KVARTALSRAPPORT 1, Jan-Mars 2019

Kvartalsrapport 1, Jan-Mars 2019

Under vintermånaderna januari och första halvan av februari var temperaturen förhållandevis normala för området. I slutet av februari tog dock vintern abrupt slut då det blev ovanligt varmt för årstiden och på flera platser runt om i Sverige slogs temperaturrekord. Nederbörden var relativt normal under januari och februari medan mars var ovanligt nederbördsrik. Grundvattennivåerna var i mitten av mars över de normal i hela avrinningsområdet.

Under kvartalet januari t.o.m. mars provtogs samtliga stationer i rinnande vatten och kust med avseende på vattenkemi samt ett antal sjöar. Vid kusten provtogs åtta stationer från is och fem från båt i februari. SÖ14 HAFJÄRDEN provtogs ca 1,5 km från ordinarie punkt då det inte gick att komma närmare med båt på grund av is. Samtliga sjöar kunde provtas från is, undantaget Bo01 SOMMEN som provtogs först i april på grund av dålig/oberäknelig is. Från och med år 2019 provtas GB07 HERSTABERG som en kustpunkt och inte som vattendrag på grund av hög salthalt. Li17 KAPELLÅN har flyttas ca 1,5 km uppströms tidigare provpunkt då den punkten ofta var igenväxt vilket gjorde att prov inte kunde tas.

De högst halterna av näringsämnena kväve och fosfor uppmätte generellt i slutet av februari och i mars då vädret var mildare och det föll mer nederbörd samt förekom snösmältning på flera platser i februari. Speciellt hög var kvävehalten i Mö02 SKENAÅN där den bedömdes som extremt hög (16 000 µg/l i februari och 21 000 µg/l i mars). Extremt höga halter noterades även i Öd01 DISEVIDÅN, Vd01 TÅKERNS UTLOPP, Li17 KAPELLÅN, Li14 LILLÅN och SÖ04 STORÅNS UTL. Extremt höga fosforhalter noterades i Sö04 STORÅNS UTLOPP och i sjön SÖ01 ASPLÅNGEN (både vid ytan och vid botten). Förhöjda närsaltshalter vid flera av provplatserna i rinnande vatten under denna del av året kan förklaras av att jordbruksmarker ligger blottade, vilket leder till ökat näringsläckage vid större regnmängder eller snösmältning. Vid flera platser noterades hög turbiditet/grumlighet, ofta tillsammans med höga närsaltshalter. Den högsta turbiditeten uppmättes i mars i Sö04 STORÅNS UTL (150 FNU). Vid följande stationer uppmättes en turbiditet som var >20 FNU: Li17 KAPELLÅN, Li14 LILLÅN (februari), Gb30 LJURA BÄCK, Sö12 STORÅN TÅBY, Sö01 ASPLÅNGEN (yta och botten) och Va12 VINDÅN.

Vid kusten uppmättes mycket höga fosforhalter i ytvattnet vid flera stationer. Detta gällde den nya punkten GB07 HERSTABERG, SÖ06 SLÄTBAKEN, Sö13 TRÄNNÖFJÄRDEN och Va03 VALDERMARSVIKEN INRE. Mycket höga kvävehalter i ytvattnet noterades i samma punkter som ovan samt även i Va11 KAGGEBOFJÄRDEN. Syretillståndet i bottenvattnet vid kusten var tillfredsställande vid samtliga stationer.

Metallhalterna var vid flertalet platser låga till mycket låga. Måttligt hög kopparhalt uppmättes dock i Fi05 EMMAÅN, Fi07 DOVERNS UTLOPP, Va07 BYNGARENS UTLOPP och Sö04 STORÅNS UTLOPP (mars). Måttligt hög blyhalt förekom i Sö04 STORÅNS UTLOPP (mars), liksom måttligt hög zinkhalt i Va07 BYNGARENS UTLOPP och Åt09 HÅCKLASJÖNS UTLOPP.

I övrigt uppmättes inga anmärkningsvärda resultat.

Här nedan kan man ladda ned data i Excelformat:

[wpfilebase tag=file id=601 tpl=thumbnail /]

Posted in Kvartalsrapporter.