KVARTALSRAPPORT 2, April-Juni 2018

Kvartalsrapport 2, April-Juni 2018

Alla tre månaderna var varma för årstiden och någon period med riktigt kallt väder blev det aldrig i avrinningsområdet. Under hela kvartalet, april-juni, föll det mindre nederbörd än normalt i Målilla. I Norrköping och Harstena var det större nederbörd än normalt eller lika stor som normalt under april men mindre under maj och juni. Medan nederbörden i Linköping var större under april och juni. Detta gjorde att grundvattennivåerna var nära det normala  i huvuddelen av området (i den norra delen var det under det normala) under april. Under maj och juni var det istället huvudsakligen under det normala men nära det normala i de södra delarna. Grundvattenbildning sker framförallt under den kalla årstiden när avdunstningen och upptaget från växter är liten.

Under kvartalet april t.o.m. juni provtogs samtliga stationer i rinnande vatten och kust med avseende på vattenkemi samt ett antal sjöar.

De högst halterna av näringsämnena kväve och fosfor uppmättes generellt i april respektive juni.  Det förekom inte några extremt höga kvävehalter under denna period. Extremt höga fosforhalter noterades dock i Li14 LILLÅN under april och maj, Li16 SVIESTADSÅN under juni, GB30 LJURA BÄCK under april samt  i Sö04 STORÅNS UTLOPP under hela perioden. Förhöjda närsaltshalter vid flera av provplatserna i rinnande vatten under denna del av året kan förklaras av markerosion och markavrinning, vilket leder till ökat näringsläckage vid större regnmängder. Vid flera platser noterades hög turbiditet/grumlighet, ofta tillsammans med höga närsaltshalter. Vid följande stationer uppmättes en turbiditet som var >20 FNU: 306 NEDSTRÖMS SJÖALYCKESJÖN, Li17 KAPELLÅN, Li14 LILLÅN, Li16 SVIESTADSÅN,  GB30 LJURA BÄCK,  Va12 VINDÅN, SÖ02 STORÅN BROKVARN, SÖ12 STORÅN TOBY, SÖ03 HÄLLAÅN och Sö04 STORÅNS UTLOPP. I Li16 SVIESTADSÅN var det syrefattigt tillstånd under juni

Kuststationerna provtogs i juni. Vid kusten uppmättes höga fosforhalter i ytvattnet vid två stationer, GB11 BRÅVIKEN PAMPUSFJÄRDEN och SÖ06 SLÄTBAKEN. Mycket höga fosforhalter förekom endast vid botten vid några stationer. Mycket höga kvävehalter i ytvattnet noterades i SÖ06 SLÄTBAKEN samt GB11 PAMPUSFJÄRDEN och GB20 Ö ESTERÖN i Bråviken.

Syretillståndet i bottenvattnet vid kusten var i huvudsak tillfredsställande (≥ 7,2 mg/l), undantaget GB16 BRÅVIKEN Ö LÖNÖ vid 10 m och SÖ14 HAFJÄRDEN vid botten där halten var mycket låg samt Va08 ORREN vid botten  där halten var på gränsen mellan låg och mycket låg .

Metallhalterna var genomgående låga till mycket låga. Måttligt höga kopparhalter uppmättes dock i Fi05 EMMAÅN under juni, Fi07 DOVERNS UTLOPP under maj och juni samt i Va07 BYNGARENS UTLOPP, Åt09 HÅCKLASJÖNS UTLOPP och Sö04 STORÅNS UTLOPP under april och juni. Måttligt hög blyhalt förekom även i Sö04 STORÅNS UTLOPP under hela kvartalet samt måttligt hög halt av zink under april i Åt09 HÅCKLASJÖNS UTLOPP.

I övrigt uppmättes inga anmärkningsvärda resultat.

Här nedan kan man ladda ned data i Excelformat:

[wpfilebase tag=file id=560 tpl=thumbnail /]

Posted in Kvartalsrapporter.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *