KVARTALSRAPPORT 1, Jan-Mars 2018

Kvartalsrapport 1, Jan-Mars 2018

Vintermånaderna januari och februari var varma för årstiden och någon period med riktigt kallt väder blev det aldrig i avrinningsområdet. Även mars var ovanligt varm. Under hela kvartalet, januari-mars, föll det större nederbörd än normalt i Målilla. I övriga delar var det större nederbörd än normalt under januari men mindre under mars. Detta gjorde att grundvattennivåerna var nära det normala under januari och februari och något högre under mars Grundvattenbildning sker framförallt under den kalla årstiden när avdunstningen och upptaget från växter är liten.

Under kvartalet januari t.o.m. mars provtogs samtliga stationer i rinnande vatten och kust med avseende på vattenkemi samt ett antal sjöar. Vinterns isar var oberäkneliga och vid kusten gick det inte att ta prov vid GB16 BRÅVIKEN Ö LÖNÖ (trots upprepade försök) och vid VA11 KAGGEBOFJÄRDEN kunde man inte ta sig ut hela vägen till provpunken.

De högst halterna av näringsämnena kväve och fosfor uppmätte generellt i januari då vädret var mildare och det generellt föll mer nederbörd.  Speciellt hög var kvävehalten i Mö02 SKENAÅN där den bedömdes som extremt hög (9 400 µg/l). Extremt höga fosforhalter noterades i sjön SÖ01 ASPLÅNGEN (både vid ytan och vid botten), SÖ02 STORÅN BROKVARN samt i Sö04 STORÅNS UTLOPP. Förhöjda närsaltshalter vid flera av provplatserna i rinnande vatten under denna del av året kan förklaras av att jordbruksmarker ligger blottade, vilket leder till ökat näringsläckage vid större regnmängder eller snösmältning. Vid flera platser noterades hög turbiditet/grumlighet, ofta tillsammans med höga närsaltshalter. Vid följande stationer uppmättes en turbiditet som var >20 FNU, GB30 LJURA BÄCK,  SÖ01 ASPLÅNGEN, SÖ02 STORÅN BROKVARN, SÖ03 HÄLLAÅN ochSö04 STORÅNS UTLOPP, SÖ11 STROLÅNGEN UTLOPP.

Vid kusten uppmättes mycket höga fosforhalter i ytvattnet vid flera stationer. Detta gällde stationerna SÖ06 SLÄTBAKEN, SÖ13 TRÄNNÖFJÄRDEN samt i Valdermarsviken (VA03 och VA05). Mycket höga kvävehalter i ytvattnet noterades i SÖ06 SLÄTBAKEN, SÖ13 TRÄNNÖFJÄRDEN, VA11 KAGGEBOFJÄRDEN samt GB11 PAMPUSFJÄRDEN och GB20 Ö ESTERÖN i Bråviken.

Halten av ammoniumkväve var mycket hög  vid botten i VA08 ORREN.

Metallhalterna var genomgående låga till mycket låga. Måttligt höga kopparhalter uppmättes dock i Sö04 STORÅNS UTLOPP under januari och februari. Måttligt hög blyhalt förekom även i Sö04 STORÅNS UTLOPP under hela kvartalet.

I övrigt uppmättes inga anmärkningsvärda resultat.

Här nedan kan man ladda ned data i excelformat:

[wpfilebase tag=file id=545 tpl=thumbnail /]

Posted in Kvartalsrapporter.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *