KVARTALSRAPPORT 3 juli-sep 2022

JULI – SEPTEMBER
Juli präglades av både varmare och svalare period och medeltemperaturen blev förhållandevis normal för månaden. Anmärkningsvärt var dock en period av kraftig hetta som den 21e juli gav värmerekord på många platser. I Målilla var det 37,2 grader, vilken är den högsta temperaturen i Sverige sedan år 1947. Värmen höll i sig långt in i augusti och även september bjöd på mycket sol och värme. I framför allt juli kom det mindre nederbörd än normalt men även augusti och september var relativt torra månader.

Grundvattennivåerna i de små magasinen var mycket under normal nivå i juli men generellt under normal nivå i augusti och september, bortsett från kusten där nivåerna var mycket under normal nivå. I de stora magasinen var nivåerna över lag mycket under normal nivå samtliga månader.

Under kvartalet, juli till och med september, provtogs samtliga stationer inom avrinningsområdet (vattendrag, sjöar och kust). 6 SVARTÅN NEDSTRÖMS ANNEBERG var dock torrlagd.

Den högsta ammoniumkvävehalten under kvartalet uppmättes i bottenvattnet i KS02 KISASJÖN NORRA DELEN (1900 g/l i augusti), följt av 6 HAMNARYDSSJÖNS och 6 SVARTÅN NEDSTR ANNEBERG. Extremt hög kvävehalt uppmättes i MS04 STÅNGÅN, VIMMERBY (5400 µg/l).

Extremt hög fosforhalt uppmättes i vattendragen Li14 LILLÅN, Li17 KAPPELÅN, Li16 SVIESTADSÅN, Gb30 LJURA BÄCK, Sö02 STORÅN BROKVARN och Åt09 HÅCKLASJÖNS UTLOPP samt i ytvattnet i sjöarna Mö03 HARGSJÖN, Sö01 ASPLÅNGEN, Åt07 SÖDRA TEDEN och Åt04 BÅTSJÖN. Även bottenvattnet i sjöarna 4B HAMNARYDSSJÖN, 606 NOEN, Mö03 HARGSJÖN, KS02 KISASJÖN NORRA DELEN och Sö01 ASPLÅNGEN påvisades extremt hög fosforhalt.
Vid flera platser noterades hög turbiditet/grumlighet, ibland tillsammans med höga närsalthalter. Vid följande stationer i rinnande vatten uppmättes en turbiditet som var >20 FNU: 306 NEDSTRÖMS SJÖALYCKESJÖN, Li16 SVIESTADSÅN, Sö12 STORÅN TÅBY och Åt09 HÅCKLASJÖNS UTLOPP. Vissa sjöar hade hög grumlighet i samband med förhöjda klorofyllhalter.

Klorofyllhalten var extremt hög i MS05 KRÖN, Åt06 ÄRLÅNGEN, Åt07 SÖDRA TEDEN, Sö01 ASPLÅNGEN och Åt04 BÅTSJÖN.

Konduktiviteten var förhöjd i Gb08 LINDÖ, stationen är kraftigt saltvattenpåverkad.

Syrefria eller nästan syrefria förhållanden uppmättes i bottenvattnet i flera sjöar: 4B HAMNARYDSSJÖN, 606 NOEN, 36 SOMMEN NORDÖSTRA, MS30 BODASJÖN, MS22 ÖREN, KS02 KISASJÖN NORRA DELEN, Li21 JÄRNLUNDEN, Åt06 ÄRLÅNGEN, Fi06 BÖNNERN, Fi11 NÄFSSJÖN, Fi12 DOVERN CENTRALA DELEN och GB03 GLAN.

Kuststationerna provtogs i juli och augusti. Vid kusten uppmättes mycket hög fosforhalt i ytvattnet vid stationerna GB07 HERSTABERG, GB11 BRÅVIKEN PAMPUSFJÄRDEN, Gb20 BRÅVIKEN Ö ESTERÖN och Sö06 SLÄTBAKEN. Mycket hög fosforhalt förekom vid botten vid samtliga stationer under kvartalet. Mycket hög kvävehalt i ytvattnet uppmättes i GB07 HERSTABERG, No01 ARKÖSUNDET och Sö06 SLÄTBAKEN.

Syretillståndet i bottenvattnet var lågt i Sö06 SLÄTBAKEN (juli) och Sö13 TRÄNNÖFJÄRDEN (augusti).
Klorofyllhalten var mycket hög i juli och/eller i augusti i GB07 HERSTABERG, GB11 BRÅVIKEN PAMPUSFJÄRDEN, GB20 BRÅVIKEN Ö ESTERÖN, No01 ARKÖSUNDET, Sö14 HAFJÄRDEN och Va05 VALDERMARSVIKEN INRE.

Metallhalterna var genomgående låga till mycket låga. Måttligt höga kopparhalter uppmättes dock i Li05 STÅNGÅN NYKVARN, Fi07 DOVERNS UTLOPP, Va07 BYNGARENS UTLOPP samt i Sö04 STORÅNS UTLOPP.

I övrigt uppmättes inga anmärkningsvärda resultat.

Kvartalsrapport 3 jul-sep 2021

KVARTALSRAPPORT 2 apr-jun 2022

APRIL – JUNI

Vädret i framför allt april, men även i maj, var tämligen växlande. Nederbördsmängderna i april var nära de normala, medan det kom väsentligt mindre nederbörd i delar av avrinningsområdet jämfört med normalt i maj. Juni inleddes med växlande temperaturer, men kring midsommar steg temperaturen kraftigt och på flera platser blev det rekordvarmt. Även i juni kom det mindre nederbörd än normalt (normalperioden är åren 1991 – 2020).

Grundvattennivåerna i de små magasinen var i april över lag under de normala. Även under maj och juni var grundvattennivåerna under de normala i stora delar av avrinningsområdet, men i de södra och östra delarna var de mycket under de normala. I de stora magasinen var nivåerna under till mycket under de normala i april, men i maj och juni var de över lag mycket under de normala.

Under kvartalet april t.o.m. juni provtogs samtliga stationer i rinnande vatten och kust (juni) med avseende på vattenkemi samt tre sjöar.

Från och med år 2022 provtas kalcium, magnesium och klorid i samtliga vattendrag när vattenprov tas samt DOC vid samtliga metallstationer när metallprov tas.

Extremt höga fosforhalter uppmättes i Li17 KAPELLÅN, Li16 SVIESTADSÅN och Sö02 STORÅN BROKVARN, samtliga i juni. TOC-halten bedömdes som mycket hög vid flera provpunkter under kvartalet. Vid flera punkter noterades också hög turbiditet/grumlighet, ofta tillsammans med förhöjda närsaltshalter. Den högsta turbiditeten uppmättes i februari Sö12 STORÅN TÅBY i april och juni (30 FNU).

Vid kusten (provtagning i juni) uppmättes inte på någon station mycket höga fosforhalter i ytvattnet. Mycket höga kvävehalter i ytvattnet noterades i GB07 HERSTABERG och SÖ06 SLÄTBAKEN. Syretillståndet i bottenvattnet vid kusten var tillfredsställande vid fem stationer (> 8,6 mg/l) medan syrehalten var mindre hög (8,5 – 5,7 mg/l) vid sju stationer. I Sö13 TRÄNNÖFJÄRDEN var syrehalten mycket låg (4,8 mg/l).

Metallhalterna var vid flertalet platser låga till mycket låga. Måttligt hög kopparhalt uppmättes dock i Fi05 EMMAÅN (juni), Fi07 DOVERNS UTLOPP (maj och juni), Va07 BYNGARENS UTLOPP (april och juni) och Sö04 STORÅNS UTLOPP (april och maj). Måttligt hög blyhalt uppmättes i Fi07 DOVERNS UTLOPP (maj).

I övrigt uppmättes inga anmärkningsvärda resultat.

Kvartalsrapport 2 apr-jun 2021

KVARTALSRAPPORT 1 jan-mars 2022

JANUARI-MARS

Temperaturen i januari och februari år 2022 var högre än normalt medan nederbörden var ungefär som förväntat jämfört med tidigare år. Mars bjöd på ovanligt soligt väder med näst intill ingen nederbörd på många platser. Grundvattennivåerna var i slutet av januari normala i de södra delarna av avrinningsområdet till mycket under de normala i de norra delarna, avseende både små magasin och stora magasin. I de stora magasinen var dock området med grundvattennivåer mycket under de normala större. I slutet av mars var situationen ungefär densamma i de stora magasinen, men nivåerna var över lag normala i de små magasinen.

Under kvartalet januari t.o.m. mars provtogs samtliga stationer i rinnande vatten och kust med avseende på vattenkemi samt ett antal sjöar. Det var is på flertalet sjöar och på GB20 BRÅVIKEN Ö ESTERÖN. Vid Va11 KAGGEBOFJÄRDEN blev isen för svag en bit innan provpunkten och provet togs där isen inte bar längre (några hundra meter från provpunkten), även i Bo01  SOMMEN kom man inte ändra fram till provpunkten på grund av svag is. GB03 GLAN besöktes vid flera tillfällen men då isen var för osäker gjordes ingen vinterprovtagning.

Från och med år 2022 provtas kalcium, magnesium och klorid i samtliga vattendrag när vattenprov tas samt DOC vid samtliga metallstationer när metallprov tas.

Extremt höga kvävehalter uppmättes i Mö02 SKENAÅN (januari – mars), Li14 LILLÅN (januari) och Gb30 LJURA BÄCK (februari). Extremt höga fosforhalter uppmättes i Li14 LILLÅN (januari), Li16 SVIESTADSÅN (februari), Gb30 LJURA BÄCK (februari), Sö02 STORÅN BROKVARN (februari) och i Sö01 ASPLÅNGEN (yt- och bottenvatten i februari). Förhöjda närsaltshalter vid flera av provplatserna i rinnande vatten under denna del av året förklaras av att jordbruksmarker ligger blottade, vilket leder till ökat näringsläckage vid större regnmängder eller snösmältning. Vid flera platser noterades hög turbiditet/grumlighet, ofta tillsammans med höga närsaltshalter. Den högsta turbiditeten uppmättes i februari Gb30 LJURA BÄCK i februari (160 FNU). I MS05 KRÖN, KS02 KISASJÖN NORRA DELEN och Sö01 ASPLÅNGEN noterade syrefattigt tillstånd i bottenvattnet vid provtagningen i februari.

Vid kusten uppmättes mycket höga fosforhalter i ytvattnet vid GB07 HERSTABERG, GB11 BRÅVIKEN PAMPUSFJÄRDEN och SÖ06 SLÄTBAKEN. Mycket höga kvävehalter i ytvattnet noterades i GB07 HERSTABERG och SÖ06 SLÄTBAKEN. Syretillståndet i bottenvattnet vid kusten var tillfredsställande vid flertalet stationer (> 8,6 mg/l). Undantaget var Va10 ÅLÖSUNDET där syrehalten uppmättes till 7,8 mg/l vilket bedöms som mindre hög halt.

Metallhalterna var vid flertalet platser låga till mycket låga. Måttligt hög kopparhalt uppmättes dock i Fi07 DOVERNS UTLOPP (mars), Va07 BYNGARENS UTLOPP (februari) och Sö04 STORÅNS UTLOPP (januari och februari). Måttligt hög zinkhalt uppmättes i Åt09 HÅCKLASJÖNS UTLOPP (februari).

I övrigt uppmättes inga anmärkningsvärda resultat.

[wpfilebase tag=file id=873 tpl=simple /]

KVARTALSRAPPORT 4, okt-dec 2019

OKTOBER-DECEMBER 2019

Oktober inleddes med kallt väder och hösten kom tidigt, men även perioder av mildare väder förekom under månaden. November bjöd på en kall inledning men vintern kom av sig och hela december var ovanligt mild. En hel del nederbörd föll under hösten och grundvattnet gick från att vara mycket under eller under det normala i oktober till att vara nära det normala till över det normala i slutet av december. Generellt var vattennivåerna i sjöar och vattendrag mycket höga i framförallt december och översvämningar förekom på flera platser, vilket i flera fall bidrog till kraftigt förhöjda närsaltshalter.

Under kvartalet, oktober till och med december, provtogs samtliga stationer i rinnande vatten och kust inom avrinningsområdet samt ett tre stationer i sjöar.

De högsta närsaltshalterna noterades i december i Mö02 SKENAÅN (15000 µg/l kväve) och Li16 SVIESTADSÅN (630 µg/l fosfor). Under kvartalet uppmättes extremt höga kvävehalter i Öd01 DISEVIDÅN (5900 µg/l i dec), Li17 KAPELLÅN (5300 µg/l i dec), Li14 LILLÅN (6700 µg/l i okt och 5300 µg/l i dec) och Li16 SVIESTADSÅN (6900 µg/l i dec).

Extremt höga fosforhalter noterades i Li17 KAPELLÅN (120 µg/l i dec), Li14 LILLÅN (170 µg/l i okt och 110 µg/l i dec), Li06 STÅNGÅNS INL I ROXEN (110 µg/l i dec), Li16 SVIESTADSÅN (110 µg/l i okt), Gb30 LJURA BÄCK (140 µg/l i okt och 180 µg/l i dec), Sö12 STORÅN TÅBY (210 µg/l i dec), Sö02 STORÅN BROKVARN (150 µg/l i okt och 170 µg/l i dec), Sö03 HÄLLAÅN (110 µg/l i okt) och Sö04 STORÅNS UTLOPP (310 µg/l i okt och 150 µg/l i dec).

Vid flera platser noterades hög turbiditet/grumlighet, ofta tillsammans med höga närsaltshalter. Den högsta turbiditeten för året uppmättes i Li16 SVIESTADSÅN (410 FNU) i december tillsammans med årets högsta fosforhalt. Vid följande stationer uppmättes en turbiditet som var >60 FNU: Li14 LILLÅN, Li16 SVIESTADSÅN, Gb30 LJURA BÄCK, Sö12 STORÅN TÅBY, Sö02 Storån Brokvarn och Sö04 STORÅNS UTLOPP.

Kuststationerna provtogs i oktober och december. Vid kusten uppmättes förhöja fosforhalter i ytvattnet vid stationerna Va03 VALDEMARSVIKENS INRE, Sö13 TRÄNNÖFJÄRDEN, Sö06 SLÄTBAKEN, GB20 BRÅVIKEN Ö ESTERÖN, GB11 BRÅVIKEN PAMPUSFJÄRDEN och vid GB07 HERSTABERG. Den högsta fosforhalten i ytvattnet noterades i Sö06 SLÄTBAKEN (85 µg/l i dec). Den högsta fosforhalten i bottenvattnet noterades även den i Sö06 SLÄTBAKEN men då i oktober (270 µg/l). De högsta kvävehalter (ca 500-700 µg/l) noterades i Sö06 SLÄTBAKEN (yt- och bottenvatten) samt i ytvattnet i GB11 BRÅVIKEN PAMPUSFJ (550 µg/l) och GB07 HERSTABERG (670 µg/l).

Låg syrehalt (5,7-2,9 mg/l) vid kusten uppmättes i Sö06 SLÄTBAKEN, Va03 VALDERMARSVIKEN INRE, Va08 ORREN och Va11 KAGGEBOFJÄRDEN.

Metallhalterna var generellt låga till mycket låga. Måttligt höga kopparhalter uppmättes dock i Fi07 DOVERNS UTLOPP i december samt i Va07 BYNGARENS UTLOPP i oktober och december. I Sö04 STORÅNS UTL uppmättes både måttligt höga koppar- och blyhalter i oktober och december. Måttligt hög zinkhalt noterades i ÅT09 HÅCKLASJÖNS UTLOPP i december.

I övrigt uppmättes inga anmärkningsvärda resultat.

Här nedan kan man ladda ned resultatet i Excelformat:

[wpfilebase tag=file id=759 tpl=thumbnail /]

KVARTALSRAPPORT 3, Juli-Sept 2019

Kvartalsrapport 3, Juli-Sept 2019

Samtliga tre månader bjöd på förhållandevis normalt sommarväder med perioder av högre och perioder av lägre temperaturer. Slutet av augusti var ovanligt varm för tidpunkten med temperaturer omkring 30 grader. Juli och september var förhållandevis torra månader medan augusti hade perioder med mer ostadigt väder. Grundvattennivåerna var mycket under de normala i huvuddelen av avrinningsområdet samtliga månader.

Från och med år 2019 provtas GB07 HERSTABERG som en kustpunkt och inte som ett vattendrag på grund av hög salthalt. Li17 KAPELLÅN har flyttas ca 1,5 km uppströms tidigare provpunkt då den punkten ofta var igenväxt vilket gjorde att prov inte kunde tas.

Under kvartalet, juli till och med september, provtogs samtliga stationer inom avrinningsområdet (vattendrag, sjöar och kust).

Under kvartalet förekom det extremt höga kvävehalter endast vid MS04 STÅNGÅN, VIMMERBY i augusti då det även uppmättes mycket höga halter av ammoniumkväve (4100 µg/l). Extremt höga fosforhalter noterades under augusti i vattendragen Li14 LILLÅN, Li16 SVIESTADSÅN, GB30 LJURA BÄCK, Sö04 STORÅNS UTL och Åt09 HÅCKLASJÖNS UTLOPP samt i sjöarna Sö01 ASPLÅNGEN, Åt07 SÖDRA TEDEN. I sjöarna GB03 GLAN, 4B HAMNARYDSSJÖN och Mö03 HARGSJÖN påvisades endast extremt höga halter vid botten (i Mö03 Hargsjön var dock halterna i ytvattnet på gränsen till extremt höga). Vid flera platser noterades hög turbiditet/grumlighet, ofta tillsammans med höga närsaltshalter. Vid följande stationer uppmättes en turbiditet som var >20 FNU: Mö03 HARGSJÖN, MS05 KRÖN, Åt07 SÖDRA TEDEN, Sö01 ASPLÅNGEN, Åt09 HÅCKLASJÖNS UTLOPP och Åt04 BÅTSJÖN. Sjöarna hade hög grumlighet i samband med mycket höga eller extremt höga halter av klorofyll.

Konduktiviteten var förhöjd vid Sö04 STORÅNS UTL (125 mS/m) och Gb08 LINDÖ (151 mS/m), sannolikt beror det på saltvattenpåverkan.

Kuststationerna provtogs i juli och augusti. Vid kusten uppmättes mycket höga fosforhalter i ytvattnet vid stationerna GB20 BRÅVIKEN Ö ESTERÖN samt GB07 HERSTABERG. Mycket höga fosforhalter förekom vid botten vid samtliga stationer i augusti och vid flertalet stationer i juli. Mycket höga kvävehalter i ytvattnet noterades endast i GB07 HERSTABERG.

Syretillståndet i bottenvattnet var lågt vid GB07 HERSTABERG, GB20 BRÅVIKEN Ö ESTERÖN, No01 ARKÖSUNDET, Va03 VALDERMARSVIKEN INRE och Va05 VALDERMARSVIKEN YTTRE. Mycket låg syrehalt noterades vid minst ett provtagningstillfälle, under juli och augusti, vid Sö06 SLÄTBAKEN, Sö13 TRÄNNÖFJÄRDEN, Sö14 HAFJÄRDEN och Va11 KAGGEBOFJÄRDEN.

Klorofyllhalten var mycket hög i både juli och augusti vid GB07 HERSTABERG och GB11 BRÅVIKEN PAMPUSFJÄRDEN, medan den var hög vid Sö06 SLÄTBAKEN i juli och vid Va05 VALDERMARSVIKEN YTTRE i augusti.

Metallhalterna var genomgående låga till mycket låga. Måttligt höga kopparhalter uppmättes dock i Li05 STÅNGÅN NYKVARN (juli), Fi07 DOVERNS UTLOPP (juli till och med september) och i Va07 BYNGARENS UTLOPP (augusti) samt i Sö04 STORÅNS UTLOPP (juli och september).

I övrigt uppmättes inga anmärkningsvärda resultat.

Här nedan kan man ladda ned resultatet i Excelformat:

[wpfilebase tag=file id=603 tpl=thumbnail /]

KVARTALSRAPPORT 2, April-Juni 2019

Kvartalsrapport 2, April-Juni 2019

Kvartalet inleddes med generellt varm, torr och solig april. Det typiska aprilvädret kom istället i maj som var förhållandevis kall och regnig. Några perioder av varmare väder förekom dock, vilket gjorde att medeltemperaturen i maj blev relativ normal. Juni bjöd på typiskt svenskt sommarväder med många fina dagar men också en del regn och åskskurar. Grundvattennivåerna var i april under de normala medan de blev under till mycket under de normala i maj och juni.

Under kvartalet april t.o.m. juni provtogs samtliga stationer i rinnande vatten och kust (juni) med avseende på vattenkemi samt tre sjöar.

Från och med år 2019 provtas GB07 HERSTABERG som en kustpunkt och inte som ett vattendrag på grund av hög salthalt. Li17 KAPELLÅN har flyttas ca 1,5 km uppströms tidigare provpunkt då den punkten ofta var igenväxt vilket gjorde att prov inte kunde tas.

Det förekom inte några extremt höga kvävehalter i sjöar och vattendrag under denna period. Extremt höga fosforhalter noterades dock i Li16 SVIESTADSÅN i juni, Sö03 HÄLLAÅN i juni samt i Sö04 STORÅNS UTLOPP i maj och juni. Vid flera platser noterades hög turbiditet/grumlighet, ofta tillsammans med höga närsaltshalter. Vid följande stationer uppmättes en turbiditet som var >20 FNU: Sö02 STORÅN BROKVARN, SÖ11 STROLÅNGENS UTL, SÖ03 HÄLLAÅN och Sö04 STORÅNS UTLOPP. I 902 LILLÅN noterades syrefattigt tillstånd under juni.

Vid kusten uppmättes mycket höga fosforhalter i ytvattnet vid GB11 BRÅVIKEN PAMPUSFJÄRDEN. Mycket höga kvävehalter i ytvattnet noterades i den nya punkten GB07 HERSTABERG, GB11 BRÅVIKEN PAMPUSFJÄRDEN samt Sö06 SLÄTBAKEN. Syretillståndet i bottenvattnet vid kusten var tillfredsställande vid samtliga stationer, undantaget Sö13 TRÄNNÖFJÄRDEN där det noterades låg syrehalt. Vid följande stationer noterades mycket hög klorofyllhalt: GB11 BRÅVIKEN PAMPUSFJÄRDEN, Sö06 SLÄTBAKEN och Va03 VALDERMARSVIKEN INRE.

Metallhalterna var vid flertalet platser låga till mycket låga. Måttligt hög kopparhalt uppmättes dock i Fi05 EMMAÅN, Fi07 DOVERNS UTLOPP, GB02 EFTER SKÄRBLACKA, Va07 BYNGARENS UTLOPP och Sö04 STORÅNS UTLOPP. Måttligt hög blyhalt förekom i Va07 BYNGARENS UTLOPP och Sö04 STORÅNS UTLOPP, liksom måttligt hög zinkhalt i Åt09 HÅCKLASJÖNS UTLOPP.

I övrigt uppmättes inga anmärkningsvärda resultat.

Här nedan kan man ladda ned data i Excelformat:

[wpfilebase tag=file id=602 tpl=thumbnail /]

KVARTALSRAPPORT 1, Jan-Mars 2019

Kvartalsrapport 1, Jan-Mars 2019

Under vintermånaderna januari och första halvan av februari var temperaturen förhållandevis normala för området. I slutet av februari tog dock vintern abrupt slut då det blev ovanligt varmt för årstiden och på flera platser runt om i Sverige slogs temperaturrekord. Nederbörden var relativt normal under januari och februari medan mars var ovanligt nederbördsrik. Grundvattennivåerna var i mitten av mars över de normal i hela avrinningsområdet.

Under kvartalet januari t.o.m. mars provtogs samtliga stationer i rinnande vatten och kust med avseende på vattenkemi samt ett antal sjöar. Vid kusten provtogs åtta stationer från is och fem från båt i februari. SÖ14 HAFJÄRDEN provtogs ca 1,5 km från ordinarie punkt då det inte gick att komma närmare med båt på grund av is. Samtliga sjöar kunde provtas från is, undantaget Bo01 SOMMEN som provtogs först i april på grund av dålig/oberäknelig is. Från och med år 2019 provtas GB07 HERSTABERG som en kustpunkt och inte som vattendrag på grund av hög salthalt. Li17 KAPELLÅN har flyttas ca 1,5 km uppströms tidigare provpunkt då den punkten ofta var igenväxt vilket gjorde att prov inte kunde tas.

De högst halterna av näringsämnena kväve och fosfor uppmätte generellt i slutet av februari och i mars då vädret var mildare och det föll mer nederbörd samt förekom snösmältning på flera platser i februari. Speciellt hög var kvävehalten i Mö02 SKENAÅN där den bedömdes som extremt hög (16 000 µg/l i februari och 21 000 µg/l i mars). Extremt höga halter noterades även i Öd01 DISEVIDÅN, Vd01 TÅKERNS UTLOPP, Li17 KAPELLÅN, Li14 LILLÅN och SÖ04 STORÅNS UTL. Extremt höga fosforhalter noterades i Sö04 STORÅNS UTLOPP och i sjön SÖ01 ASPLÅNGEN (både vid ytan och vid botten). Förhöjda närsaltshalter vid flera av provplatserna i rinnande vatten under denna del av året kan förklaras av att jordbruksmarker ligger blottade, vilket leder till ökat näringsläckage vid större regnmängder eller snösmältning. Vid flera platser noterades hög turbiditet/grumlighet, ofta tillsammans med höga närsaltshalter. Den högsta turbiditeten uppmättes i mars i Sö04 STORÅNS UTL (150 FNU). Vid följande stationer uppmättes en turbiditet som var >20 FNU: Li17 KAPELLÅN, Li14 LILLÅN (februari), Gb30 LJURA BÄCK, Sö12 STORÅN TÅBY, Sö01 ASPLÅNGEN (yta och botten) och Va12 VINDÅN.

Vid kusten uppmättes mycket höga fosforhalter i ytvattnet vid flera stationer. Detta gällde den nya punkten GB07 HERSTABERG, SÖ06 SLÄTBAKEN, Sö13 TRÄNNÖFJÄRDEN och Va03 VALDERMARSVIKEN INRE. Mycket höga kvävehalter i ytvattnet noterades i samma punkter som ovan samt även i Va11 KAGGEBOFJÄRDEN. Syretillståndet i bottenvattnet vid kusten var tillfredsställande vid samtliga stationer.

Metallhalterna var vid flertalet platser låga till mycket låga. Måttligt hög kopparhalt uppmättes dock i Fi05 EMMAÅN, Fi07 DOVERNS UTLOPP, Va07 BYNGARENS UTLOPP och Sö04 STORÅNS UTLOPP (mars). Måttligt hög blyhalt förekom i Sö04 STORÅNS UTLOPP (mars), liksom måttligt hög zinkhalt i Va07 BYNGARENS UTLOPP och Åt09 HÅCKLASJÖNS UTLOPP.

I övrigt uppmättes inga anmärkningsvärda resultat.

Här nedan kan man ladda ned data i Excelformat:

[wpfilebase tag=file id=601 tpl=thumbnail /]

KVARTALSRAPPORT 4, Okt-Dec 2018

Kvartalsrapport 4, Oktober-December 2018

Oktober bjöd på riktig brittsommarvärme och både november och december var mildare än normalt. Något ihållande snötäcke blev det aldrig i avrinningsområdet. Perioden dominerades av låga flöden och i slutet av december var grundvattennivåerna mycket under de normala i avrinningsområdet.

Under kvartalet, oktober till och med december, provtogs samtliga rinnande stationer och kustpunkter samt sjöpunkterna Li07, Li15 och GB03.

Under kvartalet uppmättes extremt höga kvävehalter i 6 SVARTÅN, NEDSTRÖMS ANNEBERG (5700 µg/l i okt), Li17 KAPELLÅN (6300 µg/l i dec), Li16 SVIESTADSÅN (13000 µg/l i dec) och Va12 VINDÅN (5200 µg/l i dec). Extremt höga fosforhalter noterades i Li16 SVIESTADSÅN (150 µg/l i dec), Gb30 LJURA BÄCK (160 µg/l i okt och 120 µg/l i dec), Sö03 HÄLLAÅN (110 µg/l i dec) och i Sö04 STORÅNS UTLOPP (120 µg/l i okt).

Vid flera platser noterades hög turbiditet/grumlighet, ofta tillsammans med höga närsaltshalter. Vid följande stationer uppmättes en turbiditet som var >20 FNU: Li16 SVIESTADSÅN, Gb30 LJURA BÄCK, Sö12 STORÅN TÅBY, Sö03 HÄLLAÅN, Sö04 STORÅNS UTLOPP och Va12 VINDÅN.

I 902 LILLÅN var det nästa syrefritt (0,9 mg/l), vattnet var stillastående vid provtagningstillfället.

Kuststationerna provtogs i oktober och december. Vid kusten uppmättes förhöja fosforhalter i ytvattnet vid stationerna Va03 VALDEMARSVIKENS INRE, Sö13 TRÄNNÖFJÄRDEN, Sö06 SLÄTBAKEN, GB16 BRÅVIKEN Ö LÖNÖGB20, GB20 BRÅVIKEN Ö ESTERÖN och vid GB11 BRÅVIKEN PAMPUSFJÄRDEN. Förhöjda kvävehalter (540-590 mg/l) noterades i Sö06 SLÄTBAKEN i december.

Syretillståndet i bottenvattnet vid kusten var i huvudsak tillfredsställande (≥ 6,7 mg/l).

Metallhalterna var genomgående låga till mycket låga. Måttligt höga kopparhalter uppmättes dock i Fi05 EMMAÅN i december, i Fi07 DOVERNS UTLOPP i november och december samt i Va07 BYNGARENS UTLOPP i oktober och december. Måttligt hög zinkhalt förekom även i ÅT09 HÅCKLASJÖNS UTLOPP i december.

I övrigt uppmättes inga anmärkningsvärda resultat.

Här nedan finns alla data att ladda ned i Excel-format:

[wpfilebase tag=file id=564 tpl=thumbnail /]

KVARTALSRAPPORT 3, Juli-Sept 2018

Kvartalsrapport 3, Juli-September 2018

Alla tre månaderna var varma för årstiden och någon period med riktigt kallt väder blev det aldrig i avrinningsområdet. Under juli och september föll det mindre nederbörd än normalt vid alla mätstationer men under augusti föll det däremot mer än normalt. Grundvattennivåerna var nära det normala  i huvuddelen av området (i den norra delen var det under det normala) under juli. Under augusti och september var det istället under det normala.

Under kvartalet, juli till och med september, provtogs samtliga stationer inom avrinningsområdet (vattendrag, sjöar och kust).

De högst halterna av näringsämnena kväve och fosfor uppmättes generellt i augusti och september.  Det förekom endast extremt höga kvävehalter vid 6 SVARTÅN NEDSTRÖMS ANNEBERG under augusti denna period. Detta i samband med mycket höga halter av ammoniumkväve samt förhöjda halter av alkalinitet, konduktivitet (ledningsförmåga) och pH-värde indikerar utsläppspåverkan från avloppsreningsverket som tillsammans med ett lågt flöde bidragit till höga koncentrationer. Extremt höga fosforhalter noterades under augusti i vattendragen Li14 LILLÅN, Li16 SVIESTADSÅN, GB30 LJURA BÄCK och Åt09 HÅCKLASJÖNS UTLOPP samt  i sjöarna Sö01 ASPLÅNGEN, Åt07 SÖDRA TEDEN och Mö03 HARGSJÖN. I sjöarna Åt06 ÄRLÅNGEN, KS02 KISASJÖN NORRA DELEN och 4B HAMNARYDSSJÖN var endast extremt höga halter vid botten och det i samband med syrefritt tillstånd, vilket indikerar viss internbelastning. Även vid flera av de andra sjöarna var det syrefritt vid botten. Vid flera platser noterades hög turbiditet/grumlighet, ofta tillsammans med höga närsaltshalter. Vid följande stationer uppmättes en turbiditet som var >20 FNU: 306 NEDSTRÖMS SJÖALYCKESJÖN, Mö03 HARGSJÖN, MS05 KRÖN, Åt07 SÖDRA TEDEN, Li11 ROXENS UTLOPP,  GB30 LJURA BÄCK, Sö01 ASPLÅNGEN, Sö04 STORÅNS UTLOPP, Åt09 HÅCKLASJÖNS UTLOPP, Åt04 BÅTSJÖN och Va12 VINDÅN. Sjöarna hade hög grumlighet i samband med mycket höga eller extremt höga halter av klorofyll.

Kuststationerna provtogs i juli och augusti. Vid kusten uppmättes höga fosforhalter i ytvattnet vid stationerna Va05 VALDEMARSVIKENS YTTRE,  Va03 VALDEMARSVIKENS INRE, Sö14 HAFJÄRDEN,  Sö13 TRÄNNÖFJÄRDEN, Sö06 SLÄTBAKEN, GB20 BRÅVIKEN Ö ESTERÖN och vid GB11 BRÅVIKEN PAMPUSFJÄRDEN var det mycket höga halter. Mycket höga fosforhalter förekom vid botten vid alla stationer under kvartalet. Mycket höga kvävehalter i ytvattnet noterades i GB11 PAMPUSFJÄRDEN och Sö06 SLÄTBAKEN.

Syretillståndet i bottenvattnet vid kusten var i huvudsak tillfredsställande (≥ 7,2 mg/l), undantaget SÖ14 HAFJÄRDEN under juli och augusti, Sö13 TRÄNNÖFJÄRDEN  (även vid 10m) och Sö06 SLÄTBAKEN under augusti samt GB16 BRÅVIKEN Ö LÖNÖ under juli där halten var mycket låg.

P g a ett missöde på laboratoriet så kunde inte klorofyll analyseras för flera stationer under augusti men vid GB11 BRÅVIKEN PAMPUSFJÄRDEN, GB20 BRÅVIKEN Ö ESTERÖN och GB16 BRÅVIKEN Ö LÖNÖ var det mycket hög halt av klorofyll. Under juli var det mycket hög halt av klorofyll vid Sö06 SLÄTBAKEN, Sö13 TRÄNNÖFJÄRDEN och Va11 KAGGEBOFJÄRDEN.

Metallhalterna var genomgående låga till mycket låga. Måttligt höga kopparhalter uppmättes dock i Li05 STÅNGÅN NYKVARN under juli och augusti, i Fi07 DOVERNS UTLOPP och i Va07 BYNGARENS UTLOPP under augusti samt i Sö04 STORÅNS UTLOPP under juli, augusti och september. Måttligt hög blyhalt förekom även i Sö04 STORÅNS UTLOPP under september samt måttligt hög halt av kadmium under augusti i GB02 EFTER SKÄRBLACKA.

I övrigt uppmättes inga anmärkningsvärda resultat.

Här nedan finns alla data att ladda ned i Excel-format:

[wpfilebase tag=file id=562 tpl=thumbnail /]

KVARTALSRAPPORT 2, April-Juni 2018

Kvartalsrapport 2, April-Juni 2018

Alla tre månaderna var varma för årstiden och någon period med riktigt kallt väder blev det aldrig i avrinningsområdet. Under hela kvartalet, april-juni, föll det mindre nederbörd än normalt i Målilla. I Norrköping och Harstena var det större nederbörd än normalt eller lika stor som normalt under april men mindre under maj och juni. Medan nederbörden i Linköping var större under april och juni. Detta gjorde att grundvattennivåerna var nära det normala  i huvuddelen av området (i den norra delen var det under det normala) under april. Under maj och juni var det istället huvudsakligen under det normala men nära det normala i de södra delarna. Grundvattenbildning sker framförallt under den kalla årstiden när avdunstningen och upptaget från växter är liten.

Under kvartalet april t.o.m. juni provtogs samtliga stationer i rinnande vatten och kust med avseende på vattenkemi samt ett antal sjöar.

De högst halterna av näringsämnena kväve och fosfor uppmättes generellt i april respektive juni.  Det förekom inte några extremt höga kvävehalter under denna period. Extremt höga fosforhalter noterades dock i Li14 LILLÅN under april och maj, Li16 SVIESTADSÅN under juni, GB30 LJURA BÄCK under april samt  i Sö04 STORÅNS UTLOPP under hela perioden. Förhöjda närsaltshalter vid flera av provplatserna i rinnande vatten under denna del av året kan förklaras av markerosion och markavrinning, vilket leder till ökat näringsläckage vid större regnmängder. Vid flera platser noterades hög turbiditet/grumlighet, ofta tillsammans med höga närsaltshalter. Vid följande stationer uppmättes en turbiditet som var >20 FNU: 306 NEDSTRÖMS SJÖALYCKESJÖN, Li17 KAPELLÅN, Li14 LILLÅN, Li16 SVIESTADSÅN,  GB30 LJURA BÄCK,  Va12 VINDÅN, SÖ02 STORÅN BROKVARN, SÖ12 STORÅN TOBY, SÖ03 HÄLLAÅN och Sö04 STORÅNS UTLOPP. I Li16 SVIESTADSÅN var det syrefattigt tillstånd under juni

Kuststationerna provtogs i juni. Vid kusten uppmättes höga fosforhalter i ytvattnet vid två stationer, GB11 BRÅVIKEN PAMPUSFJÄRDEN och SÖ06 SLÄTBAKEN. Mycket höga fosforhalter förekom endast vid botten vid några stationer. Mycket höga kvävehalter i ytvattnet noterades i SÖ06 SLÄTBAKEN samt GB11 PAMPUSFJÄRDEN och GB20 Ö ESTERÖN i Bråviken.

Syretillståndet i bottenvattnet vid kusten var i huvudsak tillfredsställande (≥ 7,2 mg/l), undantaget GB16 BRÅVIKEN Ö LÖNÖ vid 10 m och SÖ14 HAFJÄRDEN vid botten där halten var mycket låg samt Va08 ORREN vid botten  där halten var på gränsen mellan låg och mycket låg .

Metallhalterna var genomgående låga till mycket låga. Måttligt höga kopparhalter uppmättes dock i Fi05 EMMAÅN under juni, Fi07 DOVERNS UTLOPP under maj och juni samt i Va07 BYNGARENS UTLOPP, Åt09 HÅCKLASJÖNS UTLOPP och Sö04 STORÅNS UTLOPP under april och juni. Måttligt hög blyhalt förekom även i Sö04 STORÅNS UTLOPP under hela kvartalet samt måttligt hög halt av zink under april i Åt09 HÅCKLASJÖNS UTLOPP.

I övrigt uppmättes inga anmärkningsvärda resultat.

Här nedan kan man ladda ned data i Excelformat:

[wpfilebase tag=file id=560 tpl=thumbnail /]