KVARTALSRAPPORT 3, Juli-Sept 2019

Kvartalsrapport 3, Juli-Sept 2019

Samtliga tre månader bjöd på förhållandevis normalt sommarväder med perioder av högre och perioder av lägre temperaturer. Slutet av augusti var ovanligt varm för tidpunkten med temperaturer omkring 30 grader. Juli och september var förhållandevis torra månader medan augusti hade perioder med mer ostadigt väder. Grundvattennivåerna var mycket under de normala i huvuddelen av avrinningsområdet samtliga månader.

Från och med år 2019 provtas GB07 HERSTABERG som en kustpunkt och inte som ett vattendrag på grund av hög salthalt. Li17 KAPELLÅN har flyttas ca 1,5 km uppströms tidigare provpunkt då den punkten ofta var igenväxt vilket gjorde att prov inte kunde tas.

Under kvartalet, juli till och med september, provtogs samtliga stationer inom avrinningsområdet (vattendrag, sjöar och kust).

Under kvartalet förekom det extremt höga kvävehalter endast vid MS04 STÅNGÅN, VIMMERBY i augusti då det även uppmättes mycket höga halter av ammoniumkväve (4100 µg/l). Extremt höga fosforhalter noterades under augusti i vattendragen Li14 LILLÅN, Li16 SVIESTADSÅN, GB30 LJURA BÄCK, Sö04 STORÅNS UTL och Åt09 HÅCKLASJÖNS UTLOPP samt i sjöarna Sö01 ASPLÅNGEN, Åt07 SÖDRA TEDEN. I sjöarna GB03 GLAN, 4B HAMNARYDSSJÖN och Mö03 HARGSJÖN påvisades endast extremt höga halter vid botten (i Mö03 Hargsjön var dock halterna i ytvattnet på gränsen till extremt höga). Vid flera platser noterades hög turbiditet/grumlighet, ofta tillsammans med höga närsaltshalter. Vid följande stationer uppmättes en turbiditet som var >20 FNU: Mö03 HARGSJÖN, MS05 KRÖN, Åt07 SÖDRA TEDEN, Sö01 ASPLÅNGEN, Åt09 HÅCKLASJÖNS UTLOPP och Åt04 BÅTSJÖN. Sjöarna hade hög grumlighet i samband med mycket höga eller extremt höga halter av klorofyll.

Konduktiviteten var förhöjd vid Sö04 STORÅNS UTL (125 mS/m) och Gb08 LINDÖ (151 mS/m), sannolikt beror det på saltvattenpåverkan.

Kuststationerna provtogs i juli och augusti. Vid kusten uppmättes mycket höga fosforhalter i ytvattnet vid stationerna GB20 BRÅVIKEN Ö ESTERÖN samt GB07 HERSTABERG. Mycket höga fosforhalter förekom vid botten vid samtliga stationer i augusti och vid flertalet stationer i juli. Mycket höga kvävehalter i ytvattnet noterades endast i GB07 HERSTABERG.

Syretillståndet i bottenvattnet var lågt vid GB07 HERSTABERG, GB20 BRÅVIKEN Ö ESTERÖN, No01 ARKÖSUNDET, Va03 VALDERMARSVIKEN INRE och Va05 VALDERMARSVIKEN YTTRE. Mycket låg syrehalt noterades vid minst ett provtagningstillfälle, under juli och augusti, vid Sö06 SLÄTBAKEN, Sö13 TRÄNNÖFJÄRDEN, Sö14 HAFJÄRDEN och Va11 KAGGEBOFJÄRDEN.

Klorofyllhalten var mycket hög i både juli och augusti vid GB07 HERSTABERG och GB11 BRÅVIKEN PAMPUSFJÄRDEN, medan den var hög vid Sö06 SLÄTBAKEN i juli och vid Va05 VALDERMARSVIKEN YTTRE i augusti.

Metallhalterna var genomgående låga till mycket låga. Måttligt höga kopparhalter uppmättes dock i Li05 STÅNGÅN NYKVARN (juli), Fi07 DOVERNS UTLOPP (juli till och med september) och i Va07 BYNGARENS UTLOPP (augusti) samt i Sö04 STORÅNS UTLOPP (juli och september).

I övrigt uppmättes inga anmärkningsvärda resultat.

Här nedan kan man ladda ned resultatet i Excelformat:

[wpfilebase tag=file id=603 tpl=thumbnail /]

Posted in Kvartalsrapporter.