Kvartalsrapport 1 2024 jan-mars

JANUARI-MARS
Januari inleddes med kallare väder än normalt och vintervädret fortsatte in i februari, men februari avslutades sedan med ovanligt milt väder. Temperaturen i mars var förhållandevis normal för årstiden.

Nederbördsmängderna i januari och mars var som förväntat, medan februari var en ovanligt nederbördsrik månad, vilket gjorde att vintern och våren präglades av kraftigt förhöjda flöden på många håll.

Grundvattennivåerna i små magasin var höga i januari i avrinningsområdet, för att övergå till ovanligt höga i februari och mars. Även i stora magasin var grundvattennivåerna ovanligt höga i mars.

Under kvartalet januari t.o.m. mars provtogs samtliga stationer i rinnande vatten och kust med avseende på vattenkemi samt ett antal sjöar. Provtagningssituationen med avseende på isläget var relativt svårt under vintern. Vid kusten kunde vissa stationer provtas från is medan andra var isfria i februari. Några kuststationer fick provtas först i mars. Sjön Sommen kunde inte provtas förrän i april på grunda av osäker is. Vid tre stationer var det så mycket vatten vid provtagningen i februari att det inte gick att ta något vattenprov då det inte gick att komma ut till provpunkten: 6 SVARTÅN, NEDSTRÖMS ANNEBERG, 22 SVARTÅN NEDSTRÖMS FRINNARYD och MS21 VERVELÅN.

Extremt hög kvävehalt uppmättes i Mö02 SKENAÅN (februari och mars) och extremt hög fosforhalt i Öd01 DISEVIDÅN (januari), Mö02 SKENAÅN (januari), Gb30 LJURA BÄCK (februari), Sö01 ASPLÅNGEN (yt- och bottenvatten i februari), Sö02 STORÅN BROKVARN (februari) och i Sö03 HÄLLAÅN (februari). Förhöjda närsaltshalter är vanligt i jordbruksområden den här tiden på året i samband med nederbörd och perioder av snösmältning. När marken ligger blottad sker lätt erosion och en stor avrinning från åkermark något som leder till ökat näringsläckage. Vid samtliga stationer där fosforhalten var extremt hög, samt vid ytterligare några stationer, noterades starkt grumligt vatten (även uttryckt som turbiditet). Den högsta turbiditeten uppmättes i Gb30 LJURA BÄCK (180 FNU) följ av Sö01 ASPLÅNGEN (78 FNU), båda i februari. I KS02 KISASJÖN NORRA DELEN noterade syrefritt eller nästan syrefritt tillstånd i bottenvattnet vid provtagningen i februari (0,8 mg/l). I 306 NEDSTRÖMS SJÖALYCKESJÖN bedömdes pH-värdet som surt (5,8) i januari (det var samma bedömning även i december 2023).

Vid kusten i februari uppmättes mycket höga fosforhalter i ytvattnet vid Sö06 SLÄTBAKEN, Sö13 TRÄNNÖFJÄRDEN och Va03 VALDEMARSVIKEN INRE. Mycket höga kvävehalter i ytvattnet noterades i GB07 HERSTABERG, GB11, BRÅVIKEN PAMPUSFJÄRDEN, GB20 BRÅVIKEN Ö ESTERÖN, Sö06 SLÄTBAKEN, Sö13 TRÄNNÖFJÄRDEN och Va11 KAGGEBOFJÄRDEN. Syretillståndet i bottenvattnet vid kusten var tillfredsställande vid flertalet stationer. Undantaget var Sö06 SLÄTBAKEN där syrehalten uppmättes till 5,0 mg/l vid botten, vilket bedömdes som låg halt.

Metallhalterna var vid flertalet provplatser låga till mycket låga. Hög blyhalt (3,4 µg/l) uppmättes i Gb30 LJURA BÄCK i februari och måttligt hög halt i Sö04 STORÅNS UTLOPP (januari). Måttligt hög kopparhalt noterades i februari i Gb30 LJURA BÄCK, Va07 BYNGARENS UTLOPP, Sö04 STORÅNS UTLOPP (även i februari och mars) och i Åt09 HÅCKLASJÖNS UTLOPP (Åt09). I Gb30 LJURA BÄCK var även zinkhalten måttligt hög i februari. I 30 TRANÅS ARV noterades en ovanlgit hög zinkhalt (29 µg/l), värdet ska kontrolleras.

I övrigt uppmättes inga anmärkningsvärda resultat.

Här nedan kan man ladda ned data i Excelformat:

Kvartalsrapport 1 jan-mar 2024 (1)

Posted in Kvartalsrapporter, Nyhet.