KVARTALSRAPPORT 3, Juli-September 2017

Kvartalsrapport 3, Juli-September 2017

Det ovanligt torra vädret som dominerat under det senaste året, vilket resulterat i låga grundvattennivåer och flöden, fick äntligen ett slut under augusti då det föll en del nederbörd i Motala Ströms avrinningsområde. Även september bjöd på välbehövligt regn som bidrog till att grundvattennivåer och flöden steg. Temperaturen under kvartalet, med sommarmånaderna juli och augusti, var förhållandevis låg och inga längre perioder med riktigt högtrycksbetonat väder förekom. Lågtrycken fortsatte även in i september som dock avslutades med ett starkt högtryck.

Under kvartalet, juli till och med september, provtogs samtliga stationer inom avrinningsområdet (vattendrag, sjöar och kust).

Under sommaren brukar närsaltshalterna vara förhållandevis låga då det är mitt i växtsäsongen och avrinning från omgivande marker är liten vid nederbörd. Extremt hög kvävehalt uppmättes dock i 6 SVARTÅN NEDSTRÖMS ANNEBERG, 6900 µg/l. Totalkvävehalten utgjordes till största delen av ammoniumkväve vilket indikerar utsläpp av avloppsvatten. Även konduktiviteten var högre än vanligt vilket också är en indikation på utsläpp av avloppsvatten som vanligtvis har en hög salthalt.

Extremt höga fosforhalter uppmättes vid några stationer under kvartalet: Mö03 HARGSJÖN, Åt07 SÖDRA TEDEN, Sö01 ASPLÅNGEN, och Sö02 STORÅN BROKVARN. I Mö03 HARGSJÖN och Åt07 SÖDRA TEDEN uppmättes samtidigt kraftigt förhöjda klorofyllhalter (mycket höga halter). Mycket höga klorofyllhalter noterades även i Åt04 BÅTSJÖN och 26 SÄBYSJÖN.

I flera sjöar noterades syrefria förhållanden i bottenvattnet i augusti: 4B HAMNARYDSSJÖN, 36 SOMMEN NORDVÄST, MS30 BODASJÖN, MS22 ÖREN, KS02 KISASJÖN NORRA DELEN, Li21 JÄRNLUNDEN, Mo10 STORA VÄNSTERN och Fi11 NÄFSSJÖN.

Konduktiviteten i Sö04 STORÅNA UTLOPP i augusti var kraftigt förhöjd jämfört med normalt. Rådatakolla har gjort men inga felaktigheter upptäckts.

Kuststationerna provtogs i juli och augusti. Mycket höga fosforhalter i ytvattnet uppmättes i två av stationerna i Bråviken, GB11 PAMPUSFJÄRDEN och GB20 ÖSTRA ESTERÖN, i augusti. I juli var halterna höga vid dessa två stationer samt även i GB16 BRÅVIKEN Ö LÖNÖ (juli och augusti), No01 ARKÖSUNDET (augusti), Sö06 SLÄTBAKEN (augusti), Sö13 TRÄNNÖFJÄRDEN (juli och augusti). Mycket höga kvävehalter i ytvattnet uppmättes i Sö06 SLÄTBAKEN i både juli och augusti.

Året präglades inte av några omfattande algblomningar men mycket höga klorofyllhalter uppmättes i Gb11 BRÅVIKEN PAMPUSFJÄRDEN (augusti) och SÖ06 SLÄTBAKEN (juli och augusti).

En viss ökning av fosforhalten i bottenvattnet jämfört med i ytvattnet observerades för flertalet stationer men en kraftig ökning av fosforhalten, vilket indikerar läckage från sedimentet, noterades i Sö06 SLÄTBAKEN (framförallt i augusti), Sö13 TRÄNNÖFJÄRDEN (framförallt i augusti) och Va08 ORREN (juli och augusti). Vid dessa stationer och provtagningstillfällen noterades även mycket låg syrehalt vilket ger förutsättningar för att bunden fosfor kan släppa från sedimentet.

Metallhalterna var övervägande låga till mycket låga. Måttligt hög halt av koppar uppmättes dock i Li05 STÅNGÅN NYKVARN, Fi05 EMMAÅN, Fi07 DOVERNS UTLOPP, Va07 BYNGARENS UTLOPP, Sö04 STORÅNS UTLOPP och Åt09 HÅCKLASJÖNS UTLOPP. Måttligt hög kadmium- och zinkhalt förekom i Åt09 HÅCKLASJÖNS UTLOPP.

I övrigt uppmättes inga anmärkningsvärda resultat.

Här nedan kan man ladda ned data i excelformat:

[wpfilebase tag=file id=530 tpl=thumbnail /]

Posted in Kvartalsrapporter.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *