KVARTALSRAPPORT 4 2023 okt-dec

OKTOBER – DECEMBER
Oktober var förhållandevis sval men lokalt föll stora regnmängder. Vintern gjorde entré redan i slutet av november och kylan höll i sig under större delen av december. November blev på flera håll torrare än normalt medan det föll mer nederbörd än normalt på flera platser i december.

Grundvattennivån i små magasin gick från nära medel i oktober för att öka till hög i november och ganska hög till hög i december. I stora magasin var nivån ganska låg till nära medel i oktober för att öka till ganska hög i nära hälften av avrinningsområdet.

Under kvartalet, oktober till och med december, provtogs samtliga stationer i rinnande vatten och kust inom avrinningsområdet samt tre stationer i sjöar. I 22B SVARTÅN NEDSTRÖMS FRINNARYD kunde prov ej tas på grund högt vattenstånd i december. Då kylan och isen kom tidigt kunde inte sjöarna Li15 ROXEN och GB02 GLAN provtas i december på grund av osäkra isförhållanden, liksom kuststationerna GB20 BRÅVIKEN ÖSTRA ESTERÖN, Sö06 SLÄTBAKEN och Va11 KAGGEBOFJÄRDEN.

Under kvartalet uppmättes extremt hög kvävehalt i Mö02 SKENAÅN (6 000-10 000 µg/l), i Li14 LILLÅN (5 800 µg/l i oktober) och i Li16 SVIESTADSÅN (6 200 µg/l i oktober).

Extremt hög fosforhalt noterades i nio stationer. Högst var halten i Sö12 STORÅN TÅBY (320 µg/l i oktober). Vid övriga stationer, där halten bedömds som extremt hög, varierade den mellan 120-250 µg/l: Li17 KAPELLÅN, Li14 LILLÅN, Li16 SVIESTADSÅN, Gb30 LJURA BÄCK, Sö12 STORÅN TÅBY, Sö02 STORÅN BROKVARN, Sö03 HÄLLAÅN, Sö04 STORÅNS UTLOPP och Åt09 HÅCKLASJÖNS UTLOPP.

Vid flera platser noterades hög turbiditet/grumlighet, ofta tillsammans med höga närsaltshalter. Den högsta turbiditeten uppmättes i Sö12 STORÅN TÅBY (130 FNU i oktober) där även den högsta fosforhalten uppmättes. Vid följande stationer uppmättes en turbiditet som var ≥ 50 FNU: Sö04 STORÅNS UTLOPP, Sö02 STORÅN BROKVARN, Mo09 HÄTTORPSÅN, Sö03 HÄLLAÅN, Li16 SVIESTADSÅN och Li14 LILLÅN.

Kuststationerna provtogs i oktober och december, undantaget GB20 BRÅVIKEN ÖSTRA ESTERÖN, Sö06 SLÄTBAKEN och Va11 KAGGEBOFJÄRDEN som inte kunde provtas i december på grund av svåra isförhållanden.

Den högsta fosforhalten i ytvattnet noterades i GB07 HERSTABERG (45 µg/l, oktober) och i bottenvattnet i Sö06 SLÄTBAKEN (120 µg/l, oktober) följt av Va08 ORREN (63 µg/l, december). Den högsta kvävehalten i ytvatten noterades i Sö06 SLÄTBAKEN (950 µg/l) i oktober följt av GB07 HERSTABERG (570 µg/l) i december.

Mycket låg syrehalt (2,9 – 0 mg/l) uppmättes i bottenvattnet vid kuststationerna Sö06 SLÄTBAKEN i oktober. I Va03 VALDEMARSVIKENS INRE var syrehalten låg i oktober och i Va08 ORREN i oktober och december.

Metallhalterna var generellt låga till mycket låga. Måttligt hög kopparhalt uppmättes dock i Fi07 DOVERNS UTLOPP, Va07 BYNGARENS UTLOPP, Sö02 STORÅNS UTL och Åt09 HÅCKLASJÖNS UTL. I Sö04 STORÅNS UTL noterades även måttligt hög blyhalt och i Åt09 HÅCKLASJÖNS UTLOPP måttligt hög zinkhalt.

I övrigt uppmättes inga anmärkningsvärda resultat.
Kvartalsrapport 4 okt-dec 2023

Posted in Kvartalsrapporter, Nyhet.