KVARTALSRAPPORT 3 jul-sep 2023

JULI – SEPTEMBER
Efter en ovanligt varm juni månad blev juli och augusti avsevärt svalare, medan september blev förhållandevis varm. Både juli och augusti präglades av en hel del nederbörd med lokala regnrekord. September däremot var överlag torrare än normalt. Grundvattennivåerna i de små magasinen var under normal nivå i juli men ökade till mellan normal och mycket över normal nivå i avrinningsområdet i augusti. Även i september var nivån över till mycket över normal. I de stora magasinen var nivåerna under normalt i juli och augusti men normala i september.
Under kvartalet, juli till och med september, provtogs samtliga stationer inom avrinningsområdet (vattendrag, sjöar och kust).

Den högsta ammoniumkvävehalten under kvartalet uppmättes i bottenvattnet i KS02 KISASJÖN NORRA DELEN (1100 g/l i aug), följt av 6 HAMNARYDSSJÖN (770 g/l i aug) och Li06 STÅNGÅN (560 g/l i aug). Extremt hög kvävehalt uppmättes i Mö02 SKENAÅN (6300 µg/l i aug och 7100 µg/l i sep) och i Öd01 DISEVIDÅN (5900 µg/l i aug).

Extremt hög fosforhalt uppmättes under kvartalet i vattendragen Li16 SVIESTADSÅN, Gb30 LJURA BÄCK, Öd01 DISEVIDÅN, Åt09 HÅCKLASJÖNS UTLOPP, Sö02 STORÅN, Sö03 HÄLLAÅN, Sö12 STORÅN TÅBY, Li14 LILLÅN och Mö02 SKENAÅN. Även i ytvattnet i sjöarna Åt07 SÖDRA TEDEN, Mö03 HARGSJÖN och Sö01 ASPLÅNGEN påvisades extremt hög fosforhalt samt i Sö01 ASPLÅNGEN också i bottenvattnet. Halterna varierade mellan 110 och 210 µg/l.

Vid flera platser noterades hög turbiditet/grumlighet, ibland tillsammans med höga närsalthalter. Vid följande stationer i rinnande vatten uppmättes en turbiditet som var >40 FNU: Gb30 LJURA BÄCK, Öd01 DISEVIDÅN och Åt09 HÅCKLASJÖNS UTLOPP samt i sjöarna Åt07 SÖDRA TEDEN och Sö01 ASPLÅNGEN. Vissa sjöar hade hög grumlighet i samband med förhöjda klorofyllhalter.

Klorofyllhalten var extremt hög i MS05 KRÖN,Hj06 AVERN, Mö03 HARGSJÖN och Åt04 BÅTSJÖN.
Konduktiviteten var förhöjd i Gb08 LINDÖ, stationen är kraftigt saltvattenpåverkad.

Syrefria eller nästan syrefria förhållanden uppmättes i bottenvattnet i flera sjöar: 4B HAMNARYDSSJÖN, 606 NOEN, 36 SOMMEN NORDÖSTRA, MS30 BODASJÖN, MS22 ÖREN, KS02 KISASJÖN NORRA DELEN, Li21 JÄRNLUNDEN, Fi11 NÄFSSJÖN och Fi12 DOVERN CENTRALA DELEN.

Kuststationerna provtogs i juli och augusti. Vid kusten uppmättes mycket hög fosforhalt i ytvattnet vid stationerna GB07 HERSTABERG och GB11 BRÅVIKEN PAMPUSFJÄRDEN. Mycket hög fosforhalt förekom vid botten vid samtliga stationer under kvartalet undantaget Sö14 HAFJÄRDEN och Va03 VALDEMARSVIKEN INRE. Mycket hög kvävehalt i ytvattnet uppmättes i GB07 HERSTABERG, No01 ARKÖSUNDET och Sö06 SLÄTBAKEN.
Syretillståndet i bottenvattnet var lågt i GB07 HERSTABERG (augusti), Sö06 SLÄTBAKEN (juli), Va05 VALDERMARSVIKEN YTTRE (augusti) och Va08 ORREN (juli) samt mycket lågt i Sö06 SLÄTBAKEN (augusti) och Sö13 TRÄNNÖFJÄRDEN (juli).

Klorofyllhalten var mycket hög i juli och/eller i augusti i GB07 HERSTABERG, GB11 BRÅVIKEN PAMPUSFJÄRDEN, GB20 BRÅVIKEN Ö ESTERÖN, GB16 BRÅVIKEN Ö LÖNÖ, Sö06 SLÄTBAKEN och Va03 VALDEMARSVIEKN INRE.
Metallhalterna var genomgående låga till mycket låga. Måttligt höga kopparhalter uppmättes dock i Fi05 EMMAÅN, Fi07 DOVERNS UTLOPP, Va07 BYNGARENS UTLOPP samt i Sö04 STORÅNS UTLOPP.

I övrigt uppmättes inga anmärkningsvärda resultat.
Kvartalsrapport 3 jul-sep 2023

Posted in Kvartalsrapporter, Nyhet.