtliga stationer inom avrinningsområdet (vattendrag, sjöar och kust).

Den högsta ammoniumkvävehalten under kvartalet uppmättes i bottenvattnet i KS02 KISASJÖN NORRA DELEN (1100 g/l i aug), följt av 6 HAMNARYDSSJÖN (770 g/l i aug) och Li06 STÅNGÅN (560 g/l i aug). Extremt hög kvävehalt uppmättes i Mö02 SKENAÅN (6300 µg/l i aug och 7100 µg/l i sep) och i Öd01 DISEVIDÅN (5900 µg/l i aug).

Extremt hög fosforhalt uppmättes under kvartalet i vattendragen Li16 SVIESTADSÅN, Gb30 LJURA BÄCK, Öd01 DISEVIDÅN, Åt09 HÅCKLASJÖNS UTLOPP, Sö02 STORÅN, Sö03 HÄLLAÅN, Sö12 STORÅN TÅBY, Li14 LILLÅN och Mö02 SKENAÅN. Även i ytvattnet i sjöarna Åt07 SÖDRA TEDEN, Mö03 HARGSJÖN och Sö01 ASPLÅNGEN påvisades extremt hög fosforhalt samt i Sö01 ASPLÅNGEN också i bottenvattnet. Halterna varierade mellan 110 och 210 µg/l.

Vid flera platser noterades hög turbiditet/grumlighet, ibland tillsammans med höga närsalthalter. Vid följande stationer i rinnande vatten uppmättes en turbiditet som var >40 FNU: Gb30 LJURA BÄCK, Öd01 DISEVIDÅN och Åt09 HÅCKLASJÖNS UTLOPP samt i sjöarna Åt07 SÖDRA TEDEN och Sö01 ASPLÅNGEN. Vissa sjöar hade hög grumlighet i samband med förhöjda klorofyllhalter.

Klorofyllhalten var extremt hög i MS05 KRÖN,Hj06 AVERN, Mö03 HARGSJÖN och Åt04 BÅTSJÖN.
Konduktiviteten var förhöjd i Gb08 LINDÖ, stationen är kraftigt saltvattenpåverkad.

Syrefria eller nästan syrefria förhållanden uppmättes i bottenvattnet i flera sjöar: 4B HAMNARYDSSJÖN, 606 NOEN, 36 SOMMEN NORDÖSTRA, MS30 BODASJÖN, MS22 ÖREN, KS02 KISASJÖN NORRA DELEN, Li21 JÄRNLUNDEN, Fi11 NÄFSSJÖN och Fi12 DOVERN CENTRALA DELEN.

Kuststationerna provtogs i juli och augusti. Vid kusten uppmättes mycket hög fosforhalt i ytvattnet vid stationerna GB07 HERSTABERG och GB11 BRÅVIKEN PAMPUSFJÄRDEN. Mycket hög fosforhalt förekom vid botten vid samtliga stationer under kvartalet undantaget Sö14 HAFJÄRDEN och Va03 VALDEMARSVIKEN INRE. Mycket hög kvävehalt i ytvattnet uppmättes i GB07 HERSTABERG, No01 ARKÖSUNDET och Sö06 SLÄTBAKEN.
Syretillståndet i bottenvattnet var lågt i GB07 HERSTABERG (augusti), Sö06 SLÄTBAKEN (juli), Va05 VALDERMARSVIKEN YTTRE (augusti) och Va08 ORREN (juli) samt mycket lågt i Sö06 SLÄTBAKEN (augusti) och Sö13 TRÄNNÖFJÄRDEN (juli).

Klorofyllhalten var mycket hög i juli och/eller i augusti i GB07 HERSTABERG, GB11 BRÅVIKEN PAMPUSFJÄRDEN, GB20 BRÅVIKEN Ö ESTERÖN, GB16 BRÅVIKEN Ö LÖNÖ, Sö06 SLÄTBAKEN och Va03 VALDEMARSVIEKN INRE.
Metallhalterna var genomgående låga till mycket låga. Måttligt höga kopparhalter uppmättes dock i Fi05 EMMAÅN, Fi07 DOVERNS UTLOPP, Va07 BYNGARENS UTLOPP samt i Sö04 STORÅNS UTLOPP.

I övrigt uppmättes inga anmärkningsvärda resultat.
Kvartalsrapport 3 jul-sep 2023

KVARTALSRAPPORT 2 apr-juni 2023

APRIL – JUNI
Vädret i april var växlande men bjöd på flera omgångar med högtryck. Under framför allt andra delen av maj avlöste högtrycken varandra och det var redan högsommarvarmt. Värmen fortsatte även att dominera större delen av juni månad. Det kom en del nederbörd i april men under både maj och juni var nederbörden sparsam i avrinningsområdet.

Grundvattennivån i små magasin i avrinningsområdet var i april överlag hög för att sedan sjuka till nära medel i maj, varefter den var ganska låg i juni. I stora magasin var nivån nära medel till ganska hög under april och maj, men nära medel till ganska låg i juni.

Under kvartalet april t.o.m. juni provtogs samtliga stationer i rinnande vatten och kust (juni) med avseende på vattenkemi samt tre sjöar.

Extremt hög fosforhalt uppmättes i Mö02 SKENAÅN (juni), Li17 KAPELLÅN (juni), Li16 SVIESTADSÅN (april och juni), GB30 LJURA BÄCK (juni), Sö02 STORÅN BROKVARN (april), Sö03 HÄLLAÅN (april) och Sö04 STORÅNS UTLOPP (april). Kvävehalten var extremt hög i 6 SVARTÅN NEDSTRÖMS ANNEBERG i juni samt i Mö02 SKENAÅN i april. TOC-halten bedömdes som mycket hög vid ett antal provpunkter under kvartalet. Vid flera punkter noterades också hög turbiditet/grumlighet, ofta tillsammans med förhöjda närsaltshalter. Den högsta turbiditeten uppmättes över lag i april och vattnet var som grumligast i Sö02 STORÅN BROKVARN (81 FNU), Sö04 STORÅNS UTLOPP (85 FNU) samt i Sö03 HÄLLAÅN (81 FNU).

Vid kusten (provtagning i juni) uppmättes mycket hög fosforhalt i ytvattnet i GB11 BRÅVIKEN PAMPUSFJÄRDEN och Sö06 SLÄTBAKEN. Mycket hög kvävehalt i ytvattnet noterades i GB07 HERSTABERG, GB11 BRÅVIKEN PAMPUSFJÄRDEN, GB20 BRÅVIKEN Ö ESTERÖN och SÖ06 SLÄTBAKEN. Syretillståndet i bottenvattnet vid kusten var tillfredsställande vid sex stationer (> 8,6 mg/l) medan syrehalten var mindre hög (8,5 – 5,7 mg/l) vid lika många. I Va08 ORREN var syrehalten låg (3,6 mg/l).

Metallhalterna var vid flertalet platser låga till mycket låga. Måttligt hög kopparhalt uppmättes dock i MS21 VERVELÅN (juni), Fi05 EMMAÅN (juni), Fi07 DOVERNS UTLOPP (april och maj), Va07 BYNGARENS UTLOPP (april och juni), Sö04 STORÅNS UTLOPP (april, maj och juni) och Åt09 HÅCKLASJÖNS UTLOPP (april). Måttligt hög blyhalt uppmättes i Fi07 DOVERNS UTLOPP (april) och Sö04 STORÅNS UTLOPP (april och maj). I Åt09 HÅCKLASJÖNS UTLOPP bedömdes även zinkhalten vara måttligt hög i april.

I övrigt uppmättes inga anmärkningsvärda resultat.
Kvartalsrapport 2 apr-jun 2023

KVARTALSRAPPORT 1 2023 jan-mars

JANUARI-MARS
Januari och februari präglades av milt väder med temperaturer över de normalt, medan mars blev ovanligt kall och snörik. I januari föll väsentligt mer nederbörd än normalt medan det kom normala nederbördsmängder i februari. Grundvattennivåerna var i februari över de normala i små magasin och normala till under de normala i stora magasin i avrinningsområdet, situationen såg liknande ut i mars.

Under kvartalet januari t.o.m. mars provtogs samtliga stationer i rinnande vatten och kust med avseende på vattenkemi samt ett antal sjöar. Provtagningssituationen med avseende på isläget var relativt svårt under vintern i sjöar och kust. GB03 GLAN besöktes vid flera tillfällen, men då isen var för osäker gjordes det ingen vinterprovtagning. Efter upprepade besök i Sö06 SLÄTBAKEN och Sö13 TRÄNNÖFJÄRDEN togs prov 500m respektive 300m från provtagningspunken på grund av att isen var för tjock att åka igenom med båt och för tunn för att gå på närmare provpunkten.

Extremt höga kvävehalter uppmättes i Öd01 DISEVIDÅN (januari), Mö02 SKENAÅN (januari och februari), Li14 LILLÅN (januari) och Li13 SVARTÅN SVARTÅFORS (januari). Extremt höga fosforhalter uppmättes i Öd01 DISEVIDÅN (januari och mars), Mö02 SKENAÅN (januari), Li14 LILLÅN (januari), Li13 SVARTÅN SVARTÅFORS (januari), Li06 STÅNGÅNS INL I ROXEN (januari), GB02 EFTER SKÄRBLACKA (januari), Gb30 LJURA BÄCK (februari), Sö01 ASPLÅNGEN (yt- och bottenvatten i februari) och i Sö04 STORÅNS UTL (januari och februari). Förhöjda närsaltshalter vid flera av provplatserna i rinnande vatten under januari och februari förklaras av att jordbruksmarker ligger blottade, vilket leder till ökat näringsläckage vid större regnmängder eller snösmältning. Vid samtliga stationer där fosforhalten var extremt hög, samt vid ett antal andra stationer, noterades hög turbiditet/grumlighet. Den högsta turbiditeten uppmättes i februari i Sö01 ASPLÅNGEN (120 FNU) följ av Li17 LILLÅN (110 FNU) i februari. I KS02 KISASJÖN NORRA DELEN noterade syrefattigt tillstånd i bottenvattnet vid provtagningen i februari.

Vid kusten uppmättes mycket höga fosforhalter i ytvattnet vid Sö06 SLÄTBAKEN, Va03 VALDEMARSVIKEN INRE och Va11 KAGGEBOFJÄRDEN. Mycket höga kvävehalter i ytvattnet noterades i GB07 HERSTABERG och Sö06 SLÄTBAKEN. Syretillståndet i bottenvattnet vid kusten var tillfredsställande vid flertalet stationer (≥ 10,1 mg/l). Undantaget var Va08 ORREN där syrehalten uppmättes till 1,9 mg/l vid botten, vilket bedömdes som mycket låg halt.

Metallhalterna var vid flertalet platser låga till mycket låga. Måttligt hög blyhalt uppmättes i Li13 SVARTÅN SVARTÅFORS och Sö04 STORÅNS UTLOPP i januari. Måttligt hög kopparhalt uppmättes i Li13 SVARTÅN SVARTÅFORS (januari), Fi07 DOVERNS UTLOPP (januari och mars), Va07 BYNGARENS UTLOPP (februari) och i Sö04 STORÅNS UTLOPP (januari-februari).

I övrigt uppmättes inga anmärkningsvärda resultat.
Kvartalsrapport 1 jan-mar 2023

KVARTALSRAPPORT 4 ok-dec 2022

OKTOBER – DECEMBER
Oktober präglades av för årstiden varmt väder och nederbördsmängderna var relativt normala. November inledes med milt väder men avslutades med avsevärt lägre temperaturer och minusgraderna fortsatte in i december och nästan ända fram till jul då det blev mildare igen. I november varierade nederbördsmängderna i avrinningsområdet från normala till mindre än normala medan det var ovanligt torrt i december.

Grundvattennivåerna, i både små och stora magasin, vara mycket under eller under det normala i oktober. I små magasin ökade nivåerna till överlag under de normala/normala under hösten men var fortsatt mycket under de normala till under de normala i stora magasin.

Under kvartalet, oktober till och med december, provtogs samtliga stationer i rinnande vatten och kust inom avrinningsområdet samt tre stationer i sjöar.

Under kvartalet uppmättes extremt hög kvävehalt i Mö02 SKENAÅN (13 000 µg/l i november och 12 000 µg/l i december) samt i MS04 STÅNGÅN, VIMMERBY (9500 µg/l i oktober) och i Li16 SVIESTADSÅN (5100 µg/l i december). Extremt hög fosforhalt noterades i oktober i Gb30 LJURA BÄCK (120 µg/l), Sö12 STORÅN TÅBY (130 µg/l) och Sö02 STORÅN BROKVARN (110 µg/l). I Sö04 STORÅNS UTLOPP var fosforhalten extremt hög i december (120 µg/l).

Vid flera platser noterades hög turbiditet/grumlighet, ofta tillsammans med höga närsaltshalter. Den högsta turbiditeten uppmättes i Sö12 STORÅN TÅBY (71 FNU i oktober) där även årets högsta fosforhalt uppmättes. Vid följande stationer uppmättes en turbiditet som var ≥ 30 FNU: Li16 SVIESTADSÅN och Sö04 STORÅNS UTLOPP.

I Sö04 STORÅNS UTLOPP uppmättes en kraftigt förhöjd konduktivitet i oktober (318 mS/m) även halterna av framför allt natrium, klorid, sulfat och kalium var kraftigt förhöjda vilket påvisar påverkan av kustvatten.

Kuststationerna provtogs i oktober och december. Fosforhalter >40 µg/l uppmättes i ytvattnet vid följande stationer: GB07 HERSTABERG, GB11 BRÅVIKEN PAMPUSFJÄRDEN, GB20 BRÅVIKEN Ö ESTERÖN, Sö06 SLÄTBAKEN, Sö13 TRÄNNÖFJÄRDEN och Va03 VALDEMARSVIKENS INRE. Den högsta fosforhalten i ytvattnet noterades i Sö06 SLÄTBAKEN (89 µg/l) i december. Den högsta fosforhalten i bottenvattnet noterades i oktober i Sö06 SLÄTBAKEN (460 µg/l) följt av Va08 ORREN (89 µg/l) i december.

Den högsta kvävehalten i ytvatten noterades i Sö06 SLÄTBAKEN (950 µg/l) följt av GB07 HERSTABERG (570 µg/l), båda i december.

Mycket låg syrehalt (2,9 – 0 mg/l) uppmättes i bottenvattnet vid kuststationerna Sö06 SLÄTBAKEN och Va03 VALDEMARSVIKENS INRE, båda i oktober.

Metallhalterna var generellt låga till mycket låga. Måttligt hög kopparhalt uppmättes dock i Fi05 EMMAÅN, Fi07 DOVERNS UTLOPP och Va07 BYNGARENS UTLOPP i oktober och december. I MS07 STÅNGÅN VERVELÅN uppmättes måttligt hög zinkhalt i november, i Sö04 STORÅNS UTL måttligt hög blyhalt i december och i Åt09 HÅCKLASJÖNS UTL var både koppar- och zinkhalten måttligt hög i december.

I övrigt uppmättes inga anmärkningsvärda resultat.
Kvartalsrapport 4 okt-dec 2022

KVARTALSRAPPORT 3 juli-sep 2022

JULI – SEPTEMBER
Juli präglades av både varmare och svalare period och medeltemperaturen blev förhållandevis normal för månaden. Anmärkningsvärt var dock en period av kraftig hetta som den 21e juli gav värmerekord på många platser. I Målilla var det 37,2 grader, vilken är den högsta temperaturen i Sverige sedan år 1947. Värmen höll i sig långt in i augusti och även september bjöd på mycket sol och värme. I framför allt juli kom det mindre nederbörd än normalt men även augusti och september var relativt torra månader.

Grundvattennivåerna i de små magasinen var mycket under normal nivå i juli men generellt under normal nivå i augusti och september, bortsett från kusten där nivåerna var mycket under normal nivå. I de stora magasinen var nivåerna över lag mycket under normal nivå samtliga månader.

Under kvartalet, juli till och med september, provtogs samtliga stationer inom avrinningsområdet (vattendrag, sjöar och kust). 6 SVARTÅN NEDSTRÖMS ANNEBERG var dock torrlagd.

Den högsta ammoniumkvävehalten under kvartalet uppmättes i bottenvattnet i KS02 KISASJÖN NORRA DELEN (1900 g/l i augusti), följt av 6 HAMNARYDSSJÖNS och 6 SVARTÅN NEDSTR ANNEBERG. Extremt hög kvävehalt uppmättes i MS04 STÅNGÅN, VIMMERBY (5400 µg/l).

Extremt hög fosforhalt uppmättes i vattendragen Li14 LILLÅN, Li17 KAPPELÅN, Li16 SVIESTADSÅN, Gb30 LJURA BÄCK, Sö02 STORÅN BROKVARN och Åt09 HÅCKLASJÖNS UTLOPP samt i ytvattnet i sjöarna Mö03 HARGSJÖN, Sö01 ASPLÅNGEN, Åt07 SÖDRA TEDEN och Åt04 BÅTSJÖN. Även bottenvattnet i sjöarna 4B HAMNARYDSSJÖN, 606 NOEN, Mö03 HARGSJÖN, KS02 KISASJÖN NORRA DELEN och Sö01 ASPLÅNGEN påvisades extremt hög fosforhalt.
Vid flera platser noterades hög turbiditet/grumlighet, ibland tillsammans med höga närsalthalter. Vid följande stationer i rinnande vatten uppmättes en turbiditet som var >20 FNU: 306 NEDSTRÖMS SJÖALYCKESJÖN, Li16 SVIESTADSÅN, Sö12 STORÅN TÅBY och Åt09 HÅCKLASJÖNS UTLOPP. Vissa sjöar hade hög grumlighet i samband med förhöjda klorofyllhalter.

Klorofyllhalten var extremt hög i MS05 KRÖN, Åt06 ÄRLÅNGEN, Åt07 SÖDRA TEDEN, Sö01 ASPLÅNGEN och Åt04 BÅTSJÖN.

Konduktiviteten var förhöjd i Gb08 LINDÖ, stationen är kraftigt saltvattenpåverkad.

Syrefria eller nästan syrefria förhållanden uppmättes i bottenvattnet i flera sjöar: 4B HAMNARYDSSJÖN, 606 NOEN, 36 SOMMEN NORDÖSTRA, MS30 BODASJÖN, MS22 ÖREN, KS02 KISASJÖN NORRA DELEN, Li21 JÄRNLUNDEN, Åt06 ÄRLÅNGEN, Fi06 BÖNNERN, Fi11 NÄFSSJÖN, Fi12 DOVERN CENTRALA DELEN och GB03 GLAN.

Kuststationerna provtogs i juli och augusti. Vid kusten uppmättes mycket hög fosforhalt i ytvattnet vid stationerna GB07 HERSTABERG, GB11 BRÅVIKEN PAMPUSFJÄRDEN, Gb20 BRÅVIKEN Ö ESTERÖN och Sö06 SLÄTBAKEN. Mycket hög fosforhalt förekom vid botten vid samtliga stationer under kvartalet. Mycket hög kvävehalt i ytvattnet uppmättes i GB07 HERSTABERG, No01 ARKÖSUNDET och Sö06 SLÄTBAKEN.

Syretillståndet i bottenvattnet var lågt i Sö06 SLÄTBAKEN (juli) och Sö13 TRÄNNÖFJÄRDEN (augusti).
Klorofyllhalten var mycket hög i juli och/eller i augusti i GB07 HERSTABERG, GB11 BRÅVIKEN PAMPUSFJÄRDEN, GB20 BRÅVIKEN Ö ESTERÖN, No01 ARKÖSUNDET, Sö14 HAFJÄRDEN och Va05 VALDERMARSVIKEN INRE.

Metallhalterna var genomgående låga till mycket låga. Måttligt höga kopparhalter uppmättes dock i Li05 STÅNGÅN NYKVARN, Fi07 DOVERNS UTLOPP, Va07 BYNGARENS UTLOPP samt i Sö04 STORÅNS UTLOPP.

I övrigt uppmättes inga anmärkningsvärda resultat.

Kvartalsrapport 3 jul-sep 2021

KVARTALSRAPPORT 2 apr-jun 2022

APRIL – JUNI

Vädret i framför allt april, men även i maj, var tämligen växlande. Nederbördsmängderna i april var nära de normala, medan det kom väsentligt mindre nederbörd i delar av avrinningsområdet jämfört med normalt i maj. Juni inleddes med växlande temperaturer, men kring midsommar steg temperaturen kraftigt och på flera platser blev det rekordvarmt. Även i juni kom det mindre nederbörd än normalt (normalperioden är åren 1991 – 2020).

Grundvattennivåerna i de små magasinen var i april över lag under de normala. Även under maj och juni var grundvattennivåerna under de normala i stora delar av avrinningsområdet, men i de södra och östra delarna var de mycket under de normala. I de stora magasinen var nivåerna under till mycket under de normala i april, men i maj och juni var de över lag mycket under de normala.

Under kvartalet april t.o.m. juni provtogs samtliga stationer i rinnande vatten och kust (juni) med avseende på vattenkemi samt tre sjöar.

Från och med år 2022 provtas kalcium, magnesium och klorid i samtliga vattendrag när vattenprov tas samt DOC vid samtliga metallstationer när metallprov tas.

Extremt höga fosforhalter uppmättes i Li17 KAPELLÅN, Li16 SVIESTADSÅN och Sö02 STORÅN BROKVARN, samtliga i juni. TOC-halten bedömdes som mycket hög vid flera provpunkter under kvartalet. Vid flera punkter noterades också hög turbiditet/grumlighet, ofta tillsammans med förhöjda närsaltshalter. Den högsta turbiditeten uppmättes i februari Sö12 STORÅN TÅBY i april och juni (30 FNU).

Vid kusten (provtagning i juni) uppmättes inte på någon station mycket höga fosforhalter i ytvattnet. Mycket höga kvävehalter i ytvattnet noterades i GB07 HERSTABERG och SÖ06 SLÄTBAKEN. Syretillståndet i bottenvattnet vid kusten var tillfredsställande vid fem stationer (> 8,6 mg/l) medan syrehalten var mindre hög (8,5 – 5,7 mg/l) vid sju stationer. I Sö13 TRÄNNÖFJÄRDEN var syrehalten mycket låg (4,8 mg/l).

Metallhalterna var vid flertalet platser låga till mycket låga. Måttligt hög kopparhalt uppmättes dock i Fi05 EMMAÅN (juni), Fi07 DOVERNS UTLOPP (maj och juni), Va07 BYNGARENS UTLOPP (april och juni) och Sö04 STORÅNS UTLOPP (april och maj). Måttligt hög blyhalt uppmättes i Fi07 DOVERNS UTLOPP (maj).

I övrigt uppmättes inga anmärkningsvärda resultat.

Kvartalsrapport 2 apr-jun 2021

KVARTALSRAPPORT 1 jan-mars 2022

JANUARI-MARS

Temperaturen i januari och februari år 2022 var högre än normalt medan nederbörden var ungefär som förväntat jämfört med tidigare år. Mars bjöd på ovanligt soligt väder med näst intill ingen nederbörd på många platser. Grundvattennivåerna var i slutet av januari normala i de södra delarna av avrinningsområdet till mycket under de normala i de norra delarna, avseende både små magasin och stora magasin. I de stora magasinen var dock området med grundvattennivåer mycket under de normala större. I slutet av mars var situationen ungefär densamma i de stora magasinen, men nivåerna var över lag normala i de små magasinen.

Under kvartalet januari t.o.m. mars provtogs samtliga stationer i rinnande vatten och kust med avseende på vattenkemi samt ett antal sjöar. Det var is på flertalet sjöar och på GB20 BRÅVIKEN Ö ESTERÖN. Vid Va11 KAGGEBOFJÄRDEN blev isen för svag en bit innan provpunkten och provet togs där isen inte bar längre (några hundra meter från provpunkten), även i Bo01  SOMMEN kom man inte ändra fram till provpunkten på grund av svag is. GB03 GLAN besöktes vid flera tillfällen men då isen var för osäker gjordes ingen vinterprovtagning.

Från och med år 2022 provtas kalcium, magnesium och klorid i samtliga vattendrag när vattenprov tas samt DOC vid samtliga metallstationer när metallprov tas.

Extremt höga kvävehalter uppmättes i Mö02 SKENAÅN (januari – mars), Li14 LILLÅN (januari) och Gb30 LJURA BÄCK (februari). Extremt höga fosforhalter uppmättes i Li14 LILLÅN (januari), Li16 SVIESTADSÅN (februari), Gb30 LJURA BÄCK (februari), Sö02 STORÅN BROKVARN (februari) och i Sö01 ASPLÅNGEN (yt- och bottenvatten i februari). Förhöjda närsaltshalter vid flera av provplatserna i rinnande vatten under denna del av året förklaras av att jordbruksmarker ligger blottade, vilket leder till ökat näringsläckage vid större regnmängder eller snösmältning. Vid flera platser noterades hög turbiditet/grumlighet, ofta tillsammans med höga närsaltshalter. Den högsta turbiditeten uppmättes i februari Gb30 LJURA BÄCK i februari (160 FNU). I MS05 KRÖN, KS02 KISASJÖN NORRA DELEN och Sö01 ASPLÅNGEN noterade syrefattigt tillstånd i bottenvattnet vid provtagningen i februari.

Vid kusten uppmättes mycket höga fosforhalter i ytvattnet vid GB07 HERSTABERG, GB11 BRÅVIKEN PAMPUSFJÄRDEN och SÖ06 SLÄTBAKEN. Mycket höga kvävehalter i ytvattnet noterades i GB07 HERSTABERG och SÖ06 SLÄTBAKEN. Syretillståndet i bottenvattnet vid kusten var tillfredsställande vid flertalet stationer (> 8,6 mg/l). Undantaget var Va10 ÅLÖSUNDET där syrehalten uppmättes till 7,8 mg/l vilket bedöms som mindre hög halt.

Metallhalterna var vid flertalet platser låga till mycket låga. Måttligt hög kopparhalt uppmättes dock i Fi07 DOVERNS UTLOPP (mars), Va07 BYNGARENS UTLOPP (februari) och Sö04 STORÅNS UTLOPP (januari och februari). Måttligt hög zinkhalt uppmättes i Åt09 HÅCKLASJÖNS UTLOPP (februari).

I övrigt uppmättes inga anmärkningsvärda resultat.

[wpfilebase tag=file id=873 tpl=simple /]

KVARTALSRAPPORT 4, okt-dec 2019

OKTOBER-DECEMBER 2019

Oktober inleddes med kallt väder och hösten kom tidigt, men även perioder av mildare väder förekom under månaden. November bjöd på en kall inledning men vintern kom av sig och hela december var ovanligt mild. En hel del nederbörd föll under hösten och grundvattnet gick från att vara mycket under eller under det normala i oktober till att vara nära det normala till över det normala i slutet av december. Generellt var vattennivåerna i sjöar och vattendrag mycket höga i framförallt december och översvämningar förekom på flera platser, vilket i flera fall bidrog till kraftigt förhöjda närsaltshalter.

Under kvartalet, oktober till och med december, provtogs samtliga stationer i rinnande vatten och kust inom avrinningsområdet samt ett tre stationer i sjöar.

De högsta närsaltshalterna noterades i december i Mö02 SKENAÅN (15000 µg/l kväve) och Li16 SVIESTADSÅN (630 µg/l fosfor). Under kvartalet uppmättes extremt höga kvävehalter i Öd01 DISEVIDÅN (5900 µg/l i dec), Li17 KAPELLÅN (5300 µg/l i dec), Li14 LILLÅN (6700 µg/l i okt och 5300 µg/l i dec) och Li16 SVIESTADSÅN (6900 µg/l i dec).

Extremt höga fosforhalter noterades i Li17 KAPELLÅN (120 µg/l i dec), Li14 LILLÅN (170 µg/l i okt och 110 µg/l i dec), Li06 STÅNGÅNS INL I ROXEN (110 µg/l i dec), Li16 SVIESTADSÅN (110 µg/l i okt), Gb30 LJURA BÄCK (140 µg/l i okt och 180 µg/l i dec), Sö12 STORÅN TÅBY (210 µg/l i dec), Sö02 STORÅN BROKVARN (150 µg/l i okt och 170 µg/l i dec), Sö03 HÄLLAÅN (110 µg/l i okt) och Sö04 STORÅNS UTLOPP (310 µg/l i okt och 150 µg/l i dec).

Vid flera platser noterades hög turbiditet/grumlighet, ofta tillsammans med höga närsaltshalter. Den högsta turbiditeten för året uppmättes i Li16 SVIESTADSÅN (410 FNU) i december tillsammans med årets högsta fosforhalt. Vid följande stationer uppmättes en turbiditet som var >60 FNU: Li14 LILLÅN, Li16 SVIESTADSÅN, Gb30 LJURA BÄCK, Sö12 STORÅN TÅBY, Sö02 Storån Brokvarn och Sö04 STORÅNS UTLOPP.

Kuststationerna provtogs i oktober och december. Vid kusten uppmättes förhöja fosforhalter i ytvattnet vid stationerna Va03 VALDEMARSVIKENS INRE, Sö13 TRÄNNÖFJÄRDEN, Sö06 SLÄTBAKEN, GB20 BRÅVIKEN Ö ESTERÖN, GB11 BRÅVIKEN PAMPUSFJÄRDEN och vid GB07 HERSTABERG. Den högsta fosforhalten i ytvattnet noterades i Sö06 SLÄTBAKEN (85 µg/l i dec). Den högsta fosforhalten i bottenvattnet noterades även den i Sö06 SLÄTBAKEN men då i oktober (270 µg/l). De högsta kvävehalter (ca 500-700 µg/l) noterades i Sö06 SLÄTBAKEN (yt- och bottenvatten) samt i ytvattnet i GB11 BRÅVIKEN PAMPUSFJ (550 µg/l) och GB07 HERSTABERG (670 µg/l).

Låg syrehalt (5,7-2,9 mg/l) vid kusten uppmättes i Sö06 SLÄTBAKEN, Va03 VALDERMARSVIKEN INRE, Va08 ORREN och Va11 KAGGEBOFJÄRDEN.

Metallhalterna var generellt låga till mycket låga. Måttligt höga kopparhalter uppmättes dock i Fi07 DOVERNS UTLOPP i december samt i Va07 BYNGARENS UTLOPP i oktober och december. I Sö04 STORÅNS UTL uppmättes både måttligt höga koppar- och blyhalter i oktober och december. Måttligt hög zinkhalt noterades i ÅT09 HÅCKLASJÖNS UTLOPP i december.

I övrigt uppmättes inga anmärkningsvärda resultat.

Här nedan kan man ladda ned resultatet i Excelformat:

[wpfilebase tag=file id=759 tpl=thumbnail /]