KVARTALSRAPPORT 4 okt-dec 2021

OKTOBER – DECEMBER

Oktober präglades av förhållandevis normalt väder för årstiden. November bjöd på en kall avslutning och i december var temperaturen många dagar under minusstrecket även om mildare väder också svepte in då och då.

Grundvattennivåerna i både små och stora magasin vara mycket under eller under det normala i oktober. I små magasin ökade nivåerna till överlag under de normala till normala i slutet av december men var fortsatt mycket under de normala till under de normala i stora magasin.

Under kvartalet, oktober till och med december, provtogs samtliga stationer i rinnande vatten och kust inom avrinningsområdet samt tre stationer i sjöar.

Under kvartalet uppmättes extremt höga kvävehalter i Mö02 SKENAÅN (10 000 µg/l i nov). Extremt höga fosforhalter noterades i Li16 SVIESTADSÅN (140 µg/l i dec) och Sö04 STORÅNS UTLOPP (220 µg/l i nov).

Vid flera platser noterades hög turbiditet/grumlighet, ofta tillsammans med höga närsaltshalter. Den högsta turbiditeten uppmättes i Sö04 STORÅNS UTLOPP (130 FNU i nov) där även årets högst fosforhalt uppmättes, följt av Va12 VINDÅN (41 FNU i okt). Vid följande stationer uppmättes en turbiditet som var ≥ 30 FNU: Gb30 LJURA BÄCK och Sö12 STORÅN TÅBY.

Kuststationerna provtogs i oktober och december. Vid kusten uppmättes förhöja fosforhalter i ytvattnet vid någon av provtagningarna vid stationerna GB07 HERSTABERG, Sö06 SLÄTBAKEN, Sö13 TRÄNNÖFJÄRDEN och Va03 VALDEMARSVIKENS INRE. Den högsta fosforhalten i ytvattnet noterades i Sö06 SLÄTBAKEN (75 µg/l i dec). Den högsta fosforhalten i bottenvattnet noterades i oktober i Sö06 SLÄTBAKEN (260 µg/l) följt av Va08 ORREN (250 µg/l) och No01 ARKÖSUNDET (210 µg/l). Övriga fosforhalter i bottenvattnet var ≤ 84 µg/l.

De högsta kvävehalterna i ytvattnet noterades i oktober i GB07 HERSTABERG (810 µg/l) och Sö06 SLÄTBAKEN (800 µg/l).

Låg syrehalt (5,7 – 2,9 mg/l) vid kusten uppmättes i bottenvattnet vid No01 ARKÖSUNDET i oktober Mycket låg syrehalt noterades i Sö06 SLÄTBAKEN, Va03 VALDERMARSVIKEN INRE och Va08 ORREN, samtliga i oktober.

Metallhalterna var generellt låga till mycket låga. Måttligt höga kopparhalter uppmättes dock i Fi05 EMMAÅN, Fi07 DOVERNS UTLOPP och Va07 BYNGARENS UTLOPP i oktober och december. I Sö04 STORÅNS UTL uppmättes måttligt hög kopparhalt i november då även blyhalt var måttligt hög.

I övrigt uppmättes inga anmärkningsvärda resultat.

KVARTALSRAPPORT 4 Okt-dec 2021 (243.7 KiB)

KVARTALSRAPPORT 3 jul-sep

JULI – SEPTEMBER

Juli inledde med varmt och relativt torrt väder men slutet av månaden var sval och efterföljande augusti präglades av kyla och regn. I början av september kom sommarvärmen åter men avslutades med lägre temperaturer och en del nederbörd.

Grundvattennivåerna under kvartalet var överlag under de normala i stora magasin men under till nära de normala i små magasin.

Under kvartalet, juli till och med september, provtogs samtliga stationer inom avrinningsområdet (vattendrag, sjöar och kust). Det regniga vädret i augusti medförde att många sjöar var omblandade vid provtagningen i augusti.

De högsta ammoniumkvävehalterna under kvartalet uppmättes i 6 HAMNARYDSSJÖNS bottenvatten i augusti (2200 µg/l) följt av 6 SVARTÅN NEDSTR ANNEBERG (2100 µg/l i augusti). Inga kvävehalter överskred gränsen för extremt höga halter. Extremt höga fosforhalter uppmättes i vattendragen GB30 LJURA BÄCK och Åt09 HÅCKLASJÖNS UTLOPP samt i ytvattnet i sjöarna Sö01 ASPLÅNGEN och Åt07 SÖDRA TEDEN. Även bottenvattnet i sjöarna 4B HAMNARYDSSJÖN, Åt06 ÄRLÅNGEN och Sö01 ASPLÅNGEN påvisades extremt höga fosforhalter.

Vid flera platser noterades hög turbiditet/grumlighet, ibland tillsammans med höga närsalthalter. Vid följande stationer i rinnande vatten uppmättes en turbiditet som var >20 FNU: Mo09 HÄTTORPSÅN, Åt07 SÖDRA TEDEN och GB30 LJURA BÄCK. Vissa sjöar hade hög grumlighet i samband med mycket höga eller extremt höga halter av klorofyll.

Konduktiviteten var förhöjd i Gb08 LINDÖ (130 mS/m) i augusti, stationen är kraftigt saltvattenpåverkad.

Syrefria eller nästan syrefria förhållanden uppmättes i bottenvattnet i flera sjöar: 4B HAMNARYDSSJÖN, 606 NOEN, 36 SOMMEN NORDÖSTRA, MS30 BODASJÖN, MS22 ÖREN, KS02 KISASJÖN NORRA DELEN, Li21 JÄRNLUNDEN, Åt06 ÄRLÅNGEN, Fi11 NÄFSSJÖN, Fi12 DOVERN CENTRALA DELEN och GB03 GLAN.

Kuststationerna provtogs i juli och augusti. Vid kusten uppmättes mycket höga fosforhalter i ytvattnet vid stationerna GB07 HERSTABERG, GB11 BRÅVIKEN PAMPUSFJÄRDEN, No01 ARKÖSUNDET, Sö13 TRÄNNÖFJÄRDEN, Sö14 HAFJÄRDEN, Va03 VALDERMARSVIKEN INRE och Va05 VALDERMARSVIKEN YTTRE. Mycket höga fosforhalter förekom vid botten vid samtliga stationer i augusti och vid flertalet stationer i juli. Undantag var VA10 ÅLÖSUNDET där fosforhalten var hög i augusti.  Mycket höga kvävehalter i ytvattnet uppmättes i GB07 HERSTABERG, GB11 BRÅVIKEN PAMPUSFJÄRDEN, GB20 BRÅVIKEN Ö ESTERÖN, No01 ARKÖSUNDET, Sö06 SLÄTBAKEN, Sö13 TRÄNNÖFJÄRDEN och Va11 KAGGEBOFJÄRDEN.

Syretillståndet i bottenvattnet var lågt i GB11 BRÅVIKEN PAMPUSFJÄRDEN, GB20 BRÅVIKEN Ö ESTERÖN, GB16 BRÅVIKEN Ö LÖNÖ och No01 ARKÖSUNDET. Mycket låg syrehalt noterades vid minst ett provtagningstillfälle under juli och augusti vid GB07 HERSTABERG, Sö06 SLÄTBAKEN, Sö13 TRÄNNÖFJÄRDEN, Sö14 HAFJÄRDEN, Va03 VALDERMARSVIKEN INRE, Va08 ORREN och Va11 KAGGEBOFJÄRDEN.

Klorofyllhalten var mycket hög i juli och/eller i augusti i samtliga stationer. Med några undantag var klorofyllhalterna högre i augusti jämfört med i juli då augusti präglades av mer ostadigt och svalare väder.

Metallhalterna var genomgående låga till mycket låga. Måttligt höga kopparhalter uppmättes dock i Fi07 DOVERNS UTLOPP, Va07 BYNGARENS UTLOPP samt i Sö04 STORÅNS UTLOPP.

I övrigt uppmättes inga anmärkningsvärda resultat.

Kvartalsrapport 3 Jul-sep 2021 (234.0 KiB)

KVARTALSRAPPORT 2 apr-jun 2021

APRIL – JUNI

Kvartalet inleddes med typiskt aprilväder med regn och svalt väder blandat med varmare perioder. Våren lät vänta på sig då maj överlag var kyligare än normalt och nederbörden relativt stor. Juni däremot blev en riktig sommarmånad med varmt väder och lite nederbörd. Vid väderstationen i Målilla (en av väderstationerna som använd för att beskriva vädret inom MSVs avrinningsområde) uppmättes den högsta junitemperaturen för landet (34,6 grader).

Grundvattennivåerna under kvartalet var överlag under de normala i stora magasin men nära de normala i små magasin. I juni var nivåerna i små magasin till och med över de normala i de norra delarna av avrinningsområdet.

Under kvartalet april t.o.m. juni provtogs samtliga stationer i rinnande vatten och kust (juni) med avseende på vattenkemi samt tre sjöar.

Av de undersökta punkterna uppmättes extremt hög kvävehalt endast i Mö02 SKENAÅN (april och maj, i juni var halten på gränsen till extremt hög). Extremt hög fosforhalt noterades i Li17 KAPELLÅN (juni), Li14 LILLÅN (juni), Li16 SVIESTADSÅN (juni) samt i Sö02 STORÅN BROKVARN (april och juni). Förhöjd ammoniumkvävehalt uppmättes i 6 SVARTÅN NEDSTR ANNEBERG (2000 µg/l) i juni.

Vid flera platser noterades hög turbiditet/grumlighet, ofta tillsammans med höga närsaltshalter. Vid följande stationer uppmättes en turbiditet som var >20 FNU: Vd01 TÅKERNS UTL, Sö02 STORÅN BROKVARN, Sö11 STROLÅNGEN UTL, Sö03 HÄLLAÅN och Sö04 STORÅNS UTLOPP. På flera platser var halterna som högst i april i samband med nederbörd.

I 902 LILLÅN noterades syrefattigt tillstånd i juni. Svagt syretillstånd uppmättes i juni även i 16 UTLOPP I RALÅNGEN, 22 NEDSTRÖMS FINNARYD, 24 NEDSTRÖMS GRIPENBERG, 306 NEDSTRÖMS SJÖALYCKESJÖN, Li14 LILLÅN och Li17 KAPELLÅN. I ytterligare 11 provpunkter var syretillståndet måttligt i juni (varav en var bottenvattnet i sjön Roxen, Li15) medan det var syrerikt i övriga punkter.

Vid kusten uppmättes mycket hög fosforhalt i ytvattnet i Sö06 SLÄTBAKEN. Mycket hög kvävehalt i ytvattnet noterades i GB07 HERSTABERG, GB11 BRÅVIKEN PAMPUSFJÄRDEN, GB20 BRÅVIKEN Ö ESTERÖN och i Sö06 SLÄTBAKEN. Syretillståndet i bottenvattnet vid kusten var tillfredsställande vid flertalet stationer, men i No01 ARKÖSUNDET, Sö06 SLÄTBAKEN, Sö13 TRÄNNÖFJÄRDEN, Va08 ORREN och Va11 KAGGEBOFJÄRDEN noterades låg syrehalt. Vid följande stationer noterades mycket hög klorofyllhalt: GB07 HERSTABERG, GB11 BRÅVIKEN PAMPUSFJÄRDEN, GB20 BRÅVIKEN Ö ESTERÖN, GB16 BRÅVIKEN Ö LÖNÖ och Sö06 SLÄTBAKEN.

Metallhalterna var vid flertalet platser låga till mycket låga. Måttligt hög kopparhalt uppmättes dock i Li13 SVARTÅN SVARTÅFORS, MS21 VERVELÅN, Fi07 DOVERNS UTLOPP, Va07 BYNGARENS UTLOPP, Sö04 STORÅNS UTLOPP och Åt09 HÅCKLASJÖNS UTLOPP. Måttligt hög zinkhalt förekom i MS21 VERVELÅN och Åt09 HÅCKLASJÖNS UTLOPP.

I övrigt uppmättes inga anmärkningsvärda resultat.

KVARTALSRAPPORT 2 Apr-jun 2021 (219.9 KiB)

KVARTALSRAPPORT 1 jan-mars 2021

JANUARI-MARS

Januari och februari år 2021 var förhållandevis normala vintermånader med periodvis minusgrader och snö. Slutet av februari och början av mars bjöd dock på en tidig vår med riktigt höga temperaturer men därefter blev det återigen svalare med normala temperaturer för månaden. Nederbördsmängderna i januari och mars var förhållandevis normala medan det kom lite mindre nederbörd i februari. Grundvattennivåerna var i januari normala till över de normala i små magasin och mycket under till normala i stora magasin. I mars var situationen ungefär densamma men de stora magasinen hade fyllts på en del och endast ett litet område hade nivåer mycket under de normala.

Under kvartalet januari t.o.m. mars provtogs samtliga stationer i rinnande vatten och kust med avseende på vattenkemi samt ett antal sjöar. Det var is på flertalet sjöar och ett antal kustpunkter vid provtagningen i februari. Yd01 ÖSTRA LÄGERN prov togs inte vid ordinarie provpunkt på grund av dålig is. GB16 BRÅVIKEN Ö LÖNÖ togs 500-700 m från provpunkten på grund av dålig is nära fartygsleden. Va03 VALDEMARSVIKEN INRE togs från bryggan ca 75 m från provpunkt på grund av dålig is.

Dammreparation pågår sedan i november 2019 vid Li13 SVARTÅN SVARTÅFORS, provpunkten har tillfälligt flyttats 100 m uppströms.

pH-värde och alkalinitet för februari har streckats för ett antal stationer på grund av problem vid analys på lab. Se kommentarer i fliken fyskem.

Extremt höga kvävehalter uppmättes i Öd01 DISEVIDÅN (januari), Mö02 SKENAÅN (januari – mars), Li17 KAPELLÅN (februari), Li14 LILLÅN (februari) och Li13 SVARTÅN SVARTÅFORS (januari). Extremt höga fosforhalter uppmättes i Öd01 DISEVIDÅN (januari), Li17 KAPELLÅN (februari), Li14 LILLÅN (februari), Li13 SVARTÅN SVARTÅFORS (januari), GB30 LJURA BÄCK (februari), Sö12 STORÅN TÅBY (februari), Sö01 ASPLÅNGEN (februari, yta och botten), Sö02 STORÅN BROKVARN (februari) och Sö04 STORÅNS UTL (februari). Förhöjda närsaltshalter vid flera av provplatserna i rinnande vatten under denna del av året förklaras av att jordbruksmarker ligger blottade, vilket leder till ökat näringsläckage vid större regnmängder eller snösmältning. Vid flera platser noterades hög turbiditet/grumlighet, ofta tillsammans med höga närsaltshalter. Den högsta turbiditeten uppmättes i februari Li17 KAPELLÅN (61 FNU).

Vid kusten uppmättes mycket höga fosforhalter i ytvattnet vid SÖ06 SLÄTBAKEN, Sö13 TRÄNNÖFJÄRDEN och Va03 VALDERMARSVIKEN INRE. Mycket höga kvävehalter i ytvattnet noterades i SÖ06 SLÄTBAKEN och Va03 (VALDEMARSVIKEN INRE). Syretillståndet i bottenvattnet vid kusten var tillfredsställande vid samtliga stationer (> 8,6 mg/l). Undantaget var Va08 ORREN där syrehalten uppmättes till 3,7 mg/l vilket bedöms som låg halt och Sö06 SLÄTBAKEN där syrehalten bedömdes som mindre hög (8,3 mg/l).

Metallhalterna var vid flertalet platser låga till mycket låga. Måttligt hög kopparhalt uppmättes dock i Li13 SVARTÅN SVARTÅFORS, Va07 BYNGARENS UTLOPP, Sö04 STORÅNS UTLOPP och Åt09 HÅCKLASJÖNS UTLOPP. Måttligt hög zinkhalt uppmättes i Li13 SVARTÅN SVARTÅFORS, Sö04 STORÅNS UTLOPP och Åt09 HÅCKLASJÖNS UTLOPP. I Sö04 STORÅNS UTL uppmättes även en måttligt hög blyhalt.

I övrigt uppmättes inga anmärkningsvärda resultat.

KVARTALSRAPPORT 1 Jan-mar 2021 (200.3 KiB)

KVARTALSRAPPORT 4 okt -dec 2020

OKTOBER-DECEMBER

Kvartalet präglades av milt väder och temperaturer över de normala. Både november och december var rekordvarma på många platser. Under december förekom endast enstaka dagar med temperaturer under 0 grader. En hel del nederbörd föll under hösten, lite mindre i november men desto mer i december. Grundvattennivåerna gick från att vara mycket under eller under det normala i oktober till att vara under de normala till normala i slutet av december. Generellt var vattennivåerna i sjöar och vattendrag höga i december och översvämningar förekom, vilket i flera fall bidrog till kraftigt förhöjda närsaltshalter.

Under kvartalet, oktober till och med december, provtogs samtliga stationer i rinnande vatten och kust inom avrinningsområdet samt ett tre stationer i sjöar.

Under kvartalet uppmättes extremt höga kvävehalter i Öd01 DISEVIDÅN (6500 µg/l i dec), Mö02 SKENAÅN (5300 µg/l i nov och 8600 µg/l i dec), Li14 LILLÅN (5600 µg/l i dec), SÖ12 STORA TÅBY (6400 µg/l i dec), Sö02 STORÅN BROKVARN (5200 µg/l i dec) och Sö04 STORÅNS UTL (5200 µg/l i dec).

Extremt höga fosforhalter noterades i Li17 KAPELLÅN (110 µg/l i dec), Li16 SVIESTADSÅN (260 µg/l i nov och 130 µg/l i dec), Sö12 STORÅN TÅBY (130 µg/l i okt och 320 µg/l i dec), Sö02 STORÅN BROKVARN (190 µg/l i okt och 400 µg/l i dec), Sö03 HÄLLAÅN (260 µg/l i dec) och Sö04 STORÅNS UTLOPP (130 µg/l i okt och 340 µg/l i dec).

Vid flera platser noterades hög turbiditet/grumlighet, ofta tillsammans med höga närsaltshalter. Den högsta turbiditeten uppmättes i Sö02 STORÅN BROKVARN och Sö04 STORÅNS UTLOPP (båda 280 FNU) i december tillsammans med årets högsta fosforhalter. Vid följande stationer uppmättes en turbiditet som var > 80 FNU: Gb30 LJURA BÄCK, Sö12 STORÅN TÅBY och Sö03 HÄLLAÅN.

Kuststationerna provtogs i oktober och december. Vid kusten uppmättes förhöja fosforhalter i ytvattnet vid någon av provtagningarna vid stationerna Va03 VALDEMARSVIKENS INRE, Sö13 TRÄNNÖFJÄRDEN, Sö06 SLÄTBAKEN, GB20 BRÅVIKEN Ö ESTERÖN, GB11 BRÅVIKEN PAMPUSFJÄRDEN och vid GB07 HERSTABERG. Den högsta fosforhalten i ytvattnet noterades i Va03 VALDEMARSVIKENS INRE (110 µg/l i dec). Den högsta fosforhalten i bottenvattnet noterades i Sö06 SLÄTBAKEN i oktober (470 µg/l) följt av Va03 VALDERMARSVIKEN INRE (250 µg/l) och Va08 ORREN (210 µg/l), även dessa noterades i oktober. De högsta kvävehalterna i ytvattnet noterades i Sö06 SLÄTBAKEN (610 µg/l i dec), Va03 VALDERMARSVIKEN INRE (640 µg/l i dec) och GB07 HERSTABERG (720 µg/l i okt och 820 µg/l i dec).

Låg syrehalt (5,7 – 2,9 mg/l) vid kusten uppmättes i bottenvattnet vid Sö06 SLÄTBAKEN, Sö13 TRÄNNÖFJÄRDEN, Va03 VALDERMARSVIKEN INRE, Va08 ORREN och Va11 KAGGEBOFJÄRDEN (samtliga i okt).

Metallhalterna var generellt låga till mycket låga. Måttligt höga kopparhalter uppmättes dock i Fi07 DOVERNS UTLOPP och Va07 BYNGARENS UTLOPP i oktober och december. I Sö04 STORÅNS UTL uppmättes måttligt hög kopparhalt samtliga tre månader men även en hög blyhalt i december. Måttligt hög zinkhalt noterades i ÅT09 HÅCKLASJÖNS UTLOPP i december.

I övrigt uppmättes inga anmärkningsvärda resultat.

4 Okt-dec 2020 (244.4 KiB)

KVARTALSRAPPORT 3 jul-sep 2020

JULI – SEPTEMBER
Kvartalet inleddes med en ovanligt kylig juli månad med lite mer nederbörd än vanligt i den västra delen av avrinningsområdet och lite mindre längs med kusten. I augusti kom sommarvärmen och även september blev en behaglig sensommarmånad. Nederbörden var sparsam på de flesta håll i både augusti och september. Grundvattennivåerna var under eller mycket under de normala i avrinningsområdet under kvartalet.

Från och med år 2019 provtas GB07 HERSTABERG som en kustpunkt och inte som ett vattendrag på grund av hög salthalt. Li17 KAPELLÅN har flyttats ca 1,5 km uppströms tidigare provpunkt då den punkten ofta var igenväxt vilket gjorde att prov inte kunde tas.

Under kvartalet, juli till och med september, provtogs samtliga stationer inom avrinningsområdet (vattendrag, sjöar och kust).

De högsta ammoniumkvävehalterna under kvartalet noterades i 6 SVARTÅN NEDSTR ANNEBERG (1500 µg/l i augusti) och KS02 KISASJÖN NORRA DELEN (1200 µg/l i bottenvattnet i augusti). Inga kvävehalter överskred gränsen för extremt höga halter. Extremt höga fosforhalter noterades i vattendragen Li16 SVIESTADSÅN, GB30 LJURA BÄCK och Åt09 HÅCKLASJÖNS UTLOPP samt i ytvattnet i sjöarna Mö03 HARGSJÖN, Sö01 ASPLÅNGEN och Åt07 SÖDRA TEDEN. Även bottenvattnet i sjöarna 4B HAMNARYDSSJÖN, Sö01 ASPLÅNGEN och 606 NOEN påvisades extremt höga fosforhalter.

Vid flera platser noterades hög turbiditet/grumlighet, ibland tillsammans med höga närsalthalter. Vid följande stationer i rinnande vatten uppmättes en turbiditet som var >20 FNU: 306 NEDSTRÖMS SJÖALYCKESJÖN, Mo09 HÄTTORPSÅN och Sö12 STORÅN TÅBY. Flera sjöar hade hög grumlighet i samband med mycket höga eller extremt höga halter av klorofyll.

Konduktiviteten var något förhöjd vid Sö04 STORÅNS UTL (56 mS/m) och Gb08 LINDÖ (135 mS/m) i augusti. Gb08 LINDÖ är kraftigt saltvattenpåverkad.

Syrefria eller nästan syrefria förhållanden noterades i bottenvattnet i flera sjöar: 4B HAMNARYDSSJÖN, 606 NOEN, 36 SOMMEN NORDÖSTRA, MS30 BODASJÖN, MS22 ÖREN, KS02 KISASJÖN NORRA DELEN, Li21 JÄRNLUNDEN, Åt06 ÄRLÅNGEN, Fi06 BÖNNERN, Hj06 AVERN, Fi11 NÄFSSJÖN och Fi12 DOVERN CENTRALA DELEN.

Kuststationerna provtogs i juli och augusti. Vid kusten uppmättes mycket höga fosforhalter i ytvattnet vid stationerna GB11 BRÅVIKEN PAMPUSFJÄRDEN och GB20 BRÅVIKEN Ö ESTERÖN samt GB07 HERSTABERG. Mycket höga fosforhalter förekom vid botten vid samtliga stationer i augusti och vid flertalet stationer i juli. Mycket höga kvävehalter i ytvattnet noterades i GB07 HERSTABERG, GB11 BRÅVIKEN PAMPUSFJÄRDEN, GB20 BRÅVIKEN Ö ESTERÖN, No01 ARKÖSUNDET och Sö06 SLÄTBAKEN.

Syretillståndet i bottenvattnet var lågt vid GB07 HERSTABERG, GB11 BRÅVIKEN PAMPUSFJÄRDEN GB20 BRÅVIKEN Ö ESTERÖN, No01 ARKÖSUNDET, Sö14 HAFJÄRDEN, Va05 VALDERMARSVIKEN YTTRE och Va08 ORREN. Mycket låg syrehalt noterades vid minst ett provtagningstillfälle under juli och augusti vid Sö06 SLÄTBAKEN, Sö13 TRÄNNÖFJÄRDEN, Va03 VALDERMARSVIKEN INRE och Va11 KAGGEBOFJÄRDEN.

Klorofyllhalten var mycket hög i augusti i samtliga stationer, undantaget GB11 BRÅVIKEN PAMPUSJÄRDEN, GB20 BRÅVIKEN Ö ESTERÖN, SÖ14 HAFJÄRDEN och Va10 ÅLÖSUNDET. I juli var klorofyllhalten mycket hög endast i GB20 BRÅVIKEN Ö ESTERÖN, GB16 BRÅVIKEN Ö LÖNÖ och Sö06 SLÄTBAKEN.

Metallhalterna var genomgående låga till mycket låga. Måttligt höga kopparhalter uppmättes dock i Fi05 EMMAÅN, Fi07 DOVERNS UTLOPP, Va07 BYNGARENS UTLOPP samt i Sö04 STORÅNS UTLOPP.

I övrigt uppmättes inga anmärkningsvärda resultat.

KVARTALSRAPPORT 2 apr-jun 2020

APRIL – JUNI

Kvartalet inleddes med en generellt mild, torr och blåsig april. I maj kom det mer typiska aprilvädret med lägre temperaturer och en del nederbörd. Mot slutet av månaden mättes det dock upp sommartemperaturer som fortsatte in i juni som blev rekordvarm på många håll.

Grundvattennivåerna var i april och maj under de normala i små magasin och nära de normala till under de normala i stora magasin i avrinningsområdet. I juni var nivåerna i små magasin överlag under de normala medan de var mycket under de normala vid kusten. Nivåerna i stora magasin var överlag mycket under de normala.

Under kvartalet april t.o.m. juni provtogs samtliga stationer i rinnande vatten och kust (juni) med avseende på vattenkemi samt tre sjöar.

Från och med år 2019 provtas GB07 HERSTABERG som en kustpunkt och inte som vattendrag på grund av hög salthalt. Li17 KAPELLÅN har flyttats ca 1,5 km uppströms, på grund av att den tidigare punkten ofta var igenväxt vilket gjorde att prov inte kunde tas. Dammreparation pågår sedan i november 2019 vid Li13 SVARTÅN SVARTÅFORS, provpunkten har tillfälligt flyttats 100 m uppströms.

Det förekom inte några extremt höga kvävehalter i sjöar och vattendrag under denna period. Extremt höga fosforhalter noterades dock i Li17 KAPELLÅN, Li14 LILLÅN, Li16 SVIESTADSÅN, Gb30 LJURA BÄCK och Åt09 HÅCKALSJÖNS UTL i juni. I Sö02 STORÅN BROKVARN uppmättes extremt hög fosforhalt i maj och i Sö04 STORÅNS UTLOPP i maj och juni. Anmärkningsvärt hög ammoniumkvävehalt uppmättes i MS04 STÅNGÅN VIMMERBY i juni (2000 µg/l).

Vid flera platser noterades hög turbiditet/grumlighet, ofta tillsammans med höga närsaltshalter. Vid följande stationer uppmättes en turbiditet som var >20 FNU: Gb30 LJURA BÄCK, Sö02 STORÅN BROKVARN, Sö11 STROLÅNGEN UTL, Sö03 HÄLLAÅN och Sö04 STORÅNS UTLOPP. 

I 902 LILLÅN noterades syrefattigt tillstånd under juni. I Åt09 HÅCKLASJÖNS UTL, MS07 STÅNGÅN VERVELÅN samt i Li17 KAPELLÅN rådde svagt syretillstånd. I ytterligare 16 provpunkter var syretillståndet svagt till måttligt i juni (varav en var bottenvattnet i sjön Glan, Gb03) medan det var syrerikt i övriga punkter.

Vid kusten uppmättes mycket hög fosforhalt i ytvattnet vid No01 ARKÖSUNDET. Mycket hög kvävehalt i ytvattnet noterades i den nya punkten GB07 HERSTABERG och i Sö06 SLÄTBAKEN. Syretillståndet i bottenvattnet vid kusten var tillfredsställande vid flertalet stationer, men i Sö13 TRÄNNÖFJÄRDEN, Va08 ORREN och Va11 KAGGEBOFJÄRDEN noterades låg syrehalt. Vid följande stationer noterades mycket hög klorofyllhalt: GB07 HERSTABERG, GB11 BRÅVIKEN PAMPUSFJÄRDEN, GB20 BRÅVIKEN Ö ESTERÖN och Sö06 SLÄTBAKEN.

Metallhalterna var vid flertalet platser låga till mycket låga. Måttligt hög kopparhalt uppmättes dock i Li05 STÅNGÅN NYKVARN, Fi05 EMMAÅN, Åt09 HÅCKLASJÖNS UTLOPP, Fi07 DOVERNS UTLOPP, Va07 BYNGARENS UTLOPP och Sö04 STORÅNS UTLOPP. Måttligt hög blyhalt förekom i Va07 BYNGARENS UTLOPP och Sö04 STORÅNS UTLOPP.

I övrigt uppmättes inga anmärkningsvärda resultat.

KVARTALSRAPPORT 1 jan-mars 2020

JANUARI-MARS
Under januari och februari var det ovanligt milt för årstiden, någon period med snö kom aldrig. Mars hade temperaturer som var mer lika de normala. Nederbördsmängderna samtliga tre månader var förhållandevis normala. Grundvattennivåerna var i januari nära de normala i små magasin och under de normala i stora magasin. I mars hade det fyllts på en del vatten och nivåerna var generellt över de normala i små magasin.

Under kvartalet januari t.o.m. mars provtogs samtliga stationer i rinnande vatten och kust med avseende på vattenkemi samt ett antal sjöar. Det var ingen is på någon av sjöarna eller kustpunkterna vid provtagningen i februari.

Från och med år 2019 provtas GB07 HERSTABERG som en kustpunkt och inte som vattendrag på grund av hög salthalt. Li17 KAPELLÅN har flyttats ca 1,5 km uppströms, på grund av att den tidigare punkten ofta var igenväxt vilket gjorde att prov inte kunde tas. Dammreparation pågår sedan i november 2019 vid Li13 SVARTÅN SVARTÅFORS, provpunkten har tillfälligt flyttats 100 m uppströms.

Svartån svämmade över omgivande marker vid flera provpunkter under kvartalet: 6 SVARTÅN NEDSTR ANNEBERG och 16 SVARTÅNS UTL I ROXEN i februari och Bo04 SVARTÅN HULTERSTAD och Mö01 SVARTÅN ALBACKEN i mars.

Extremt höga kvävehalter uppmättes i Öd01 DISEVIDÅN (februari) och Mö02 SKENAÅN (januari – mars). Extremt höga fosforhalter uppmättes i Li14 LILLÅN (mars), Mo09 HÄTTORPSÅN (februari), Li16 SVIESTADSÅN (februari), GB30 LJURA BÄCK (februari), SÖ03 ASPLÅNGEN (yta och botten i februari), Sö02 STORÅN BROKVARN (februari) och Sö04 STORÅNS UTL (januari – mars). Förhöjda närsaltshalter vid flera av provplatserna i rinnande vatten under denna del av året förklaras av att jordbruksmarker ligger blottade, vilket leder till ökat näringsläckage vid större regnmängder eller snösmältning. Vid flera platser noterades hög turbiditet/grumlighet, ofta tillsammans med höga närsaltshalter. Den högsta turbiditeten uppmättes i mars i Gb30 LJURA BÄCK (220 FNU).

Vid kusten uppmättes mycket höga fosforhalter i ytvattnet vid flera stationer: GB07 HERSTABERG, GB11 BRÅVIKAN PAMPUSFJ, GB20 BRÅVIKEN Ö ESTERÖN, SÖ06 SLÄTBAKEN, Sö13 TRÄNNÖFJÄRDEN och Va03 VALDERMARSVIKEN INRE. Mycket höga kvävehalter i ytvattnet noterades i GB07 HERSTABERG och SÖ06 SLÄTBAKEN. Syretillståndet i bottenvattnet vid kusten var tillfredsställande vid samtliga stationer. Den lägsta syrehalten uppmättes i Va11 KAGGEBOFJÄRDEN (6,3 mg/l).

Metallhalterna var vid flertalet platser låga till mycket låga. Måttligt hög kopparhalt uppmättes dock i Fi07 DOVERNS UTLOPP, Va07 BYNGARENS UTLOPP och Sö04 STORÅNS UTLOPP. I Sö04 STORÅNS UTL var kopparhalten i januari till och med hög (12 µg/l). Måttligt hög blyhalt noterades i Sö04 STORÅNS UTLOPP och måttligt hög zinkhalt i Åt09 HÅCKLASJÖNS UTLOPP.

I övrigt uppmättes inga anmärkningsvärda resultat.

KVARTALSRAPPORT 4, okt-dec 2019

OKTOBER-DECEMBER 2019

Oktober inleddes med kallt väder och hösten kom tidigt, men även perioder av mildare väder förekom under månaden. November bjöd på en kall inledning men vintern kom av sig och hela december var ovanligt mild. En hel del nederbörd föll under hösten och grundvattnet gick från att vara mycket under eller under det normala i oktober till att vara nära det normala till över det normala i slutet av december. Generellt var vattennivåerna i sjöar och vattendrag mycket höga i framförallt december och översvämningar förekom på flera platser, vilket i flera fall bidrog till kraftigt förhöjda närsaltshalter.

Under kvartalet, oktober till och med december, provtogs samtliga stationer i rinnande vatten och kust inom avrinningsområdet samt ett tre stationer i sjöar.

De högsta närsaltshalterna noterades i december i Mö02 SKENAÅN (15000 µg/l kväve) och Li16 SVIESTADSÅN (630 µg/l fosfor). Under kvartalet uppmättes extremt höga kvävehalter i Öd01 DISEVIDÅN (5900 µg/l i dec), Li17 KAPELLÅN (5300 µg/l i dec), Li14 LILLÅN (6700 µg/l i okt och 5300 µg/l i dec) och Li16 SVIESTADSÅN (6900 µg/l i dec).

Extremt höga fosforhalter noterades i Li17 KAPELLÅN (120 µg/l i dec), Li14 LILLÅN (170 µg/l i okt och 110 µg/l i dec), Li06 STÅNGÅNS INL I ROXEN (110 µg/l i dec), Li16 SVIESTADSÅN (110 µg/l i okt), Gb30 LJURA BÄCK (140 µg/l i okt och 180 µg/l i dec), Sö12 STORÅN TÅBY (210 µg/l i dec), Sö02 STORÅN BROKVARN (150 µg/l i okt och 170 µg/l i dec), Sö03 HÄLLAÅN (110 µg/l i okt) och Sö04 STORÅNS UTLOPP (310 µg/l i okt och 150 µg/l i dec).

Vid flera platser noterades hög turbiditet/grumlighet, ofta tillsammans med höga närsaltshalter. Den högsta turbiditeten för året uppmättes i Li16 SVIESTADSÅN (410 FNU) i december tillsammans med årets högsta fosforhalt. Vid följande stationer uppmättes en turbiditet som var >60 FNU: Li14 LILLÅN, Li16 SVIESTADSÅN, Gb30 LJURA BÄCK, Sö12 STORÅN TÅBY, Sö02 Storån Brokvarn och Sö04 STORÅNS UTLOPP.

Kuststationerna provtogs i oktober och december. Vid kusten uppmättes förhöja fosforhalter i ytvattnet vid stationerna Va03 VALDEMARSVIKENS INRE, Sö13 TRÄNNÖFJÄRDEN, Sö06 SLÄTBAKEN, GB20 BRÅVIKEN Ö ESTERÖN, GB11 BRÅVIKEN PAMPUSFJÄRDEN och vid GB07 HERSTABERG. Den högsta fosforhalten i ytvattnet noterades i Sö06 SLÄTBAKEN (85 µg/l i dec). Den högsta fosforhalten i bottenvattnet noterades även den i Sö06 SLÄTBAKEN men då i oktober (270 µg/l). De högsta kvävehalter (ca 500-700 µg/l) noterades i Sö06 SLÄTBAKEN (yt- och bottenvatten) samt i ytvattnet i GB11 BRÅVIKEN PAMPUSFJ (550 µg/l) och GB07 HERSTABERG (670 µg/l).

Låg syrehalt (5,7-2,9 mg/l) vid kusten uppmättes i Sö06 SLÄTBAKEN, Va03 VALDERMARSVIKEN INRE, Va08 ORREN och Va11 KAGGEBOFJÄRDEN.

Metallhalterna var generellt låga till mycket låga. Måttligt höga kopparhalter uppmättes dock i Fi07 DOVERNS UTLOPP i december samt i Va07 BYNGARENS UTLOPP i oktober och december. I Sö04 STORÅNS UTL uppmättes både måttligt höga koppar- och blyhalter i oktober och december. Måttligt hög zinkhalt noterades i ÅT09 HÅCKLASJÖNS UTLOPP i december.

I övrigt uppmättes inga anmärkningsvärda resultat.

Här nedan kan man ladda ned resultatet i Excelformat:

KVARTALSRAPPORT 3, Juli-Sept 2019

Kvartalsrapport 3, Juli-Sept 2019

Samtliga tre månader bjöd på förhållandevis normalt sommarväder med perioder av högre och perioder av lägre temperaturer. Slutet av augusti var ovanligt varm för tidpunkten med temperaturer omkring 30 grader. Juli och september var förhållandevis torra månader medan augusti hade perioder med mer ostadigt väder. Grundvattennivåerna var mycket under de normala i huvuddelen av avrinningsområdet samtliga månader.

Från och med år 2019 provtas GB07 HERSTABERG som en kustpunkt och inte som ett vattendrag på grund av hög salthalt. Li17 KAPELLÅN har flyttas ca 1,5 km uppströms tidigare provpunkt då den punkten ofta var igenväxt vilket gjorde att prov inte kunde tas.

Under kvartalet, juli till och med september, provtogs samtliga stationer inom avrinningsområdet (vattendrag, sjöar och kust).

Under kvartalet förekom det extremt höga kvävehalter endast vid MS04 STÅNGÅN, VIMMERBY i augusti då det även uppmättes mycket höga halter av ammoniumkväve (4100 µg/l). Extremt höga fosforhalter noterades under augusti i vattendragen Li14 LILLÅN, Li16 SVIESTADSÅN, GB30 LJURA BÄCK, Sö04 STORÅNS UTL och Åt09 HÅCKLASJÖNS UTLOPP samt i sjöarna Sö01 ASPLÅNGEN, Åt07 SÖDRA TEDEN. I sjöarna GB03 GLAN, 4B HAMNARYDSSJÖN och Mö03 HARGSJÖN påvisades endast extremt höga halter vid botten (i Mö03 Hargsjön var dock halterna i ytvattnet på gränsen till extremt höga). Vid flera platser noterades hög turbiditet/grumlighet, ofta tillsammans med höga närsaltshalter. Vid följande stationer uppmättes en turbiditet som var >20 FNU: Mö03 HARGSJÖN, MS05 KRÖN, Åt07 SÖDRA TEDEN, Sö01 ASPLÅNGEN, Åt09 HÅCKLASJÖNS UTLOPP och Åt04 BÅTSJÖN. Sjöarna hade hög grumlighet i samband med mycket höga eller extremt höga halter av klorofyll.

Konduktiviteten var förhöjd vid Sö04 STORÅNS UTL (125 mS/m) och Gb08 LINDÖ (151 mS/m), sannolikt beror det på saltvattenpåverkan.

Kuststationerna provtogs i juli och augusti. Vid kusten uppmättes mycket höga fosforhalter i ytvattnet vid stationerna GB20 BRÅVIKEN Ö ESTERÖN samt GB07 HERSTABERG. Mycket höga fosforhalter förekom vid botten vid samtliga stationer i augusti och vid flertalet stationer i juli. Mycket höga kvävehalter i ytvattnet noterades endast i GB07 HERSTABERG.

Syretillståndet i bottenvattnet var lågt vid GB07 HERSTABERG, GB20 BRÅVIKEN Ö ESTERÖN, No01 ARKÖSUNDET, Va03 VALDERMARSVIKEN INRE och Va05 VALDERMARSVIKEN YTTRE. Mycket låg syrehalt noterades vid minst ett provtagningstillfälle, under juli och augusti, vid Sö06 SLÄTBAKEN, Sö13 TRÄNNÖFJÄRDEN, Sö14 HAFJÄRDEN och Va11 KAGGEBOFJÄRDEN.

Klorofyllhalten var mycket hög i både juli och augusti vid GB07 HERSTABERG och GB11 BRÅVIKEN PAMPUSFJÄRDEN, medan den var hög vid Sö06 SLÄTBAKEN i juli och vid Va05 VALDERMARSVIKEN YTTRE i augusti.

Metallhalterna var genomgående låga till mycket låga. Måttligt höga kopparhalter uppmättes dock i Li05 STÅNGÅN NYKVARN (juli), Fi07 DOVERNS UTLOPP (juli till och med september) och i Va07 BYNGARENS UTLOPP (augusti) samt i Sö04 STORÅNS UTLOPP (juli och september).

I övrigt uppmättes inga anmärkningsvärda resultat.

Här nedan kan man ladda ned resultatet i Excelformat: