Föreningsstämma 2022

Fredagen den 3 juni är det dags för 2022 års föreningsstämma
Stämmohandlingar kommer att läggas upp nedan efterhand som de färdigställs

Stämmohandlingar:

Dagordning Föreningsstämma 2022 (99.4 KiB)

Förslag Arbetsplan 2023 (133.8 KiB)

Budgetförslag 2023 (112.0 KiB)

Valberedningens Förslag (159.7 KiB)

Årsredovisning 2021 (2.3 MiB)

Revisionsberättelse (267.3 KiB)

Preliminärt Faktureringsunderlag 2023 (103.9 KiB)

Förslag På Valberedning (82.1 KiB)

MSV Förslag Vattenkraft 2022 JAKBER Ver 220603 Årsmöte (1.6 MiB)

 

 

KVARTALSRAPPORT 4 okt-dec 2021

OKTOBER – DECEMBER

Oktober präglades av förhållandevis normalt väder för årstiden. November bjöd på en kall avslutning och i december var temperaturen många dagar under minusstrecket även om mildare väder också svepte in då och då.

Grundvattennivåerna i både små och stora magasin vara mycket under eller under det normala i oktober. I små magasin ökade nivåerna till överlag under de normala till normala i slutet av december men var fortsatt mycket under de normala till under de normala i stora magasin.

Under kvartalet, oktober till och med december, provtogs samtliga stationer i rinnande vatten och kust inom avrinningsområdet samt tre stationer i sjöar.

Under kvartalet uppmättes extremt höga kvävehalter i Mö02 SKENAÅN (10 000 µg/l i nov). Extremt höga fosforhalter noterades i Li16 SVIESTADSÅN (140 µg/l i dec) och Sö04 STORÅNS UTLOPP (220 µg/l i nov).

Vid flera platser noterades hög turbiditet/grumlighet, ofta tillsammans med höga närsaltshalter. Den högsta turbiditeten uppmättes i Sö04 STORÅNS UTLOPP (130 FNU i nov) där även årets högst fosforhalt uppmättes, följt av Va12 VINDÅN (41 FNU i okt). Vid följande stationer uppmättes en turbiditet som var ≥ 30 FNU: Gb30 LJURA BÄCK och Sö12 STORÅN TÅBY.

Kuststationerna provtogs i oktober och december. Vid kusten uppmättes förhöja fosforhalter i ytvattnet vid någon av provtagningarna vid stationerna GB07 HERSTABERG, Sö06 SLÄTBAKEN, Sö13 TRÄNNÖFJÄRDEN och Va03 VALDEMARSVIKENS INRE. Den högsta fosforhalten i ytvattnet noterades i Sö06 SLÄTBAKEN (75 µg/l i dec). Den högsta fosforhalten i bottenvattnet noterades i oktober i Sö06 SLÄTBAKEN (260 µg/l) följt av Va08 ORREN (250 µg/l) och No01 ARKÖSUNDET (210 µg/l). Övriga fosforhalter i bottenvattnet var ≤ 84 µg/l.

De högsta kvävehalterna i ytvattnet noterades i oktober i GB07 HERSTABERG (810 µg/l) och Sö06 SLÄTBAKEN (800 µg/l).

Låg syrehalt (5,7 – 2,9 mg/l) vid kusten uppmättes i bottenvattnet vid No01 ARKÖSUNDET i oktober Mycket låg syrehalt noterades i Sö06 SLÄTBAKEN, Va03 VALDERMARSVIKEN INRE och Va08 ORREN, samtliga i oktober.

Metallhalterna var generellt låga till mycket låga. Måttligt höga kopparhalter uppmättes dock i Fi05 EMMAÅN, Fi07 DOVERNS UTLOPP och Va07 BYNGARENS UTLOPP i oktober och december. I Sö04 STORÅNS UTL uppmättes måttligt hög kopparhalt i november då även blyhalt var måttligt hög.

I övrigt uppmättes inga anmärkningsvärda resultat.

KVARTALSRAPPORT 4 Okt-dec 2021 (243.7 KiB)

KVARTALSRAPPORT 3 jul-sep

JULI – SEPTEMBER

Juli inledde med varmt och relativt torrt väder men slutet av månaden var sval och efterföljande augusti präglades av kyla och regn. I början av september kom sommarvärmen åter men avslutades med lägre temperaturer och en del nederbörd.

Grundvattennivåerna under kvartalet var överlag under de normala i stora magasin men under till nära de normala i små magasin.

Under kvartalet, juli till och med september, provtogs samtliga stationer inom avrinningsområdet (vattendrag, sjöar och kust). Det regniga vädret i augusti medförde att många sjöar var omblandade vid provtagningen i augusti.

De högsta ammoniumkvävehalterna under kvartalet uppmättes i 6 HAMNARYDSSJÖNS bottenvatten i augusti (2200 µg/l) följt av 6 SVARTÅN NEDSTR ANNEBERG (2100 µg/l i augusti). Inga kvävehalter överskred gränsen för extremt höga halter. Extremt höga fosforhalter uppmättes i vattendragen GB30 LJURA BÄCK och Åt09 HÅCKLASJÖNS UTLOPP samt i ytvattnet i sjöarna Sö01 ASPLÅNGEN och Åt07 SÖDRA TEDEN. Även bottenvattnet i sjöarna 4B HAMNARYDSSJÖN, Åt06 ÄRLÅNGEN och Sö01 ASPLÅNGEN påvisades extremt höga fosforhalter.

Vid flera platser noterades hög turbiditet/grumlighet, ibland tillsammans med höga närsalthalter. Vid följande stationer i rinnande vatten uppmättes en turbiditet som var >20 FNU: Mo09 HÄTTORPSÅN, Åt07 SÖDRA TEDEN och GB30 LJURA BÄCK. Vissa sjöar hade hög grumlighet i samband med mycket höga eller extremt höga halter av klorofyll.

Konduktiviteten var förhöjd i Gb08 LINDÖ (130 mS/m) i augusti, stationen är kraftigt saltvattenpåverkad.

Syrefria eller nästan syrefria förhållanden uppmättes i bottenvattnet i flera sjöar: 4B HAMNARYDSSJÖN, 606 NOEN, 36 SOMMEN NORDÖSTRA, MS30 BODASJÖN, MS22 ÖREN, KS02 KISASJÖN NORRA DELEN, Li21 JÄRNLUNDEN, Åt06 ÄRLÅNGEN, Fi11 NÄFSSJÖN, Fi12 DOVERN CENTRALA DELEN och GB03 GLAN.

Kuststationerna provtogs i juli och augusti. Vid kusten uppmättes mycket höga fosforhalter i ytvattnet vid stationerna GB07 HERSTABERG, GB11 BRÅVIKEN PAMPUSFJÄRDEN, No01 ARKÖSUNDET, Sö13 TRÄNNÖFJÄRDEN, Sö14 HAFJÄRDEN, Va03 VALDERMARSVIKEN INRE och Va05 VALDERMARSVIKEN YTTRE. Mycket höga fosforhalter förekom vid botten vid samtliga stationer i augusti och vid flertalet stationer i juli. Undantag var VA10 ÅLÖSUNDET där fosforhalten var hög i augusti.  Mycket höga kvävehalter i ytvattnet uppmättes i GB07 HERSTABERG, GB11 BRÅVIKEN PAMPUSFJÄRDEN, GB20 BRÅVIKEN Ö ESTERÖN, No01 ARKÖSUNDET, Sö06 SLÄTBAKEN, Sö13 TRÄNNÖFJÄRDEN och Va11 KAGGEBOFJÄRDEN.

Syretillståndet i bottenvattnet var lågt i GB11 BRÅVIKEN PAMPUSFJÄRDEN, GB20 BRÅVIKEN Ö ESTERÖN, GB16 BRÅVIKEN Ö LÖNÖ och No01 ARKÖSUNDET. Mycket låg syrehalt noterades vid minst ett provtagningstillfälle under juli och augusti vid GB07 HERSTABERG, Sö06 SLÄTBAKEN, Sö13 TRÄNNÖFJÄRDEN, Sö14 HAFJÄRDEN, Va03 VALDERMARSVIKEN INRE, Va08 ORREN och Va11 KAGGEBOFJÄRDEN.

Klorofyllhalten var mycket hög i juli och/eller i augusti i samtliga stationer. Med några undantag var klorofyllhalterna högre i augusti jämfört med i juli då augusti präglades av mer ostadigt och svalare väder.

Metallhalterna var genomgående låga till mycket låga. Måttligt höga kopparhalter uppmättes dock i Fi07 DOVERNS UTLOPP, Va07 BYNGARENS UTLOPP samt i Sö04 STORÅNS UTLOPP.

I övrigt uppmättes inga anmärkningsvärda resultat.

Kvartalsrapport 3 Jul-sep 2021 (234.0 KiB)

Föreningsstämma 2021

Fredagen den 4 juni är det dags för 2021 års föreningsstämma
Stämmohandlingar kommer att läggas upp nedan efterhand som de färdigställs

Stämmohandlingar:

Årsredovisning 2020 (2.3 MiB)

Revisionsberättelse (303.4 KiB)

Förslag till budget 2022 (424.9 KiB)

Preliminärt faktureringsunderlag 2022 (198.2 KiB)

Valberedningens förslag (412.8 KiB)

Förslag till valberedning (246.2 KiB)

Förslag på arbetsplan 2022 (360.2 KiB)

Medlemslista 2020-12-31 (199.9 KiB)

Presentation och dagordning för mötet:

Årsmöte 2021 (708.7 KiB)

Dagordning Föreningsstämma (34.5 KiB)

Extra föreningsstämma 11 september

Vid föreningsstämman den 12 juni beslutades att en extra föreningsstämma ska hållas den 11 september för att fastställa en uppdaterad fördelning av vattendragskontrollavgifterna.

Kallelse till extra föreningsstämma har skickats ut den 19 augusti.

Här finns dagordning för stämman

Dagordning (34.5 KiB)

Här finns styrelsens förslag på uppdaterad fördelning av vattendragskontrollavgifterna

Förslag uppdatering andelsfördelning (446.5 KiB)

Grön markering= sänkt vattendragskontrollavgift enligt förslaget

Röd markering= höjd vattendragskontrollavgift enligt förslaget

Ingen färgmarkering= ingen förändring av antalet andelar

Förslaget på uppdaterad fördelning av vattendragskontrollavgifterna har uppdaterats senast 2020-09-09

Föreningsstämma 2020

Fredagen den 12 juni är det dags för förbundets föreningsstämma.

Stämman hålls i år på skype.

Kallelse till förbundets medlemmar har skickats ut den 19 maj. Nedan finns övriga stämmohandlingar

Stämmohandlingar:

Förslag på tillägg i stadgarna (16.3 KiB)

Förslag arbetsplan 2021 (158.5 KiB)

Budgetförslag 2021 (13.5 KiB)

Valberedningens Förslag (427.4 KiB)

årsredovisning (2.3 MiB)

Revisionsberättelse (300.5 KiB)

Medlemslista 2019-12-31 (440.8 KiB)

Styrelsen föreslår att frågan om andelsfördelning hänskjuts till det extra årsmötet den 11 september på Tekniska Verken

 

Använd formuläret nedan om du vill poströsta inför stämman, För att poströsten ska räknas behöver den vara sekretariatet tillhanda senast den 11 juni.

Formulär Poströstning (39.8 KiB)

 

Här finns dagordning och presentation för föreningsstämman

Dagordning (35.0 KiB)

presentation föreningsstämma (1.3 MiB)