KVARTALSRAPPORT 1, Jan-Mars 2017

KVARTALSRAPPORT 1, Januari-Mars 2017

Vintermånaderna januari och februari var varma för årstiden och någon period med riktigt kallt väder blev det aldrig i avrinningsområdet. Även mars var ovanligt varm och värmerekord slogs på flera platser i den södra halvan av Sverige. Under hela kvartalet, januari-mars, föll det mindre nederbörd än normalt. Detta gjorde att grundvattennivåerna fortsatte att vara under eller mycket under de normala i hela området. Grundvattenbildning sker framförallt under den kalla årstiden när avdunstningen och upptaget från växter är liten, men ingen större påfyllnad av grundvattenmagasinen skedde under årets första kvartal. Vattennivån i Vättern var i mars månad 3 dm under medelvattennivån för månaden och endast 5 cm över det rekordlåga värdet som uppmättes år 1976.

Under kvartalet januari t.o.m. mars provtogs samtliga stationer i rinnande vatten och kust med avseende på vattenkemi samt ett antal sjöar. Vinterns isar var oberäkneliga och vid kusten provtogs endast stationerna Sö14 HAFJÄRDEN, Va03 VALDEMARSVIKEN INRE, Va08 ORREN och Va11 KAGGEBOFJÄRDEN från is medan övriga provtogs från båt i februari eller mars.

De högst halterna av näringsämnena kväve och fosfor uppmätte generellt i mars då vädret var mildare och det generellt föll mer nederbörd samt förekom en viss snösmältning.  Speciellt hög var kvävehalten i Mö02 SKENAÅN där den bedömdes som extremt hög (10 000 µg/l). Extremt höga fosforhalter noterades i GB30 LJURA BÄCK, sjön SÖ01 ASPLÅNGEN (både vid ytan och vid botten) samt i Sö04 STORÅNS UTLOPP. Förhöjda närsaltshalter vid flera av provplatserna i rinnande vatten under denna del av året kan förklaras av att jordbruksmarker ligger blottade, vilket leder till ökat näringsläckage vid större regnmängder eller snösmältning. Vid flera platser noterades hög turbiditet/grumlighet, ofta tillsammans med höga närsaltshalter. Vid följande stationer uppmättes en turbiditet som var >20 FNU, 902 LILLÅN, Li17 KAPELLÅN, Gb30 LJURA BÄCK, SÖ12 STORÅN TÅBY, SÖ02 STORÅN BROKVARN, SÖ03 HÄLLAÅN ochSö04 STORÅNS UTLOPP.

Vid kusten uppmättes mycket höga fosforhalter i ytvattnet vid flera stationer. Detta gällde samtliga stationer i Bråviken (GB11, GB20 och GB16), SÖ06 SLÄTBAKEN samt i Valdermarsviken (VA03 och VA05). Mycket höga kvävehalter i ytvattnet noterades i SÖ06 SLÄTBAKEN.

Syretillståndet i bottenvattnet vid kusten var tillfredsställande, undantaget Va08 ORREN där halten bedömdes som låg (5,0 mg/l).

Metallhalterna var genomgående låga till mycket låga. Måttligt höga kopparhalter uppmättes dock i Fi07 DOVERNS UTLOPP, Va07 BYNGARENS UTLOPP och Sö04 STORÅNS UTLOPP. Måttligt hög blyhalt förekom i Sö04 STORÅNS UTLOPP i mars, liksom måttligt hög zinkhalt i Åt09 HÅCKLASJÖNS UTLOPP.

I övrigt uppmättes inga anmärkningsvärda resultat.

 

Här nedan kan man ladda ned alla data i excelformat:

[wpfilebase tag=file id=511 tpl=thumbnail /]

Posted in Kvartalsrapporter.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *