KVARTALSRAPPORT 4, okt-dec 2019

OKTOBER-DECEMBER 2019

Oktober inleddes med kallt väder och hösten kom tidigt, men även perioder av mildare väder förekom under månaden. November bjöd på en kall inledning men vintern kom av sig och hela december var ovanligt mild. En hel del nederbörd föll under hösten och grundvattnet gick från att vara mycket under eller under det normala i oktober till att vara nära det normala till över det normala i slutet av december. Generellt var vattennivåerna i sjöar och vattendrag mycket höga i framförallt december och översvämningar förekom på flera platser, vilket i flera fall bidrog till kraftigt förhöjda närsaltshalter.

Under kvartalet, oktober till och med december, provtogs samtliga stationer i rinnande vatten och kust inom avrinningsområdet samt ett tre stationer i sjöar.

De högsta närsaltshalterna noterades i december i Mö02 SKENAÅN (15000 µg/l kväve) och Li16 SVIESTADSÅN (630 µg/l fosfor). Under kvartalet uppmättes extremt höga kvävehalter i Öd01 DISEVIDÅN (5900 µg/l i dec), Li17 KAPELLÅN (5300 µg/l i dec), Li14 LILLÅN (6700 µg/l i okt och 5300 µg/l i dec) och Li16 SVIESTADSÅN (6900 µg/l i dec).

Extremt höga fosforhalter noterades i Li17 KAPELLÅN (120 µg/l i dec), Li14 LILLÅN (170 µg/l i okt och 110 µg/l i dec), Li06 STÅNGÅNS INL I ROXEN (110 µg/l i dec), Li16 SVIESTADSÅN (110 µg/l i okt), Gb30 LJURA BÄCK (140 µg/l i okt och 180 µg/l i dec), Sö12 STORÅN TÅBY (210 µg/l i dec), Sö02 STORÅN BROKVARN (150 µg/l i okt och 170 µg/l i dec), Sö03 HÄLLAÅN (110 µg/l i okt) och Sö04 STORÅNS UTLOPP (310 µg/l i okt och 150 µg/l i dec).

Vid flera platser noterades hög turbiditet/grumlighet, ofta tillsammans med höga närsaltshalter. Den högsta turbiditeten för året uppmättes i Li16 SVIESTADSÅN (410 FNU) i december tillsammans med årets högsta fosforhalt. Vid följande stationer uppmättes en turbiditet som var >60 FNU: Li14 LILLÅN, Li16 SVIESTADSÅN, Gb30 LJURA BÄCK, Sö12 STORÅN TÅBY, Sö02 Storån Brokvarn och Sö04 STORÅNS UTLOPP.

Kuststationerna provtogs i oktober och december. Vid kusten uppmättes förhöja fosforhalter i ytvattnet vid stationerna Va03 VALDEMARSVIKENS INRE, Sö13 TRÄNNÖFJÄRDEN, Sö06 SLÄTBAKEN, GB20 BRÅVIKEN Ö ESTERÖN, GB11 BRÅVIKEN PAMPUSFJÄRDEN och vid GB07 HERSTABERG. Den högsta fosforhalten i ytvattnet noterades i Sö06 SLÄTBAKEN (85 µg/l i dec). Den högsta fosforhalten i bottenvattnet noterades även den i Sö06 SLÄTBAKEN men då i oktober (270 µg/l). De högsta kvävehalter (ca 500-700 µg/l) noterades i Sö06 SLÄTBAKEN (yt- och bottenvatten) samt i ytvattnet i GB11 BRÅVIKEN PAMPUSFJ (550 µg/l) och GB07 HERSTABERG (670 µg/l).

Låg syrehalt (5,7-2,9 mg/l) vid kusten uppmättes i Sö06 SLÄTBAKEN, Va03 VALDERMARSVIKEN INRE, Va08 ORREN och Va11 KAGGEBOFJÄRDEN.

Metallhalterna var generellt låga till mycket låga. Måttligt höga kopparhalter uppmättes dock i Fi07 DOVERNS UTLOPP i december samt i Va07 BYNGARENS UTLOPP i oktober och december. I Sö04 STORÅNS UTL uppmättes både måttligt höga koppar- och blyhalter i oktober och december. Måttligt hög zinkhalt noterades i ÅT09 HÅCKLASJÖNS UTLOPP i december.

I övrigt uppmättes inga anmärkningsvärda resultat.

Här nedan kan man ladda ned resultatet i Excelformat:

[wpfilebase tag=file id=759 tpl=thumbnail /]

Posted in Kvartalsrapporter.