KVARTALSRAPPORT 2, April-Juni 2017

Kvartalsrapport 2, April-Juni 2017

Under våren kom det fortsatt ovanligt lite nederbörd i huvuddelen av avrinningsområdet och grundvattennivåerna var generellt mycket under de normala. April inleddes med varmt väder men avslutades med lägre temperaturer än normalt. Det kyliga vädret fortsatte en bit in i maj, månaden avslutades dock med ovanligt höga temperaturer för årstiden. Nederbörd kom så äntligen i juni, men inte tillräckligt för att i någon större utsträckning påverka flöden eller de fortsatt låga grundvattennivåerna, som generellt var under eller mycket under de normala, i avrinningsområdet.

Under kvartalet april till och med juni provtogs samtliga stationer i rinnande vatten och kust (juni) med avseende på vattenkemi samt ett antal sjöar.

Våren präglas vanligtvis av minskande närsalter i samband med att tillväxtsäsongen börjar och växter och plankton tar upp kväve och fosfor. De högsta halterna av näringsämnena kväve och fosfor uppmätte generellt i juni. Orsaken var sannolikt att det föll mera nederbörd under juni vilket förde med sig partiklar och där med näringsämnen ner i vattendragen. Vid flera stationer var även turbiditeten och/eller absorbansen förhöjd, vilket också indikerar avrinning från omgivande marker.

Extremt höga fosforhalter uppmättes under kvartalet i Li17 KAPELLÅN, Li16 SVIESTADSÅN, Sö12 STORÅN TÅBY, Sö02 STORÅN BROKVARN, SÖ03 HÄLLAÅN och SÖ04 STORÅNS UTLOPP. Vid dessa stationer var kvävehalten genomgående mycket hög och vid flertalet stationer bedömdes vattnet med avseende på turbiditet och oftast även absorbans som starkt färgat. Starkt färgat vatten noterades även vid följande stationer någon gång under kvartalet: Öd01 DISEVIDÅN, 306 NEDSTRÖMS SJÖALYCKESJÖN, 28 SVARTÅN NEDSTRÖMS SÄBYSJÖN, Li14 LILLÅN, Li13 SVARTÅN SVARTÅFORS, MS07 STÅNGÅN VERVELÅN, Mo08 OMMENS UTLOPP, Mo09 HÄTTORPSÅN, Fi04 HÄLLESTADÅN, Gb30 LJURA BÄCK, Va07 BYNGARNS UTLOPP, Sö11 STROLÅNGENS UTLOPP, Åt09 HÅCKLASJÖNS UTLOPP och Va12 VINDÅN. Stationerna i den södra delen inom Motala ströms sydvästra vattenråd präglas av skogmark och tillförseln av humusämnen (svårnedbrytbart organiskt material) till vattendragen är stor vilket är en förklaring till färgat vatten i området (till exempel stationerna 306 NEDSTRÖMS SJÖALYCKESJÖN och 28 SVARTÅN NEDSTRÖMS SÄBYSJÖN).

Den högsta kvävehalten som uppmättes i avrinningsområdet under kvartalet var i Mö02 SKENAÅN i april (6400 µg/l) vilken bedömdes som extremt hög. Extremt hög kvävehalt uppmättes vid samma punkt även i mars (10 000 µg/l) medan halten var lägre i maj och juni 1000 µg/l respektive 750 µg/l. Extremt hög kvävehalt uppmättes inte vid någon annan station under kvartalet. Mycket hög kvävehalt uppmättes dock vid ett antal stationer i området. De högsta halterna noterades i Li13 SVARTÅN, SVARTÅFORS (4100 µg/l), Li17 KAPELLÅN (3900 µg/l), Li14 LILLÅN (3800 µg/l), Li16 SVIESTADSÅN (3400 µg/l) och Sö03 HÄLLAÅN (3200 och 3700 µg/l).

Kuststationerna provtogs i juni. Mycket höga fosforhalter uppmättes i flera stationers bottenvatten GB11 BRÅVIKEN PAMPUSFJÄRDEN, GB20 BRÅVIKEN Ö ESTERÖN, No01 ARKÖSUNDET, Sö06 SLÄTBAKEN, Sö13 TRÄNNÖFJÄRDEN, Va03 VALDERMARSVIKEN INRE och Va08 ORREN (40 m och botten). Högst var halten bottenvattnet i Va08 ORREN, 170 µg/l. Även kvävehalten var förhöjd i bottenvattnet i Va08 ORREN (450 µg/l) och bedömdes som mycket hög.

Syretillståndet i bottenvattnet vid kusten var tillfredsställande (≥ 7,2 mg/l), undantaget Va08 ORREN där halten bedömdes som mycket låg vid 60 m.

Metallhalterna var övervägande låga till mycket låga. Måttligt hög halt av kadmium uppmättes dock i MS21 VERVELÅN, av koppar i Li05 STÅNGÅN NYKVARN, Fi07 DOVERNS UTLOPP, Va07 BYNGARENS UTLOPP, Sö04 STORÅNS UTLOPP och Åt09 HÅCKLASJÖNS UTLOPP. Måttligt hög blyhalt förekom i Sö04 STORÅNS UTLOPP, liksom måttligt hög zinkhalt i Åt09 HÅCKLASJÖNS UTLOPP.

I övrigt uppmättes inga anmärkningsvärda resultat.

Här nedan kan man ladda ned data i excelformat:

[wpfilebase tag=file id=529 tpl=thumbnail /]

Posted in Kvartalsrapporter.