KVARTALSRAPPORT 4, Okt-Dec 2017

Kvartalsrapport 4, Oktober-December 2017

Efter det torra väder som dominerat under det senaste året, vilket resulterat i låga grundvattennivåer och flöden, så var nederbörden högre än normalt i Motala Ströms avrinningsområde under hela perioden (okt-dec) och det lede till höga flöden i flera vattendrag där  vattnet bräddade utanför vattendragets fåra. Temperaturen under kvartalet var något högre än normalt (1961-1990).

Under kvartalet oktober t.o.m. december provtogs samtliga stationer i rinnande vatten och kust med avseende på vattenkemi samt ett fåtal sjöar.

Under hösten/vintern brukar närsaltshalterna vara högre än under sommaren då det är mindre växtlighet och avrinning från omgivande marker är stor vid nederbörd. Extremt hög kvävehalt uppmättes dock endast i Öd 01 DISEVIDÅN och Mö02 SKENAÅN. Totalkvävehalten utgjordes till största delen av nitrat och nitritkväve. I samband med de extremt höga kvävehalterna var det även starkt grumligt vatten och mycket höga fosforhalter, vilket indikerar erosion från omgivande marker.  I fler av vattenförekomsterna var det starkt grumligt  vatten under detta kvartal och det var även starkt färgat vatten och mycket hög halt av organiskt material (TOC) vid flera provpunkter, vilket visar på erosionspåverkan pga av stor markavrinning.

Extremt höga fosforhalter uppmättes vid några stationer under kvartalet: Li16 SVIESTADSÅN (okt), Li 13 SVARTÅN SVARTÅFORS (nov), Li14 LILLÅN (nov och dec), 616 LILLÅN (dec), Li17 KAPELLÅN (dec), GB30 LJURA BÄCK (dec) och Sö04 STORÅNS UTLOPP (nov och dec).  I Li15 ROXEN var det under december starkt grumligt och höga klorofyllhalter.

Det var goda syreförhållanden (>7 mg/l) i alla sjöar och huvuddelen av vattendragen, dock noterades svagt syretillstånd i Li16 SVIESTADSÅN under oktober.

Kuststationerna provtogs i oktober och december. Syretillståndet i bottenvattnet vid kusten var generellt tillfredsställande. Undantaget var syrehalten i Va11 KAGGEBOFJÄRDEN (okt), Va05 VALDEMARSVIKEN YTTRE (okt),  Va03 VALDEMARSVIKEN INRE botten och 10m (okt), Sö06 SLÄTBAKEN där det var syrefritt till nästan syrefritt. Syrehalterna var dock åter tillfredställande i december efter höstomblandningen. Även i Va08 ORREN uppmättes mycket låga syrehalter i oktober och december. På grund av djupet på > 60 m hade det ännu inte skett någon omblandning, och där med syresättning, av bottenvattnet i december. Speciellt vid Sö06 SLÄTBAKEN och Va08 ORREN förekom samtidigt förhöjda fosforhalter i bottenvattnet (Sö06: 420 µg/l (okt), Va08: 220 µg/l (okt) respektive 310 µg/l (dec)) jämfört med i ytan (Sö06: 49 µg/l (okt), Va08: 22 µg/l (okt) respektive 31 µg/l (dec)) vilket indikerar fosforläckage från sedimentet orsakat av låga syrehalter.

För Va03 VALDEMARSVIKEN INRE var TOC under december  orimligt högt (6100 mg/l). Omkoll har verifierat analysvärdet, vilket tyder på att det inte var ett analysfel. Men eftersom värdet avviker så mycket från de normala halterna  kommer det att plockats bort vid beräkning av medelvärdet (som bedömningen utgår ifrån) inte ska bli orimligt högt. Analyssvaret kan vara korrekt och avspegla ett utsläpp av kolväten i vattnet eller så har det skett något vid analysen så värdet ej är korrekt.

Metallhalterna var övervägande låga till mycket låga. Måttligt hög halt av koppar uppmättes dock i Fi05 EMMAÅN, Fi07 DOVERNS UTLOPP, Va07 BYNGARENS UTLOPP, Sö04 STORÅNS UTLOPP och Li13 SVARTÅN SVARTÅFORS. Måttligt hög kadmium- och zinkhalt förekom i Åt09 HÅCKLASJÖNS UTLOPP. I  Sö04 STORÅNS UTLOPP var det höga halter av bly samt måttligt höga halter av krom och zink under november. I Sö04 STORÅNS UTLOPP och Li13 SVARTÅN SVARTÅFORS var det även måttligt höga halter av bly i december.

I övrigt uppmättes inga anmärkningsvärda resultat.

Här nedan kan man ladda ned data i excelformat:

[wpfilebase tag=file id=537 tpl=thumbnail /]

Posted in Kvartalsrapporter.