KVARTALSRAPPORT 1 jan-mars 2022

JANUARI-MARS

Temperaturen i januari och februari år 2022 var högre än normalt medan nederbörden var ungefär som förväntat jämfört med tidigare år. Mars bjöd på ovanligt soligt väder med näst intill ingen nederbörd på många platser. Grundvattennivåerna var i slutet av januari normala i de södra delarna av avrinningsområdet till mycket under de normala i de norra delarna, avseende både små magasin och stora magasin. I de stora magasinen var dock området med grundvattennivåer mycket under de normala större. I slutet av mars var situationen ungefär densamma i de stora magasinen, men nivåerna var över lag normala i de små magasinen.

Under kvartalet januari t.o.m. mars provtogs samtliga stationer i rinnande vatten och kust med avseende på vattenkemi samt ett antal sjöar. Det var is på flertalet sjöar och på GB20 BRÅVIKEN Ö ESTERÖN. Vid Va11 KAGGEBOFJÄRDEN blev isen för svag en bit innan provpunkten och provet togs där isen inte bar längre (några hundra meter från provpunkten), även i Bo01  SOMMEN kom man inte ändra fram till provpunkten på grund av svag is. GB03 GLAN besöktes vid flera tillfällen men då isen var för osäker gjordes ingen vinterprovtagning.

Från och med år 2022 provtas kalcium, magnesium och klorid i samtliga vattendrag när vattenprov tas samt DOC vid samtliga metallstationer när metallprov tas.

Extremt höga kvävehalter uppmättes i Mö02 SKENAÅN (januari – mars), Li14 LILLÅN (januari) och Gb30 LJURA BÄCK (februari). Extremt höga fosforhalter uppmättes i Li14 LILLÅN (januari), Li16 SVIESTADSÅN (februari), Gb30 LJURA BÄCK (februari), Sö02 STORÅN BROKVARN (februari) och i Sö01 ASPLÅNGEN (yt- och bottenvatten i februari). Förhöjda närsaltshalter vid flera av provplatserna i rinnande vatten under denna del av året förklaras av att jordbruksmarker ligger blottade, vilket leder till ökat näringsläckage vid större regnmängder eller snösmältning. Vid flera platser noterades hög turbiditet/grumlighet, ofta tillsammans med höga närsaltshalter. Den högsta turbiditeten uppmättes i februari Gb30 LJURA BÄCK i februari (160 FNU). I MS05 KRÖN, KS02 KISASJÖN NORRA DELEN och Sö01 ASPLÅNGEN noterade syrefattigt tillstånd i bottenvattnet vid provtagningen i februari.

Vid kusten uppmättes mycket höga fosforhalter i ytvattnet vid GB07 HERSTABERG, GB11 BRÅVIKEN PAMPUSFJÄRDEN och SÖ06 SLÄTBAKEN. Mycket höga kvävehalter i ytvattnet noterades i GB07 HERSTABERG och SÖ06 SLÄTBAKEN. Syretillståndet i bottenvattnet vid kusten var tillfredsställande vid flertalet stationer (> 8,6 mg/l). Undantaget var Va10 ÅLÖSUNDET där syrehalten uppmättes till 7,8 mg/l vilket bedöms som mindre hög halt.

Metallhalterna var vid flertalet platser låga till mycket låga. Måttligt hög kopparhalt uppmättes dock i Fi07 DOVERNS UTLOPP (mars), Va07 BYNGARENS UTLOPP (februari) och Sö04 STORÅNS UTLOPP (januari och februari). Måttligt hög zinkhalt uppmättes i Åt09 HÅCKLASJÖNS UTLOPP (februari).

I övrigt uppmättes inga anmärkningsvärda resultat.

[wpfilebase tag=file id=873 tpl=simple /]

Posted in Kvartalsrapporter.