KVARTALSRAPPORT 3, Juli-Sept 2018

Kvartalsrapport 3, Juli-September 2018

Alla tre månaderna var varma för årstiden och någon period med riktigt kallt väder blev det aldrig i avrinningsområdet. Under juli och september föll det mindre nederbörd än normalt vid alla mätstationer men under augusti föll det däremot mer än normalt. Grundvattennivåerna var nära det normala  i huvuddelen av området (i den norra delen var det under det normala) under juli. Under augusti och september var det istället under det normala.

Under kvartalet, juli till och med september, provtogs samtliga stationer inom avrinningsområdet (vattendrag, sjöar och kust).

De högst halterna av näringsämnena kväve och fosfor uppmättes generellt i augusti och september.  Det förekom endast extremt höga kvävehalter vid 6 SVARTÅN NEDSTRÖMS ANNEBERG under augusti denna period. Detta i samband med mycket höga halter av ammoniumkväve samt förhöjda halter av alkalinitet, konduktivitet (ledningsförmåga) och pH-värde indikerar utsläppspåverkan från avloppsreningsverket som tillsammans med ett lågt flöde bidragit till höga koncentrationer. Extremt höga fosforhalter noterades under augusti i vattendragen Li14 LILLÅN, Li16 SVIESTADSÅN, GB30 LJURA BÄCK och Åt09 HÅCKLASJÖNS UTLOPP samt  i sjöarna Sö01 ASPLÅNGEN, Åt07 SÖDRA TEDEN och Mö03 HARGSJÖN. I sjöarna Åt06 ÄRLÅNGEN, KS02 KISASJÖN NORRA DELEN och 4B HAMNARYDSSJÖN var endast extremt höga halter vid botten och det i samband med syrefritt tillstånd, vilket indikerar viss internbelastning. Även vid flera av de andra sjöarna var det syrefritt vid botten. Vid flera platser noterades hög turbiditet/grumlighet, ofta tillsammans med höga närsaltshalter. Vid följande stationer uppmättes en turbiditet som var >20 FNU: 306 NEDSTRÖMS SJÖALYCKESJÖN, Mö03 HARGSJÖN, MS05 KRÖN, Åt07 SÖDRA TEDEN, Li11 ROXENS UTLOPP,  GB30 LJURA BÄCK, Sö01 ASPLÅNGEN, Sö04 STORÅNS UTLOPP, Åt09 HÅCKLASJÖNS UTLOPP, Åt04 BÅTSJÖN och Va12 VINDÅN. Sjöarna hade hög grumlighet i samband med mycket höga eller extremt höga halter av klorofyll.

Kuststationerna provtogs i juli och augusti. Vid kusten uppmättes höga fosforhalter i ytvattnet vid stationerna Va05 VALDEMARSVIKENS YTTRE,  Va03 VALDEMARSVIKENS INRE, Sö14 HAFJÄRDEN,  Sö13 TRÄNNÖFJÄRDEN, Sö06 SLÄTBAKEN, GB20 BRÅVIKEN Ö ESTERÖN och vid GB11 BRÅVIKEN PAMPUSFJÄRDEN var det mycket höga halter. Mycket höga fosforhalter förekom vid botten vid alla stationer under kvartalet. Mycket höga kvävehalter i ytvattnet noterades i GB11 PAMPUSFJÄRDEN och Sö06 SLÄTBAKEN.

Syretillståndet i bottenvattnet vid kusten var i huvudsak tillfredsställande (≥ 7,2 mg/l), undantaget SÖ14 HAFJÄRDEN under juli och augusti, Sö13 TRÄNNÖFJÄRDEN  (även vid 10m) och Sö06 SLÄTBAKEN under augusti samt GB16 BRÅVIKEN Ö LÖNÖ under juli där halten var mycket låg.

P g a ett missöde på laboratoriet så kunde inte klorofyll analyseras för flera stationer under augusti men vid GB11 BRÅVIKEN PAMPUSFJÄRDEN, GB20 BRÅVIKEN Ö ESTERÖN och GB16 BRÅVIKEN Ö LÖNÖ var det mycket hög halt av klorofyll. Under juli var det mycket hög halt av klorofyll vid Sö06 SLÄTBAKEN, Sö13 TRÄNNÖFJÄRDEN och Va11 KAGGEBOFJÄRDEN.

Metallhalterna var genomgående låga till mycket låga. Måttligt höga kopparhalter uppmättes dock i Li05 STÅNGÅN NYKVARN under juli och augusti, i Fi07 DOVERNS UTLOPP och i Va07 BYNGARENS UTLOPP under augusti samt i Sö04 STORÅNS UTLOPP under juli, augusti och september. Måttligt hög blyhalt förekom även i Sö04 STORÅNS UTLOPP under september samt måttligt hög halt av kadmium under augusti i GB02 EFTER SKÄRBLACKA.

I övrigt uppmättes inga anmärkningsvärda resultat.

Här nedan finns alla data att ladda ned i Excel-format:

[wpfilebase tag=file id=562 tpl=thumbnail /]

Posted in Kvartalsrapporter.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *